Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Конференції

Конференції

Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22–23 листопада 2019 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 262 с.

Грицаєнко М.І. Соціальний капітал як фактор кластерного розвитку регіону / М.І. Грицаєнко // Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22–23 листопада 2019 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – С. 79-82.

Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 листопада 2019 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – 368 с.

Грицаєнко М.І. Кластеризація як чинник розвитку національної економіки / М.І. Грицаєнко // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 листопада 2019 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С. 190-192.

Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 01 листопада 2019 р. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. 268 с.

Грицаєнко М.І. Саморегулювання підприємницької діяльності / М.І. Грицаєнко // Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 01 листопада 2019 р. – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. – С. 237-238.

Сучасні питання економіки та фінансів: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 30 жовтня 2019 р. – К.: КНЕУ, 2019 (електронне видання). – 275 с. Частина 1     Частина 2

Грицаєнко М.І. Соціальний капітал в системі охорони праці підприємства / М.І. Грицаєнко // Сучасні питання економіки та фінансів: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 30 жовтня 2019 р. – К.: КНЕУ, 2019 (електронне видання). – С. 88-90.

MODERN DEVELOPMENT PATHES OF AGRICULTURAL PRODUCTION: TRENDS AND INNOVATIONS (October 23-24, 2018; Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Zaporizhzhya region, Ukraine)

СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. – Частина 2. – 420 с.

ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of arti cles the internati onal scienti fi c conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 13,5 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018. – 1947 р.

Збірник ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 18-19 квітня 2019 р.). – Херсон, 2019. – 333 с.

Зб. матеріалів 1 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Напрями розвитку технологічних систем і логістики в АПВ» (м. Харків, 11-12 квітня 2019 р.). – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2019. – 106 с.

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки». – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – 166 с.

Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 19-21 березня 2019 р. Ч. 2. – Львів: ЛНАУ, 2019. – 352 с.

Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 19-21 березня 2019 р. Ч. 2. – Львів: ЛНАУ, 2019. – 304 с.

Тези VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки». – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. – 232 с.

Яворська Т. Розвиток сільського зеленого туризму в регіоні / Т. Яворська // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30-31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів; за заг. ред.. проф. В. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя ; «Просвіта», 2017. – Т. 1. – 436 с. – С. 425-428.

Андрєєва Л. Практичні аспекти підприємницької діяльності / Л. Андрєєва, О. Лисак / Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 216 pages. С. 64-66.

Андрєєва Л. Експортна політика аграрних підприємств України / Л. Андрєєва, О. Лисак / Integration of business structures : strategies and technologies : International scientific- practical conference (24 february, 2017, Tbilisi, Georgia) / Sulkhan-Saba Orbeliana Teaching University. – Tbilisi, 2017. – Pt. 1. – С. 171-174.

Болтянська Л. Економічні аспекти оцінки ефективності продукції садівництва / Л. Болтянська, В. Тебенко / Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 216 pages. С. 72-75.

Грицаєнко Г. Сучасний стан інвестиційної привабливості України / Г. Грицаєнко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С. 128-129.

Грицаєнко Г. Пріоритетний напрям інвестування аграрного виробництва / Г. Грицаєнко // Сучасні тенденції  менеджменту в аграрному виробництві : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Дубляни, 16-17 травня 2017 р. ; Львівський національний аграрний університет. – Дубляни, 2017. – С. 110-112.

Власюк Ю. Місце малого і середнього бізнесу в розвитку підприємництва Запорізької області / Ю. Власюк, Г. Педченко / International Scientific-Practical Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, Part II, February 24, 2017. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. – Р. 63-65.

Gritsaienko H. Investment of agricultural machinery in agricultural production of Ukraine / V. Didur, H. Gritsaienko, I. Gritsaienko // Mechanization in agriculture & conserving of the resources. – 2017. – Vol. 1. – Pp. 11-14.

Тебенко В.  Торговельне підприємництво в Запорізькому регіоні / В. Тебенко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – C. 429-432 с.

Тебенко В. Економічні аспекти оцінки ефективності продукції садівництва / В. Тебенко, Л. Болтянська / Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 216 pages. С. 72-75.

Тебенко В. Ефективність розвитку галузі садівництва в сільськогосподарських підприємствах Мелітопольського району Запорізької області України / В. Тебенко, Г. Завадських  / Integration of business structures: strategies and technologies : International scientific- practical conference (24 february, 2017, Tbilisi, Georgia) / Sulkhan-Saba Orbeliana Teaching University. – Tbilisi, 2017. – Pt. 1. – С. 186-188.

Завадських Г. Україна в системі глобальних економічних процесів / Г. Завадських // Матеріали Круглого столу «Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній економіці» ( 30 березня 2017), НУХТ, Київ, 2017. – Вип. 11. – Ч.1 – С. 48-53.

Педченко Г. Розвиток та підтримка підприємництва в Запорізькій області// Педченко Г. / Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. –Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. –с.342-344.

Грицаєнко М. Місце вищої професійної освіти у формуванні соціального капіталу регіону / М. Грицаєнко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С.133-135.

Грицаєнко М. Довіра як детермінанта соціального капіталу підприємництва / М. Грицаєнко // Сучасні тенденції  менеджменту в аграрному виробництві : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Дубляни, 16-17 травня 2017 р.; Львівський національний аграрний університет. – Дубляни, 2017. – С. 113-115.

Надішліть нам своє питання до факультету
×