м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Наукові видання

Збірник наукових праць
Останній номер
Про журнал
Редакційна колегія
Редакційна політика
Вимоги до матеріалів
Корисні матеріали
Бази індексування
Архів публікацій
Контакти
Авторам

Збірник наукових працьФакультет Економіки та бізнесу та редакційна колегія фахового наукового журналу «Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)» запрошує зацікавлених представників наукової спільноти: аспірантів, докторантів, здобувачів, фахівців-практиків, викладачів та студентів, науковцям зі ступенем та інших зацікавлених осіб поширити результати власних досліджень та опублікувати свої статті галузі «Економічні науки».


ISSN (Print): 2519-884X

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №14207-3178Р від 30.05.2008 р.

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) включений до Переліку наукових фахових видань України, є науковим виданням, в якому можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН №1328 від 21.12.2015 р.).

Повний бібліографічний опис всіх статей журналу представлено у: НБУ ім. В.В. Вернадського, Google scholar.

Прийом та обробка статей відбувається щоденно

Матеріали друкуються мовами оригіналів – українською, російською та англійською.

Останній номер (№1 (43) – 2021)

ЗМІСТpdf
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Болтянська Л.О., Андрєєва Л.О., Лисак О.І.
ВИБІР ІДЕЇ ТА ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ
pdf (C. 5-11)
Грицаєнко М.І.
ДОВІРА ЯК ІМПЕРАТИВ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОМОГОСПОДАРСТВ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
pdf (C. 12-21)
Грицаєнко М.І., Грицаєнко Г.І.
ІНВЕСТИЦІЇ В ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ «РОЗУМНОГО БУДИНКУ»
pdf (C.22-29)
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
Голуб Н.О.
ПОЛЕЗАХИСНІ ЛІСОВІ СМУГИ – ЗНАЧЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
pdf (C. 30-35)
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
Завадських Г.М.
ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ОТГ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТ
pdf (C. 36-45)
Косторной С.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗНИЖЕНИХ СТАВОК ПДВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ
pdf (C. 46-52)
Косторной С.В., Демченко І.В.
ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
pdf (C. 53-58)
Пристемський О.С., Трусова Н.В.
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (C. 59-66)
Трусова Н.В., Якушева І.Є., Радченко Н.Г.
ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
pdf (C. 67-72)
МЕНЕДЖМЕНТ
Бочарова Н.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА В СИСТЕМІ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (C. 73-81)
Нестеренко С.А., Бочарова Н.О., Ярчук А.В.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ Й АДМІНІСТРУВАННЯ В ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
pdf (C. 82-87)
Плотніченко С.Р., Вороніна Ю.Є.
КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ У РОБОТІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
pdf (C. 88-93)
Плотніченко С.Р.,Шевчук О.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОГО ІМІДЖУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У PR
pdf (C. 94-99)
Сурженко Н.В.
МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (C. 100-105)
Шевчук О.Ю., Агеєва І.В.
АКТУАЛЬНІСТЬ SOFT SKILLS В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ГО РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИКІВ ТА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ КОМПАНІЇ
pdf (C. 106-113)
Ярчук А.В.
РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ УХВАЛЕННІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
pdf (C. 114-120)
ЕКОНОМІКА
Демко В.С.
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ СТВОРЕННЯ ЕКСКУРСІЙНОГО ПРОДУКТУ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
pdf (C. 121-127)
Захарченко О.Г., Бакіна Т.В., Почерніна Н.В.
ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
pdf (C. 128-136)
Збарський В.К., Збарська А.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ
pdf (C. 137-146)
Кальченко С.В., Попова Т.В.
ІНСТИТУЦІЙНА ПРИРОДА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
pdf (C. 147-153)
Карпенко А.В., Пустовіт Ю.
РОЛЬ ОСВІТНІХ УМОВ У ФОРМУВАННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АКТИВІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
pdf (C. 154-165)
МАРКЕТИНГ
Марчук А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ДИТЯЧОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
pdf (C. 166-174)
Шквиря Н.О., Арестенко Т.В.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДНІКИ СПОЖИВАЧІВ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
pdf (C. 175-180)
Вимоги щодо розміщення статей у Збірнику наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки)(C. 181)

Про журналЗбірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) включений до Переліку наукових фахових видань України, є науковим виданням, в якому можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН №1328 від 21.12.2015 р.).Друкується за рішенням Вченої ради Таврійського державного агротехнологічного університету.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №14207-3178Р від 30.05.2008 р.

ISSN 2519-884X

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки): представлено у міжнародній наукометричній базі Індекс Копернікус (ICI Journals Master List):
ICI Journals Master List 2016: 47.1;
ICI Journals Master List 2017: 55.32;
ICI Journals Master List 2018: 55.94.

Матеріали друкуються мовами оригіналів – українською, російською та англійською.

Погляди редколегії не завжди збігаються з позицією авторів.

Редакційна колегіяЧлени редакційної колегії:

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
EDITORIAL BOARD

Кальченко С.В. – д.е.н., професор; Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (ТДАТУ) Kalchenko S.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University (TSATU)
Грибова Д.В. – д.е.н., доцент; ТДАТУ Grybova D.V. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., TSATU
Єременко Д.В. – д.е.н., доцент; ТДАТУ Yeremenko D.V. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., TSATU
Карман С.В. – к.е.н., доцент; ТДАТУ Karman S.V. – PhD, Ass. Prof., TSATU
Карпенко А.В. – д.е.н., доц., Національний університет «Запорізька політехніка» Karpenko A.V. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., National university «Zaporizhia polytechnic»
Колокольчикова І.В. – д.е.н., доцент; ТДАТУ Kolokolchykova I.V. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., TSATU
Попова Т.В. – к.е.н., доцент; ТДАТУ Popova T.V. – PhD, Ass. Prof., TSATU
Свиноус І.В. – д.е.н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет Svinous I.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian university
Череп О.Г. – д.е.н., професор, Запорізький національний університет Cherep O.H. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Zaporizhzhya national university Чернявська Т.А. – д.е.н., професор, Державна вища професійна школа, м. Конін, Польща
Cherniavska T.A. – Doctor of Economic Sciences, Professor, State Higher Professional School, Konin, Poland
Давидюк Т.В. – д.е.н., професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Davydyuk T.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, National technical university “Kharkiv polytechnic institute”
Замула І.В. – д.е.н., професор, Житомирський державний технологічний університет Zamula I.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Zhytomyr state technological university
Сокіл О.Г. – д.е.н., доцент, ТДАТУ Sokil O.H. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., TSATU
Трачова Д.М. – д.е.н., доцент, ТДАТУ Trachova D.M. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., TSATU
Вдовенко Л.О. – д.е.н., доцент; Вінницький національний аграрний університет Vdovenko L.O. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., Vinnytsia national agrarian university
Гривківська О.В. – д.е.н., професор; ПВНЗ «Європейський університет» Hryvkivska O.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, PHEI «European University»
Давиденко Н.М. – д.е.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування Davidenko N.M. – Doctor of Economic Sciences, Professor, National university of life and environmental sciences
Демченко І.В. – к.е.н., доцент, ТДАТУ Demchenko I.V. – PhD, Ass. Prof., TSATU
Танклевська Н.С. – д.е.н., професор, Херсонський державний аграрний університет Tanklevska N.S. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Kherson state agrarian university
Трусова Н.В. – д.е.н., професор, ТДАТУ Trusova N.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU
Тулай О.І. – д.е.н., професор, Тернопільський національний економічний університет Tulai O.I. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Ternopil national economic university
Яцух О.О. – д.е.н., доцент; ТДАТУ Iatsukh O.O. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., TSATU
Васильківський Д.М. – д.е.н., доцент, Хмельницький національний університет Vasylkivsky D.M. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., Khmelnytsky national university
Гудзинський О.Д. – д.е.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування Hudzynskyi O.D. – Doctor of Economic Sciences, Professor, National university of life and environmental sciences
Нестеренко С.А. – д.е.н., професор, ТДАТУ Nesterenko S.A. – Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU
Синяєва Л.В. – д.е.н., професор, ТДАТУ Synyayeva L.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU
Судомир С.М. – д.е.н., професор, Бережанський агротехнічний інститут Sudomyr S.М. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Berezhany Agrotechnical Institute
Ткач А.А. – д.е.н., Жешувська Політехника ім. Ігнація Лукасевича, м. Ряшів, Польша Tkach A.A. – Doctor of Economic Sciences, Polytechnic RZESOWSKIEJ, Ryashiv, Poland
Буднікевич І.М. – д.е.н., професор, Чернівецький національний університет Budnikevych I.M. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Chernivtsi national university
Керімова У.К. – д.е.н., професор, Казахський національний аграрний університет, академік Національної академії наук Казахстану, м. Алмати, Казахстан Kerimova Ukilai Kerimovna – Doctor Of Economic Sciences, Professor, Kazakh national agrarian university, academician of the National academy of sciences of Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan
Коноваленко А.С. – к.е.н., доцент, ТДАТУ Konovalenko A.S. – PhD, Ass. Prof., TSATU
Легеза Д.Г. – д.е.н., професор, ТДАТУ Leheza D.G. – Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU
Серських Н.С. – к.е.н., доцент, ТДАТУ Serskykh N.S. – PhD, Ass. Prof., TSATU
Вішал Даджар – д.е.н., професор, у-т Аміті, м. Нойда, Індія Vishal Dagar – PhD, Ass. Professor, Amity Un-ty NOIDA, India
Веі Фен – д.е.н., проф., Північно-західний університет A&F Wei Feng – professor, Northwest A&F University
Боравскі П. – д.е.н., професор, Вармінсько-Мазурський університет, м. Ольштин, Польща Bórawski P. – Doctor of Science, Professor, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
Безугла Л.С. – к.н.держ.упр., доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет Bezuhla L.S. – PhD, Ass. Prof, Dnipro state agrarian and economic university
Волощук К.В. – д.е.н., професор, Подільський державний аграрно-технічний університет Voloshchuk K.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Podilsky state agrarian and technical university
Михайлов А.М. – д.е.н., доцент, Сумський національний аграрний університет Mykhailov A.M. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., Sumy national agrarian university
Сєвідова І.О. – д.е.н., доцент, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва Sievidova I.O. – Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof., Kharkov national agrarian university named after V.V. Dokuchaev
Яворська Т.І. – д.е.н., професор, ТДАТУ Yavorska T.I. – Doctor of Economic Sciences, Professor, TSATU

Відповідальні за випуск збірника:

Карман С.В. – к.е.н., доцент, декан факультету економіки та бізнесу
Кальченко С.В. – д.е.н., доцент кафедри економіки
Косторной С.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Демченко І.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Комп’ютерна верстка: Косторной С. В.

Завантажити: Ред колл

Редакційна політикаРедакційна політика наукового віснику Таврійського державного агротехнологічного університету (серія Економічні науки) спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Редакційна колегія в цьому напряму спирається на діючі рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), провідних наукометричних баз, а також на практичний досвід авторитетних видавництв та фахових журналів.

До розгляду, рецензування та публікації приймаються оригінальні наукові дослідження економічного напряму, що не були опубліковані раніше.

У випадку, коли наукова стаття або її елементи були раніше оприлюднені, автор роботи має надати в редколегію довідку про актуалізацію даних або результатів, наявність нових елементів в статті, або про інші відмінності роботи. В випадку, коли членами редакційної колегії висловлено підозру щодо самостійності змісту статті та одержаних результатів, робота буде відхиленою. В спірних питаннях редакція журналу діє на підставі міжнародних стандартів COPE.

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

Усі матеріали, що надсилаються для публікації, проходять рецензування.

Рішення про публікацію статті приймає редколегія.

Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.

Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті.

Вимоги до матеріалів

Вимоги Збірник ТДАТУ
Корисні матеріали
Приклади оформлення статей і списку літератури:

Бази індексування


Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки): представлено у міжнародній наукометричній базі Індекс Копернікус (ICI Journals Master List):
ICI Journals Master List 2016: 47.1;
ICI Journals Master List 2017: 55.32;
ICI Journals Master List 2018: 55.94.

Архів публікацій

КонтактиАдреса редакційно-видавничого відділу:

Таврійський державний агротехнологічний університет
Навчальний корпус №2, кабінет 2.206
пр-т Б. Хмельницького, 18,
м. Мелітополь, Запорізька обл.
72312, Україна

тел./факс. (0619) 42-12-47

e-mail:

ludsin2017@ukr.net – для надсилання статей на рецензування;

ivanvd@ukr.net – для запиту щодо можливості англомовного супровіду та довідок з технічних питань.

Залишити повідомлення для декана
×