Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Наукові видання

Збірник наукових праць
Останній номер
Про журнал
Редакційна колегія
Редакційна політика
Вимоги до матеріалів
Корисні матеріали
Бази індексування
Архів публікацій
Контакти
Авторам

Збірник наукових працьФакультет Економіки та бізнесу та редакційна колегія фахового наукового журналу «Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)» запрошує зацікавлених представників наукової спільноти: аспірантів, докторантів, здобувачів, фахівців-практиків, викладачів та студентів, науковцям зі ступенем та інших зацікавлених осіб поширити результати власних досліджень та опублікувати свої статті галузі «Економічні науки».


ISSN (Print): 2519-884X

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №14207-3178Р від 30.05.2008 р.

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) включений до Переліку наукових фахових видань України, є науковим виданням, в якому можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН №1328 від 21.12.2015 р.).

Повний бібліографічний опис всіх статей журналу представлено у: НБУ ім. В.В. Вернадського, Google scholar.

Прийом та обробка статей відбувається щоденно

Матеріали друкуються мовами оригіналів – українською, російською та англійською.

Останній номер (№3 (38) – 2018)

ЗМІСТpdf
МЕНЕДЖМЕНТ
Агєєва І.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
pdf (5-11)
Бочарова Н.О.
ВІДБІР ПЕРСОНАЛУ ЯК БАЗИС ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ЕЛЕМЕНТ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
pdf (12-17)
Застрожнікова І.В.
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
pdf (18-22)
Нестеренко С.А.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
pdf (23-30)
Редько Л.І.
ЗАКОНИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА РІВНІ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВА
pdf (31-36)
Синяєва Л.В., Ярчук А.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА МЕДИЦИНИ
pdf (37-46)
Шевчук О.Ю.
СТРАТЕГІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
pdf (47-52)
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Андрєєва Л.О.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
pdf (53-60)
Крисанов Д.Ф.
УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС
pdf (61-69)
Радько В.І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ»
pdf (70-79)
Свиноус І.В., Рудич О.О.
УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯК СКЛАДОВОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВА
pdf (80-86)
ЕКОНОМІКА
Бідула П.П.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ
pdf (87-94)
Волощук Ю.О.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ КОНВЕРГЕНЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
pdf (95-102)
Вороніна Ю.Є.
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
pdf (103-108)
Кальченко С.В.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
pdf (109-114)
Кацан А.М.
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
pdf (115-121)
МАРКЕТИНГ
Легеза Д.Г.
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
pdf (122-128)
Майборода Г.О.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ МІКРОСЕРЕДОВИЩА НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
pdf (129-138)
Колокольчикова І.В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ КАНАДСЬКИХ ФЕРМЕРІВ НА РИНКУ ПЛОДОВО – ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ
pdf (139-146)
Серських Н.С.
КОНТРАКТ ЯК ФОРМАЛЬНА ПРОЦЕДУРА В КОНСАЛТИНГОВІЙ ПРАКТИЦІ
pdf (147-153)
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
Когут І.А.
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
pdf (154-164)
Трусова Н.В., Терновський В.О., Зайцева О.І., Бериславська А.В.
КОНЦЕПЦІЯ РИЗИКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПРОЕКТУ
pdf (165-173)
Трусова Н.В., Вигоднер І.В.
РАЦІОНАЛЬНЕ КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
pdf (174-184)
Тулай О.І.
ФІНАНСОВИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЙОГО ЗМІЦНЕННЯ
pdf (185-191)
Якушева І.Є.
ІНСТИТУЦІЇ ПОСЕРЕДНИЦТВА НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
pdf (192-203)
Яцух О.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (204-210)
Вимоги щодо розміщення статей у Збірнику праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторногоpdf (211)

Про журналЗбірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) включений до Переліку наукових фахових видань України, є науковим виданням, в якому можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН №1328 від 21.12.2015 р.).Друкується за рішенням Вченої ради Таврійського державного агротехнологічного університету.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №14207-3178Р від 30.05.2008 р.

ISSN 2519-884X

Матеріали друкуються мовами оригіналів – українською, російською та англійською.

Погляди редколегії не завжди збігаються з позицією авторів.

Редакційна колегіяЧлени редакційної колегії:

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
EDITORIAL BOARD
051 – Економіка 051 – Economy
Кальченко С.В. – д.е.н., доцент; Таврійський державний агротехнологічний університет (ТДАТУ) Kalchenko S.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Tavria state agrotechnological university (TSATU)
Карман С.В. – к.е.н., доцент; ТДАТУ Karman S.V. – PhD, Ass. Prof., TSATU
Свиноус І.В. – д.е.н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет Svinous I.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian university
Череп О.Г. – д.е.н., професор, Запорізький національний університет Cherep O.H. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Zaporizhzhya national university
Чернявська Т.А. – д.е.н., професор, Державна вища професійна школа, м. Конін, Польща Cherniavska T.A. – Doctor of Economic Sciences, Professor, State Higher Professional School, Konin, Poland
071 – Облік і оподаткування 071 – Accounting and taxation
Давидюк Т.В. – д.е.н., проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Davydyuk T.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, National technical university “Kharkiv polytechnic institute”
Замула І.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет Zamula I.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Zhytomyr state technological university
Сокіл О.Г. – д.е.н., доцент, ТДАТУ Sokil O.H. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., TSATU
Трачова Д.М. – д.е.н., доцент, ТДАТУ Trachova D.M. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., TSATU
072 – Фінанси, банківська справа та страхування 072 – Finance, Banking and Insurance
Вдовенко Л.О. – д.е.н., доцент; Вінницький національний аграрний університет Vdovenko L.O. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., Vinnytsia national agrarian university
Гривківська О.В. – д.е.н., професор; ПВНЗ «Європейський університет» Hryvkivska O.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, PHEI «European University»
Давиденко Н.М. – д.е.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування Davidenko N.M. – Doctor of Economic Sciences, Professor, National university of life and environmental sciences
Танклевська Н.С. – д.е.н., професор, Херсонський державний аграрний університет Tanklevska N.S. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Kherson state agrarian university
Трусова Н.В. – д.е.н., професор, ТДАТУ Trusova N.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU
Тулай О.І. – д.е.н., професор, Тернопільський національний економічний університет Tulai O.I. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Ternopil national economic university
Яцух О.О. – к.е.н., доцент; ТДАТУ Iatsukh O.O. – PhD, Ass. Prof., TSATU
073 – Менеджмент 073 – Management
Васильківський Д.М. – д.е.н., доцент, Хмельницький національний університет Vasylkivsky D.M. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., Khmelnytsky national university
Гудзинський О.Д. – д.е.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування Hudzynskyi O.D. – Doctor of Economic Sciences, Professor, National university of life and environmental sciences
Нестеренко С.А. – д.е.н., професор, ТДАТУ Nesterenko S.A. – Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU
Синяєва Л.В. – д.е.н., професор, ТДАТУ Synyayeva L.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU
Судомир С.М. – д.е.н., професор, Бережанський агротехнічний інститут Судомир С.М. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Berezhany Agrotechnical Institute
Ткач А.А. – д.е.н., Політехника RZESOWSKIEJ, Польша Tkach A.A. – Doctor of Economic Sciences, Polytechnic RZESOWSKIEJ, Poland
075 – Маркетинг 075 – Marketing
Буднікевич І.М. – д.е.н., професор, Чернівецький національний університет Budnikevych I.M. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Chernivtsi national university
Колокольчикова І.В. – к.е.н., доцент; ТДАТУ Kolokolchykova I.V. – PhD, Ass. Prof., TSATU
Керімова У.К. – д.е.н., професор, Казахський національний аграрний університет, академік Національної академії наук Казахстану Kerimova Ukilai Kerimovna – Doctor Of Economic Sciences, Professor, Kazakh national agrarian university, academician of the National academy of sciences of Kazakhstan
Легеза Д.Г. – д.е.н., професор, ТДАТУ Leheza D.G. – Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU
Серських Н.С. – к.е.н., доцент, ТДАТУ Серських Н.С. – PhD, Ass. Prof., TSATU
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076 – Entrepreneurship, trade and stock-taking activities
Боравскі П. – д.е.н., професор, Вармінсько-Мазурський університет, Ольштин, Польща Bórawski P. – Doctor of Science, Professor, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
Волощук К.В. – д.е.н., професор, Подільський державний аграрно-технічний університет Voloshchuk K.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Podilsky state agrarian and technical university
Демчук Н.І. – д.е.н., професор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет Demchuk N.I. – Doctor of Economic Sciences, professor, Professor, Dnipro state agrarian and economic university
Михайлов А.М. – д.е.н., доцент, Сумський національний аграрний університет Mykhailov A.M. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., Sumy national agrarian university
Сєвідова І.О. – д.е.н., доцент, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва Sievidova I.O. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., Kharkov national agrarian university named after V.V. Dokuchaev
Яворська Т.І. – д.е.н., професор, ТДАТУ Yavorska T.I. – Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU

Відповідальні за випуск збірника:

Карман С.В. – к.е.н., доцент, декан факультету економіки та бізнесу
Кальченко С.В. – д.е.н., доцент кафедри економіки
Косторной С.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Демченко І.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Комп’ютерна верстка: Косторной С. В.

Редакційна політикаРедакційна політика наукового віснику Таврійського державного агротехнологічного університету (серія Економічні науки) спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Редакційна колегія в цьому напряму спирається на діючі рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), провідних наукометричних баз, а також на практичний досвід авторитетних видавництв та фахових журналів.

До розгляду, рецензування та публікації приймаються оригінальні наукові дослідження економічного напряму, що не були опубліковані раніше.

У випадку, коли наукова стаття або її елементи були раніше оприлюднені, автор роботи має надати в редколегію довідку про актуалізацію даних або результатів, наявність нових елементів в статті, або про інші відмінності роботи. В випадку, коли членами редакційної колегії висловлено підозру щодо самостійності змісту статті та одержаних результатів, робота буде відхиленою. В спірних питаннях редакція журналу діє на підставі міжнародних стандартів COPE.

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

Усі матеріали, що надсилаються для публікації, проходять рецензування.

Рішення про публікацію статті приймає редколегія.

Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.

Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті.

Вимоги до матеріалів

Вимоги Збірник ТДАТУ
Корисні матеріали
Приклади оформлення статей і списку літератури:

Бази індексування

Архів публікацій

КонтактиАдреса редакційно-видавничого відділу:

Таврійський державний агротехнологічний університет
Навчальний корпус №2, кабінет 2.206
пр-т Б. Хмельницького, 18,
м. Мелітополь, Запорізька обл.
72312, Україна

тел./факс. (0619) 42-12-47

e-mail:

ludsin2017@ukr.net – для надсилання статей на рецензування;

ivanvd@ukr.net – для запиту щодо можливості англомовного супровіду та довідок з технічних питань.

Надішліть нам своє питання до факультету
×