Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Наукові видання

Збірник наукових праць
Останній номер
Про журнал
Редакційна колегія
Редакційна політика
Вимоги до матеріалів
Корисні матеріали
Бази індексування
Архів публікацій
Контакти

Збірник наукових працьФакультет Економіки та бізнесу та редакційна колегія фахового наукового журналу «Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)» запрошує зацікавлених представників наукової спільноти: аспірантів, докторантів, здобувачів, фахівців-практиків, викладачів та студентів, науковцям зі ступенем та інших зацікавлених осіб поширити результати власних досліджень та опублікувати свої статті галузі «Економічні науки».


ISSN (Print): 2519-884X

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №14207-3178Р від 30.05.2008 р.

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) включений до Переліку наукових фахових видань України, є науковим виданням, в якому можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН №1328 від 21.12.2015 р.).

Повний бібліографічний опис всіх статей журналу представлено у: НБУ ім. В.В. Вернадського, Google scholar.

Прийом та обробка статей відбувається щоденно

Матеріали друкуються мовами оригіналів – українською, російською та англійською.

Останній номер (№3 (35) – 2017)

ЗМІСТ 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
Нестеренко С.А.
ТЕОРЕТИКО — МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПOТЕНЦIAЛУ ПIДПPИЄМCТBA
PDF (5 c)
Андрєєва Л.О.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФOPМУBAННЯ ТOBAPНOЇ ПOЛIТИKИ ПIДПPИЄМCТBA
PDF (12 c)
Болтянська Л.О., Тебенко B.M.
BIД BИБOPУ БІЗНЕС-ІДЕЇ ДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
PDF (20 c)
Збарський B.K., Єременко Д.В.
EФEKТИBНICТЬ BИKOPИCТАННЯ МAТEPIAЛЬНO-ТEXНIЧНИX PECУPCIB — НEOДМIННA УМOBA KOНKУPEНТOCПPOМOЖНOГO ГOCПOДAPЮBAННЯ
PDF (27 c)
Шквиря Н.O.
CТBOPEННЯ ШСТЕМИ IНФOPМAЦIЙНO-МEТOДИЧНOГO ЗAБEЗПEЧEННЯ CТPAТEГIЧНOГO ПЛAНУBAННЯ
PDF (33 c)
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Kраснодєд Т.Л., Бакіна Т.В.
УДOCKOНAЛEННЯ ТOBAPНOЇ CТPУKТУPИ ПPOДУKЦIЇ AHK УKFAЇНИ B КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
PDF (39 c)
Лисак О.І.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
PDF (46 c)
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Кальченко С.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
PDF (55 c)
Ковальова О.В.
ІСТОРИКО-ЕВОЛЮЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
PDF (63 c)
Линенко А.В.
ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄДНАННЯ У КЛАСТЕРИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ
PDF (72 c)
Рудич О.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДО ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «РИЗИК»
PDF (79 c)
Шепель Т.П.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗБУТУ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ОСОБИСТИМИ СЕЛЯНСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ
PDF (86 c)
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Арестенко Т.В., Арестенко В.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИДІЛЕННЯ РИНКОВИХ НІШ
PDF (93 c)
Bocharova N.A., Ivanova V.A.
SYNERGETIC EFFECT AS A KEY ELEMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION AND THE RESULT OF THE EFFECTIVE PERSONNEL MANAGEMENT IN THE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS
PDF (99 c)
Карман О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ
PDF (105 c)
Коноваленко А.С.
НЕОБХІДНІСТЬ ГЕНЕРУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ НА ОСНОВІ ІНТРАМАРКЕТИНГУ
PDF (113 c)
Куліш Т.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПП «ОЛКОМ» НА ЛОКАЛЬНОМУ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ
PDF (119 c)
Плотніченко С. Р., Анастасова К.А.
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВ У СУСПІЛЬСТВІ ТА ОРГАНАХ ВЛАДИ
PDF (125 c)
Речка К.М.
ЗМІСТ І РУШІЙНІ СИЛИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
PDF (131 c)
Розуменко С. М., Нестеренко С.А.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
PDF (142 c)
Серських Н.С.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
PDF (148 c)
Шаульська Л.В., Лактіонова О.А.
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ І ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ МІСТА ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
PDF (154 c)
Шевчук О.Ю.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ МІСТ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ
PDF (168 c)
Яворська Т.І.
АНАЛІЗ СТАНУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У МІСТІ
PDF (174 c)
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Аблязова Е.З.
ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
PDF (183 c)
Анастасова К.А., Почерніна Н.В.
ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
PDF (193 c)
Гудзь М.В.
БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД
PDF (203 c)
Осипенко С.О.
НАУКОВА ПАРАДИГМА ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
PDF (211 c)
Танклевська Н.С.
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
PDF (220 c)
Тимошенко А. О.
РЕЗУЛЬТАТИ УЗГОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ З ВИМОГАМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ
PDF (226 c)
Трусова Н.В., Карман С.В.
СИМПТОМАТИКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В УПРАВЛІННІ САНАЦІЙНОЮ СПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (236 c)
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
Грицаєнко М.І.
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗВ’ЯЗОК З СОЦІАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ
PDF (249 c)
Демчук О.М., Демчук Н.І., Ткаченко О.С.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
PDF (256 c)
Синяєва Л.В., Кондратюк О.В., Микульський В.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
PDF (263 c)
Сокіл О.Г.
ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ ТА СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (270 c)
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Власюк Ю.О., Педченко Г.П.
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ У ДОСЛІДЖЕННІКОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (279 c)
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
Чернявський І.Ю.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСІННЄВИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (286 c)
Васильченко О.О., Баєва О.І.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
PDF (296 c)
Іванько А.В., Ксенофонтов М.М.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ЇХ РОЗВИТКУ
PDF (311 c)
Карман С.В., Приступа Т.С.
ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ УФІНАНСОВІЙ СФЕРІ
PDF (318 c)
Свиноус І.В., Гура А.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (332 c)
Колокольчикова І.В.
РОЗВИТОК САДІВНИЦТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
PDF (339 c)
Яцух О.О.
ОЦІНКА ДІЮЧОГО МЕХАНІЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
PDF (347 c)
Вимоги до статей, що друкуються у “Збірнику наукових праць ТДАТУ (економічні науки)”PDF (357 c)

Про журналЗбірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) включений до Переліку наукових фахових видань України, є науковим виданням, в якому можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН №1328 від 21.12.2015 р.).Друкується за рішенням Вченої ради Таврійського державного агротехнологічного університету.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №14207-3178Р від 30.05.2008 р.

ISSN 2519-884X

Матеріали друкуються мовами оригіналів – українською, російською та англійською.

Погляди редколегії не завжди збігаються з позицією авторів.

Редакційна колегіяЧлени редакційної колегії:

Кропивко М.Ф. – д.е.н., професор, академік НААН, член наглядової ради Таврійського державного агротехнологічного університету
Боравскі П. – д.е.н., професор (Вармінсько-Мазурський університет, Ольштин, Польща)
Легеза Д.Г. – д.е.н., завідувач кафедри маркетингу
Яворська Т.І. – д.е.н., завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Нестеренко С.А. – д.е.н., завідувач кафедри менеджменту
Трусова Н.В. – д.е.н., завідувач кафедри обліку і оподаткування
Кальченко С.В. – д.е.н., доцент кафедри економіки
Карман С.В. – к.е.н., доцент, декан факультету економіки та бізнесу
Яцух О.О. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Косторной С.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Демченко І.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Відповідальні за випуск збірника:

Карман С.В. – к.е.н., доцент, декан факультету економіки та бізнесу
Кальченко С.В. – д.е.н., доцент кафедри економіки
Косторной С.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Демченко І.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Комп’ютерна верстка: Косторной С. В.

Редакційна політикаРедакційна політика наукового віснику Таврійського державного агротехнологічного університету (серія Економічні науки) спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Редакційна колегія в цьому напряму спирається на діючі рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), провідних наукометричних баз, а також на практичний досвід авторитетних видавництв та фахових журналів.

До розгляду, рецензування та публікації приймаються оригінальні наукові дослідження економічного напряму, що не були опубліковані раніше.

У випадку, коли наукова стаття або її елементи були раніше оприлюднені, автор роботи має надати в редколегію довідку про актуалізацію даних або результатів, наявність нових елементів в статті, або про інші відмінності роботи. В випадку, коли членами редакційної колегії висловлено підозру щодо самостійності змісту статті та одержаних результатів, робота буде відхиленою. В спірних питаннях редакція журналу діє на підставі міжнародних стандартів COPE.

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

Усі матеріали, що надсилаються для публікації, проходять рецензування.

Рішення про публікацію статті приймає редколегія.

Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.

Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті.

Вимоги до матеріалів

Вимоги Збірник ТДАТУ
Корисні матеріали
Приклади оформлення статей і списку літератури:

Бази індексування


Архів публікацій

КонтактиАдреса редакційно-видавничого відділу:

Таврійський державний агротехнологічний університет
Навчальний корпус №2, кабінет 2.206
пр-т Б. Хмельницького, 18,
м. Мелітополь, Запорізька обл.
72312, Україна

тел./факс. (0619) 42-12-47

e-mail:

ludsin2017@ukr.net – для надсилання статей на рецензування;

ivanvd@ukr.net – для запиту щодо можливості англомовного супровіду та довідок з технічних питань.

Надішліть нам своє питання до факультету
×