Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Методологія та організація наукових досліджень

Метою дисципліни є надання студентам теоретичних знань і практичних навичок з питань суті та організації наукових досліджень, їх методики та правильного обрання об’єкта та предмета дослідження, критеріїв та системи оцінюваних показників, алгоритму виконання дипломної роботи магістра.

Завданнями дисципліни є: засвоєння основних понять та категорій курсу; навчання майбутніх підприємців творчому підходу до розв’язання різноманітних прикладних завдань, розвиток уміння оволодівати спеціальними знаннями, сприяння формуванню наукового економічного мислення, вивчення особливостей структурної побудови при проведенні наукового дослідження, стильових особливостей тексту, форм подання окремих видів текстового та ілюстративного матеріалу, умов використання різних методів дослідження, форм та методів обробки інформації, принципів написання магістерської роботи та її оформлення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

– особливості структурної побудови проведення наукового дослідження;

– стильові особливості тексту,

– форми подання окремих видів текстового та ілюстративного матеріалу,

– умови використання різних методів дослідження,

– форми та методи обробки інформації,

– принципи написання дипломної роботи магістра та її оформлення,

– особливості написання наукових статей, тез.

Після      вивчення       курсу      «Методологія   та  організація наукових досліджень» студент повинен вміти:

– викласти лекційний матеріал з врахуванням самостійного завдання;

– сформувати певні навички при роботі з технічними засобами навчання, основною та додатковою літературою, з законодавчими та нормативними документами з усіх тем курсу;

– вивчити та засвоїти закони і правила логіки, які спрощують та полегшують аналіз досліджуваних явищ і фактів;

– практично використовувати методи наукового пізнання, від яких значною мірою залежить результативність проведеного дослідження;

– застосовувати основні прийоми обробки інформації та роботи з першоджерелами;

– використовувати конкретно-наукові методи наукового дослідження;

– засвоїти основні правила та прийоми роботи над рукописом та його оформленням;

– використовувати        методику      визначення       економічної ефективності виробництва продукції та послуг.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ МОНД

Робоча програма дисципліни МОНД ПТБ 2019-2020 н.р.

Робоча програма дисципліни МОНД ПУА 2019-2020 н.р.

 

Надішліть нам своє питання до факультету
×