Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Державна атестація

Державна атестація

Державна атестація здобувачів вищої освіти за магістерським рівнем за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» передбачає встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти ОР «Магістр» рівня та обсягу знань, умінь, інших компетенцій вимогам державного стандарту.

Державна атестація здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої входять науково-педагогічні співробітники кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також представники роботодавців та їх об’єднань. Головою екзаменаційної комісії призначається науково-педагогічний працівник за відповідною спеціальністю, який не є працівником ТДАТУ.

До складання комплексних державних кваліфікаційних екзаменів допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі вимоги навчального плану та освітньої програми за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Допуском здобувачів вищої освіти до комплексного державного кваліфікаційного екзамену є наказ ректора університету за поданням декану факультету.

Складання комплексних державних кваліфікаційних екзаменів проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу за обов’язкової присутності голови (заступника голови) екзаменаційної комісії. Проведення державного кваліфікаційного екзамену передбачає письмову відповідь здобувача на питання екзаменаційного білету (тривалість підготовки – не більше трьох навчальних годин) та усну відповідь на питання екзаменаційної комісії (тривалістю не більше 30 хвилин на одного здобувача). Екзаменаційний білет містить три завдання: два теоретичних та одне комплексне творче кваліфікаційне завдання.

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку результатів складання комплексного державного кваліфікаційного екзамену, видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою), отримання рівня вищої освіти «Магістр» та здобуття певної кваліфікації приймається на закритому засіданні екзаменаційної комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів екзаменаційної комісії, які брали участь в її засіданні. При однаковій кількості голосів голова екзаменаційної комісії має вирішальний голос.

Здобувачам вищої освіти, які успішно склали комплексний державний кваліфікаційний екзамен, рішенням екзаменаційної комісії присвоюються освітній рівень і кваліфікація «Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності». На підставі цих рішень вищим навчальним закладом видається наказ ректора університету.

Результати комплексного державного кваліфікаційного екзамену оголошуються головою екзаменаційної комісії в день його складання після оформлення протоколу закритого засідання державної комісії та визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Здобувачі ступеня вищої освіти “Магістр” спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, які мають середній бал при навчанні 4,5 і вище (за національною шкалою)  замість  державного кваліфікаційного екзамену можуть обрати виконання та захист кваліфікаційної роботи.

Методичні рекомендації для виконання кваліфікаційних робіт магістрів

Методичні рекомендації 1

Методичні рекомендації 2

Методичні рекомендації 3

 

Матеріали до захисту дипломних робіт здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (2020 р., денна форма навчання)

Автореферат дипломної роботи магістра Грань Н.Д. 2020 р.

Автореферат дипломної роботи магістра Іванової О.Г. 2020 р.

Автореферат дипломної роботи магістра Дубініної В.О. 2020 р.

Автореферат дипломної роботи магістра Клинько Т.С. 2020 р.

Автореферат дипломної роботи магістра Крамчанін А.Г. 2020 р.

Автореферат дипломної роботи магістра Пославської М.М. 2020 р.

Автореферат дипломної роботи магістра Ткачук В.В. 2020 р.

Автореферат дипломної роботи магістра Шолох Н.О. 2020 р.

 

Презентація до дипломної роботи Шолох Н.О. 2020 р.

Презентація до дипломної роботи Ткачук В.В. 2020 р.

Презентація до дипломної роботи Пославської М.М. 2020 р.

Презентація до дипломної роботи Крамчанін А.Г. 2020 р.

Презентація до дипломної роботи Клинько Т.С. 2020 р.

Презентація до дипломної роботи Іванової О.Г. 2020 р.

Презентація до дипломної роботи магістра Грань Н.Д. 2020 р.

Презентація до дипломної роботи магістра Дубініної В.О. 2020 р.

 

 

 

 

 

Залишити повідомлення для декана
×