Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Наукові видання

Збірник наукових праць
Останній номер
Про журнал
Редакційна колегія
Редакційна політика
Вимоги до матеріалів
Корисні матеріали
Бази індексування
Архів публікацій
Контакти
Авторам

Збірник наукових працьФакультет Економіки та бізнесу та редакційна колегія фахового наукового журналу «Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)» запрошує зацікавлених представників наукової спільноти: аспірантів, докторантів, здобувачів, фахівців-практиків, викладачів та студентів, науковцям зі ступенем та інших зацікавлених осіб поширити результати власних досліджень та опублікувати свої статті галузі «Економічні науки».


ISSN (Print): 2519-884X

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №14207-3178Р від 30.05.2008 р.

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) включений до Переліку наукових фахових видань України, є науковим виданням, в якому можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН №1328 від 21.12.2015 р.).

Повний бібліографічний опис всіх статей журналу представлено у: НБУ ім. В.В. Вернадського, Google scholar.

Прийом та обробка статей відбувається щоденно

Матеріали друкуються мовами оригіналів – українською, російською та англійською.

Останній номер (№1 (39) – 2019)

ЗМІСТpdf
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
Адвокатова Н., Танклевська Н.
АГРОПАРКИ ПОВНОГО ЦИКЛУ ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
pdf (C. 5-11)
ЗайцеваО.І., Жосан Г.В.
ОЦІНЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
В КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
pdf (C. 12-19)
Захарова Н.Ю.
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДПРИЄМСТВ
pdf (C. 20-28)
Кочетков В.М., Трусова Н.В., Демченко І.В.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ
pdf (C. 29-34)
Рижа Т.В., Федорчук О.С.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ
pdf (C. 35-43)
Танклевська Н.С., Зайцева О.І.
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ
В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
pdf (C. 44-50)
Трусова Н.В.
РЕГУЛЮВАННЯ СЕКТОРА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
pdf (C. 51-57)
Чернодубова Е.В., Мартинов А.А.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (C. 58-65)
МАРКЕТИНГ
Воронянська О.В., Арестенко Т.В., Якушик І.Д.
METHODICAL APPROACHES TO DEFINING
MARKETING ACTIVITY
pdf (C. 66-71)
Куліш Т.В.
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ
НА РИНКУ ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ
pdf (C. 72-79)
Серських Н.С.
КОНТРАКТ ЯК ФОРМАЛЬНА ПРОЦЕДУРА
В КОНСАЛТИНГОВІЙ ПРАКТИЦІ
pdf (C. 80-87)
Трусова Н.В., Якушик І.Д.
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МЕХІНІЗМУ МАРКЕТИНГОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО ІНСТРУМЕНТАРІЙ В СИСТЕМІ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ
pdf (C. 88-95)
ЕКОНОМІКА
Васильченко О.О., Баєва О.І.
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС
pdf (C. 96-107)
Кальченко С.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА ЗАСАДАХ КООПЕРАЦІЇ
pdf (C. 108-114)
Кальченко С.В., Демко В.С.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
pdf (C. 115-121)
Ковальова О. В.
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
pdf (C. 129-137)
Ортіна Г. В.
КОНСТРУКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ БІЗНЕСУ ТА СТРУКТУР ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
pdf (C. 138-145)
Попова Т.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
pdf (C. 146-153)
Почерніна Н.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЕКСПОРТООРІНТОВАНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
pdf (C. 154-160)
Тиреуов К.М., Есполов Т.И., Керимова У.К.,
Алексеева М.А.
ОПЫТ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ТРАНСФОРМАЦИИ В УНИВЕРСИТЕТ
МИРОВОГО УРОВНЯ
pdf (C. 161-166)
МЕНЕДЖМЕНТ
Агєєва І.В.
РОЛЬ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ В ДОСЯГНЕННІ
ЦІЛЕЙ МЕНЕДЖЕРА В ОРГАНІЗАЦІЇ
pdf (C. 167-172)
Зіновська С.І.
МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ
pdf (C. 173-180)
Журавльова І.В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
pdf (C. 181-190)
Козакевич А.С.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
pdf (C. 191-197)
Ходаківська М.Ю.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ
pdf (C. 198-207)
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
Воронянська О.В.
ANALYSIS OF INTERACTION BETWEEN
FINANCIAL RESULTS OF GROWING GRAIN AND TECHNOLOGICAL COSTS
pdf (C. 208-215)
Левченко О.П.
ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ
ПОЛІТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ
pdf (C. 216-221)
Сокіл О.Г., Ортіна Г.В., Олексенко Р.І.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
pdf (C. 222-230)
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Греськів О. Б.
РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (C. 231-237)
Дюк А.А.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЛІ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ
pdf (C. 238-243)
Колокольчикова І.В.
ІНТЕРЕСИ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ПЛОДОВО - ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
pdf (C. 244-252)
Колос З.В.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (C. 253-259)
Коноваленко А.С.
БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
pdf (C. 260-267)
Педченко Г.П., Власюк Ю.О.
БАГАТОВИМІРНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
pdf (C. 268-276)
Яворська Т. І., Прус Ю.О.
МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
ЯК СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
pdf (C. 277-285)
Яворська Т.І.
ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
pdf (C. 286-294)
Вимоги щодо розміщення статей у Збірнику праць
Таврійського державного агротехнологічного
університету імені Дмитра Моторного

Про журналЗбірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) включений до Переліку наукових фахових видань України, є науковим виданням, в якому можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН №1328 від 21.12.2015 р.).Друкується за рішенням Вченої ради Таврійського державного агротехнологічного університету.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №14207-3178Р від 30.05.2008 р.

ISSN 2519-884X

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки): представлено у міжнародній наукометричній базі Індекс Копернікус (ICI Journals Master List):
ICI Journals Master List 2016: 47.1;
ICI Journals Master List 2017: 55.32;
ICI Journals Master List 2018: 55.94.

Матеріали друкуються мовами оригіналів – українською, російською та англійською.

Погляди редколегії не завжди збігаються з позицією авторів.

Редакційна колегіяЧлени редакційної колегії:

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
EDITORIAL BOARD
051 – Економіка 051 – Economy
Кальченко С.В. – д.е.н., доцент; Таврійський державний агротехнологічний університет (ТДАТУ) Kalchenko S.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Tavria state agrotechnological university (TSATU)
Карман С.В. – к.е.н., доцент; ТДАТУ Karman S.V. – PhD, Ass. Prof., TSATU
Свиноус І.В. – д.е.н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет Svinous I.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian university
Череп О.Г. – д.е.н., професор, Запорізький національний університет Cherep O.H. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Zaporizhzhya national university
Чернявська Т.А. – д.е.н., професор, Державна вища професійна школа, м. Конін, Польща Cherniavska T.A. – Doctor of Economic Sciences, Professor, State Higher Professional School, Konin, Poland
071 – Облік і оподаткування 071 – Accounting and taxation
Давидюк Т.В. – д.е.н., проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Davydyuk T.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, National technical university “Kharkiv polytechnic institute”
Замула І.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет Zamula I.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Zhytomyr state technological university
Сокіл О.Г. – д.е.н., доцент, ТДАТУ Sokil O.H. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., TSATU
Трачова Д.М. – д.е.н., доцент, ТДАТУ Trachova D.M. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., TSATU
072 – Фінанси, банківська справа та страхування 072 – Finance, Banking and Insurance
Вдовенко Л.О. – д.е.н., доцент; Вінницький національний аграрний університет Vdovenko L.O. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., Vinnytsia national agrarian university
Гривківська О.В. – д.е.н., професор; ПВНЗ «Європейський університет» Hryvkivska O.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, PHEI «European University»
Давиденко Н.М. – д.е.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування Davidenko N.M. – Doctor of Economic Sciences, Professor, National university of life and environmental sciences
Танклевська Н.С. – д.е.н., професор, Херсонський державний аграрний університет Tanklevska N.S. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Kherson state agrarian university
Трусова Н.В. – д.е.н., професор, ТДАТУ Trusova N.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU
Тулай О.І. – д.е.н., професор, Тернопільський національний економічний університет Tulai O.I. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Ternopil national economic university
Яцух О.О. – к.е.н., доцент; ТДАТУ Iatsukh O.O. – PhD, Ass. Prof., TSATU
073 – Менеджмент 073 – Management
Васильківський Д.М. – д.е.н., доцент, Хмельницький національний університет Vasylkivsky D.M. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., Khmelnytsky national university
Гудзинський О.Д. – д.е.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування Hudzynskyi O.D. – Doctor of Economic Sciences, Professor, National university of life and environmental sciences
Нестеренко С.А. – д.е.н., професор, ТДАТУ Nesterenko S.A. – Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU
Синяєва Л.В. – д.е.н., професор, ТДАТУ Synyayeva L.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU
Судомир С.М. – д.е.н., професор, Бережанський агротехнічний інститут Судомир С.М. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Berezhany Agrotechnical Institute
Ткач А.А. – д.е.н., Політехника RZESOWSKIEJ, Польша Tkach A.A. – Doctor of Economic Sciences, Polytechnic RZESOWSKIEJ, Poland
075 – Маркетинг 075 – Marketing
Буднікевич І.М. – д.е.н., професор, Чернівецький національний університет Budnikevych I.M. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Chernivtsi national university
Колокольчикова І.В. – к.е.н., доцент; ТДАТУ Kolokolchykova I.V. – PhD, Ass. Prof., TSATU
Керімова У.К. – д.е.н., професор, Казахський національний аграрний університет, академік Національної академії наук Казахстану Kerimova Ukilai Kerimovna – Doctor Of Economic Sciences, Professor, Kazakh national agrarian university, academician of the National academy of sciences of Kazakhstan
Легеза Д.Г. – д.е.н., професор, ТДАТУ Leheza D.G. – Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU
Серських Н.С. – к.е.н., доцент, ТДАТУ Серських Н.С. – PhD, Ass. Prof., TSATU
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076 – Entrepreneurship, trade and stock-taking activities
Боравскі П. – д.е.н., професор, Вармінсько-Мазурський університет, Ольштин, Польща Bórawski P. – Doctor of Science, Professor, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
Волощук К.В. – д.е.н., професор, Подільський державний аграрно-технічний університет Voloshchuk K.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Podilsky state agrarian and technical university
Безугла Л.С. – к.н.держ.упр., доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Михайлов А.М. – д.е.н., доцент, Сумський національний аграрний університет Mykhailov A.M. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., Sumy national agrarian university
Сєвідова І.О. – д.е.н., доцент, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва Sievidova I.O. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., Kharkov national agrarian university named after V.V. Dokuchaev
Яворська Т.І. – д.е.н., професор, ТДАТУ Yavorska T.I. – Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU

Відповідальні за випуск збірника:

Карман С.В. – к.е.н., доцент, декан факультету економіки та бізнесу
Кальченко С.В. – д.е.н., доцент кафедри економіки
Косторной С.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Демченко І.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Комп’ютерна верстка: Косторной С. В.

Завантажити: Ред колл

Редакційна політикаРедакційна політика наукового віснику Таврійського державного агротехнологічного університету (серія Економічні науки) спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Редакційна колегія в цьому напряму спирається на діючі рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), провідних наукометричних баз, а також на практичний досвід авторитетних видавництв та фахових журналів.

До розгляду, рецензування та публікації приймаються оригінальні наукові дослідження економічного напряму, що не були опубліковані раніше.

У випадку, коли наукова стаття або її елементи були раніше оприлюднені, автор роботи має надати в редколегію довідку про актуалізацію даних або результатів, наявність нових елементів в статті, або про інші відмінності роботи. В випадку, коли членами редакційної колегії висловлено підозру щодо самостійності змісту статті та одержаних результатів, робота буде відхиленою. В спірних питаннях редакція журналу діє на підставі міжнародних стандартів COPE.

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

Усі матеріали, що надсилаються для публікації, проходять рецензування.

Рішення про публікацію статті приймає редколегія.

Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.

Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті.

Вимоги до матеріалів

Вимоги Збірник ТДАТУ
Корисні матеріали
Приклади оформлення статей і списку літератури:

Бази індексування


Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки): представлено у міжнародній наукометричній базі Індекс Копернікус (ICI Journals Master List):
ICI Journals Master List 2016: 47.1;
ICI Journals Master List 2017: 55.32;
ICI Journals Master List 2018: 55.94.

Архів публікацій

КонтактиАдреса редакційно-видавничого відділу:

Таврійський державний агротехнологічний університет
Навчальний корпус №2, кабінет 2.206
пр-т Б. Хмельницького, 18,
м. Мелітополь, Запорізька обл.
72312, Україна

тел./факс. (0619) 42-12-47

e-mail:

ludsin2017@ukr.net – для надсилання статей на рецензування;

ivanvd@ukr.net – для запиту щодо можливості англомовного супровіду та довідок з технічних питань.

Залишити повідомлення для декана
×