Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Наукові видання

Збірник наукових праць
Останній номер
Про журнал
Редакційна колегія
Редакційна політика
Вимоги до матеріалів
Корисні матеріали
Бази індексування
Архів публікацій
Контакти

Збірник наукових працьФакультет Економіки та бізнесу та редакційна колегія фахового наукового журналу «Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)» запрошує зацікавлених представників наукової спільноти: аспірантів, докторантів, здобувачів, фахівців-практиків, викладачів та студентів, науковцям зі ступенем та інших зацікавлених осіб поширити результати власних досліджень та опублікувати свої статті галузі «Економічні науки».


ISSN (Print): 2519-884X

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №14207-3178Р від 30.05.2008 р.

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) включений до Переліку наукових фахових видань України, є науковим виданням, в якому можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН №1328 від 21.12.2015 р.).

Повний бібліографічний опис всіх статей журналу представлено у: НБУ ім. В.В. Вернадського, Google scholar.

Прийом та обробка статей відбувається щоденно

Матеріали друкуються мовами оригіналів – українською, російською та англійською.

Останній номер (№2 (37) – 2018)

Зміст 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Демченко І.В.
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
pdf (5-12)
Нестеренко С.А., Синяєва Л.В.
ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА
pdf (13-18)
Краснодєд Т.Л., Бакіна Т.В.
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ТОВАРАМИ І ПОСЛУГАМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ
pdf (19-25)
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Демчук О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕНИХ УСТАНОВ
pdf (26-32)
Коноваленко А.С.
ВПЛИВ БРЕНДУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
pdf (33-39)
Костякова А.А.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ОБЛІКОВІ НОВАЦІЇ 2018 РОКУ
pdf (40-47)
Петрук О.М.
АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ
pdf (48-54)
Трачова Д.М.
ОБЛІКОВА СКЛАДОВА СУТНОСТІ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
pdf (55-62)
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Арестенко Т.В.
ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
pdf (63-68)
Бідула П.П.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНО ОРІЄНТОВАНОГО НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
pdf (69-76)
Гальчинська Ю.М.
СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
pdf (77-84)
Застрожнікова І.В.
ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ
ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
pdf (85-90)
Колокольчикова І.В.
МІЖНАРОДНІ ПОЗИЦІЇ АМЕРИКАНСЬКИХ ФЕРМЕРІВ ЯК ЕКСПОРТЕРІВ ПЛОДОВО – ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ
pdf (91-98)
Серських Н.С.
СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ПЕРЕГОВОРІВ В КОНСАЛТИНГУ
pdf (99-104)
Сурженко Н.В.
РОЗВИТОК РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І РЕАЛІЇ УКРАЇНИ
pdf (105-110)
Танклевська Н.С., Руснак А.В.
THE ESSENCE OF DOMESTIC TRADE AS A SECTORAL ECONOMIC SYSTEM
pdf (111-118)
Череп О.Г., Петрова А.Г.
МOДЕPНIЗАЦIЯ АГPАPНOГO СЕКТOPУ ЯК СКЛАДOВА ЕКOНOМIЧНOЇ БЕЗПЕКИ УКPАЇНИ: ТЕOPIЯ I ПPАКТИКА
pdf (119-123)
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
Варченко О.М.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА
pdf (124-133)
Колос З.В.
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
pdf (134-139)
Нехай В.В.
МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
pdf (140-145)
Тебенко В.М.
ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
pdf (146-153)
Яворська Т.І.
МЕТОДОЛОГІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
pdf (154-161)
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Агєєва І.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
pdf (162-167)
Вороніна Ю.Є.
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ВІДНОСИН
pdf (168-173)
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Завадських Г.М.
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
pdf (174-183)
Захарова Н.Ю.
ОЦІНКА МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
pdf (184-191)
Когут І.А.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
pdf (191-199)
Косторной С.В.
ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
pdf (200-205)
Осипенко С.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
pdf (206-212)
Радченко Н.Г., Жадан В.С.
ОЦІНКА РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГАРНОГО СЕКТОРУ
pdf (213-220)
Рубцова Н.М.
ОПТИМІЗАЦІЇ ВАРТОСТІ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ФОРВАРДНИМИ КОНТРАКТАМИ
pdf (221-228)
Трусова Н.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ САНАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
pdf (229-235)
Цап В.Д.
КОНТРОЛЬ ПОДАТКОВОГО НАВАТАЖЕННЯ ЗА ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ
pdf (236-242)
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ
Назарова О.П.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНКУРЕНЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
pdf (243-249)
АКТУЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
Танклевська Н.С., Синенко О.О.
АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (250-256)
Вертегел С..Я.
PR-ТЕХНОЛОГІЇ: СУЧАСНА СПЕЦИФІКА КОМУНІКАЦІЙ
pdf (257-262)
Марчук А.Ю.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНОК МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ НА РИНКУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
pdf (263-273)
Колокольчикова І.В., Олексенко Р.І.
РИНКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА РИНКУ ПЛОДІВ В УКРАЇНІ
pdf (274-279)
Вимоги щодо розміщення статей у Збірнику праць Таврійського державного агротехнологічного університетуpdf (280)

Про журналЗбірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) включений до Переліку наукових фахових видань України, є науковим виданням, в якому можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН №1328 від 21.12.2015 р.).Друкується за рішенням Вченої ради Таврійського державного агротехнологічного університету.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №14207-3178Р від 30.05.2008 р.

ISSN 2519-884X

Матеріали друкуються мовами оригіналів – українською, російською та англійською.

Погляди редколегії не завжди збігаються з позицією авторів.

Редакційна колегіяЧлени редакційної колегії:

Кропивко М.Ф. – д.е.н., професор, академік НААН, член наглядової ради Таврійського державного агротехнологічного університету
Боравскі П. – д.е.н., професор (Вармінсько-Мазурський університет, Ольштин, Польща)
Легеза Д.Г. – д.е.н., завідувач кафедри маркетингу
Яворська Т.І. – д.е.н., завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Нестеренко С.А. – д.е.н., завідувач кафедри менеджменту
Трусова Н.В. – д.е.н., завідувач кафедри обліку і оподаткування
Кальченко С.В. – д.е.н., доцент кафедри економіки
Карман С.В. – к.е.н., доцент, декан факультету економіки та бізнесу
Яцух О.О. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Косторной С.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Демченко І.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Відповідальні за випуск збірника:

Карман С.В. – к.е.н., доцент, декан факультету економіки та бізнесу
Кальченко С.В. – д.е.н., доцент кафедри економіки
Косторной С.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Демченко І.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Комп’ютерна верстка: Косторной С. В.

Редакційна політикаРедакційна політика наукового віснику Таврійського державного агротехнологічного університету (серія Економічні науки) спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Редакційна колегія в цьому напряму спирається на діючі рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), провідних наукометричних баз, а також на практичний досвід авторитетних видавництв та фахових журналів.

До розгляду, рецензування та публікації приймаються оригінальні наукові дослідження економічного напряму, що не були опубліковані раніше.

У випадку, коли наукова стаття або її елементи були раніше оприлюднені, автор роботи має надати в редколегію довідку про актуалізацію даних або результатів, наявність нових елементів в статті, або про інші відмінності роботи. В випадку, коли членами редакційної колегії висловлено підозру щодо самостійності змісту статті та одержаних результатів, робота буде відхиленою. В спірних питаннях редакція журналу діє на підставі міжнародних стандартів COPE.

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

Усі матеріали, що надсилаються для публікації, проходять рецензування.

Рішення про публікацію статті приймає редколегія.

Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.

Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті.

Вимоги до матеріалів

Вимоги Збірник ТДАТУ
Корисні матеріали
Приклади оформлення статей і списку літератури:

Бази індексування


Архів публікацій

КонтактиАдреса редакційно-видавничого відділу:

Таврійський державний агротехнологічний університет
Навчальний корпус №2, кабінет 2.206
пр-т Б. Хмельницького, 18,
м. Мелітополь, Запорізька обл.
72312, Україна

тел./факс. (0619) 42-12-47

e-mail:

ludsin2017@ukr.net – для надсилання статей на рецензування;

ivanvd@ukr.net – для запиту щодо можливості англомовного супровіду та довідок з технічних питань.

Надішліть нам своє питання до факультету
×