м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Вступ на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Вступ на другий (магістерський) рівень вищої освіти

ШАНОВНИЙ ВСТУПНИКУ 2020!
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ДМИТРА МОТОРНОГО ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ на 2020-2021 навчальний рік на денну та заочну форми навчання за такими спеціальностями:

 • 051 – Економіка
 • 071 – Облік і оподаткування
 • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 – Менеджмент
 • 075 – Маркетинг
 • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 281 –Публічне управління та адміністрування

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в університеті проводиться:

 • – за державним замовленням – за рахунок видатків державного бюджету України;
 • – за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб;
 • – за рахунок пільгових довгострокових кредитів (у разі надання відповідних квот).

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування для здобуття освітнього ступеня магістра денної та заочної форм навчання проводяться у такі строки:

Етап вступної кампанії
Форма навчання
Денна
Заочна (І сесія – літо)
Заочна (ІІ сесія – осінь)
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
з 13 травня по 03 червня
Початок прийому заяв та документів: 
для вступників, які складають вступний іспит з іноземної мови в ТДАТУ ім. Д. Моторного
17 червня
25 жовтня
для вступників, які складають єдиний вступний іспит з іноземної мови
10 липня
25 жовтня
Закінчення прийому заяв та документів:
для вступників, які складають вступний іспит з іноземної мови в ТДАТУ ім. Д. Моторного
25 червня
06 листопада
для вступників, які складають єдиний вступний іспит з іноземної мови
23 липня
06 листопада
Проведення вступного іспиту з іноземної мови у ТДАТУ ім. Д. Моторного
02 липня
07-08 листопада
Основна сесія єдиного вступного іспиту
02 липня
Проведення додаткового вступного випробування (фахової співбесіди)
з 13 по 31 травня,з 05 по 26 липня з 06 по 08 листопада
Проведення фахового вступного випробування
з 25 по 26 липня
07-08 листопада
Оприлюднення рейтингового списку
не пізніше 12.00 години 02 серпня
09 листопада
Виконання вступниками вимог до зарахування:
– за державним замовленням
не пізніше 18.00 години 10 серпня
Зарахування вступників:
– за державним замовленням
не пізніше 12.00 години 11 серпня
– за кошти фізичних або юридичних осіб
основний 13 серпня,за зверненням вступників до 30 вересня не пізніше

11 листопада
Додатковий конкурсний відбір (відповідно до п.7 § 4 розділу І) на навчання за кошти фізичних/ юридичних осіб
до 15 вересня

ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ ПРИЙОМУ

ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ ПРИЙОМУ ТА ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Код спеціальності Назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми Загальний ліцензований обсяг Нормативний термін навчання
Денна форма навчання Заочна форма навчання
051 Економіка Економіка 50 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 80 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 60 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
073 Менеджмент Менеджмент 100 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
075 Маркетинг Маркетинг 50 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 60 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 100 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців

*обсяг державного замовлення за 2020рік

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА ОДИН СЕМЕСТР НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА Другий (магістерський) рівень вищої освіти СТАНОВИТЬ:

 • – 5475 грн. на денній формі навчання;
 • – 4200 грн. на заочній формі навчання.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ВСТУПНИКАМИ

 • – копія документа державного зразка раніше здобутого освітнього рівня, на основі якого здійснюється вступ і додато до нього;
 • – три копії паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • – чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • – картонна папка із швидкозшивачем, 3 файли та 2 конверти;
 • – інші документи (за наявності), що підтверджують право вступника на особливі умови участі у конкурсному відборі відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2020 році.

Вступникам, для того щоб бути зарахованими до університету, у термін виконання вимог до зарахування, що наведений вище, необхідно подати особисто до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього.

Більш детальну інформацію про особливості вступної кампанії можна отримати завітавши на сторінку приймальної комісії офіційного веб-сайту університету: www.tsatu.edu.ua/pk/vstup

Приклад  1. При вступі на другий (магістерський) рівень вищої освіти на основі ОР бакалавра, спеціаліста та магістра перезарахування навчальних дисциплін проводиться на підставі порівняння робочого навчального плану першого та другого курсів відповідного року прийому, відповідної форми навчання та додатку до диплома. Перезарахування здійснюється деканом з урахуванням граничного обсягу кредитів, встановленого у стандарті вищої освіти за спеціальністю.

Приклад  2. При поновленні на навчання на другий (магістерський) рівень вищої освіти курс зарахування здобувача визначається на основі встановлення академічного розходження навчальних дисциплін шляхом порівняння дисциплін  академічної довідки та навчальних планів освітньої програми відповідного року прийому.

Приклад 3. Згідно постанови Кабінет Міністрів України №579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» ( режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/osvita-za-kordonom/akademichna-mobilnist)  та положення про академічну мобільність студентів ТДАТУ (режим доступу: http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-akademichnu-mobilnist.pdf):

1) ТДАТУ визнає еквівалентними та перезараховує результати навчання студента у вищому навчальному закладі-партнері у відповідності до «Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в ТДАТУ».

2) Визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва з вищими навчальними закладами-партнерами на підставі договорів та угод здійснюється з використанням європейської системи трансферу та накопичення кредитів ECTS або з використанням системи оцінювання навчальних здобутків студентів, прийнятої у країні вищого навчального закладу-партнера, якщо в ній не передбачено застосування ЕСТS.

3) Навчальні дисципліни та інші види навчальної діяльності зазначаються в індивідуальному навчальному плані студента.

4) Перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на підставі наданого студентом документа з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків студентів, завіреного в установленому порядку у вищому навчальному закладі-партнері, та у відповідності до «Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в ТДАТУ».

Приклад 4. У випадках прийняття на навчання до ТДАТУ особи, яка здобула за кордоном освітній ступінь (рівень) освіти, університет зобов’язує здобувача надати свідоцтво, видане МОН України про визнання здобутого ним ступеня вищої освіти до початку другого семестру першого року навчання відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року. ( режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE27059Z.html)

НАША АДРЕСА:

72310, Запорізька область, м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 18

Приймальна комісія (аудиторія 1.116)
е-mail: pk@tsatu.edu.ua

Інформаційний сайт університету www.tsatu.edu.ua

Залишити повідомлення для декана
×