Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Навчальні посібники

Навчальні посібники

Лисак О.І., Андрєєва Л.О., Болтянська Л.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник

Трусова Н.В., Терещенко М.А. Фінансовий аналіз підприємства: методика та практика: навчальний посібник

Частина 1

Частина 2

Частина 3

Частина 4

 

Андрєєва Л.О., Болтянська Л.О., Лисак О.І. Практикум з економіки підприємства: електронний навчальний посібник

Тебенко В.М. Економіка та організація інноваційної діяльності: електронний навчальний посібник

Завадських Г.М. Регіональна економіка: електронний навчальний посібник

Педченко Г. П. Статистика: Навчальний посібник / Г. П. Педченко. — Мелітополь: Колор Принт, 2018. — 266 с. — ISBN 978-966-2489-67-5.

У навчальному посібнику розглянуті питання організації статистичного спостереження, в тому числі вибіркового, групування та подання статистичних даних, викладені методики розрахунку узагальнюючих показників, аналізу варіації, диференціації, концентрації та подібності в рядах розподілу, аналізу інтенсивності та тенденцій розвитку та коливань в рядах динаміки, статистичного вимірювання взаємозв’язків та індексного аналізу. Теоретичні відомості підкріплені наведеними прикладами та розв’язаннями типових задач, а також надані завдання для самостійного розв’язання та тести для самоконтролю.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних напрямів аграрних вищих навчальних закладів ІІI-IV рівнів акредитації.

Петрига О.М. Економіка аграрного підприємства: навчальний посібник / О.М. Петрига, Т.І. Яворська, Ю.О. Прус; за ред. О.М. Петриги, Т.І. Яворської. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2016. – 498 с.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до вимог навчальної програми дисципліни. В ньому послідовно та логічно викладено

теоретичні, методичні та практичні питання формування і розвитку аграрного підприємства. Посібник вигідно відрізняється від інших видань більш широким розглядом питань економіки виробництва продукції галузей рослинництва і тваринництва. Для поглибленого засвоєння навчального матеріалу використані таблиці, схеми та графіки, дані науково-дослідних установ і передового досвід)’ щодо ефективності використання землі, засобів виробництва, трудових ресурсів.

Для студентів і викладачів вищих аграрних закладів освіти, керівників та спеціалістів аграрних підприємств і тих, хто самостійно вивчає економіку цих підприємств з метою підвищення кваліфікації та ведення аграрного бізнесу.

Навчальний посібник підготовлено в рамках співпраці ЗОГО «Запорізький інформаційно-консультаційний центр «Агро-Таврія» з Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва (ІГНВОР), який фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, реалізується та співфінансується Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (МЕОА).  ЗМІСТ

Регіональна економіка: Навч. посібн. 1 вид. / Г.М. Завадських. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 556 с.

Навчальний посібник охоплює 19 тем типової програми дисципліни «Регіональна економіка».

У посібникурозглядаютьсяконкурентоспроможність регіонів, сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку регіонів України. В розрізі тем докладно охарактеризовано галузеву і територіальну структуру народногосподарського комплексу України. Окремий розділ присвячений питанням екології та раціонального природокористування. Перевагою даного навчального продукту, що безумовно підвищує його ефективність, є наявність питань для перевірки знань, тематики рефератів, тестових завдань за темами, а також списку рекомендованої літератури, які допоможуть студентам краще закріпити навчальний матеріал. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, підприємців, які цікавляться питаннями регіональної економіки та розміщення і розвитку продуктивних сил. ЗМІСТ

Економіка підприємства: навчальний посібник / Л.О.Болтянська, Л.О.Андрєєва, О.І. Лисак. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 668 с.

Даний навчальний продукт рекомендується для використання у вищих навчальних закладах ІІI-IV рівнів акредитації для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання. Структура даного навчального посібника побудована відповідно до типової програми курсу «Економіка підприємства» і спирається на вимоги державного освітнього стандарту України.

Для поглибленого засвоєння навчального матеріалу посібник вміщує значну кількість ілюстративного матеріалу, предметний покажчик та список рекомендованої літератури. ЗМІСТ

Грицаєнко Г.І. Основи інвестиційної діяльності: навчальний посібник. / Г.І. Грицаєнко – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 224 с.

У навчальному посібнику розглянуто сутність та механізм інвестування, формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для оволодіння практикою використання фінансових інструментів для залучення інвестицій, вироблення вміння оцінювати та аналізувати інвестиційну політику, що проводиться у країні, інвестиційні портфелі та інвестиційні проекти.Для студентів та викладачів економічних факультетів ВНЗ ІІІ та IV рівнів акредитації, спеціалістів із організації та управління інвестиціями, менеджерів підприємств. ЗМІСТ

Тебенко В.М. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч. посібн. – 1 вид. / В.М. Тебенко / Вид-во: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс». 2014. – 302 с.

Навчальний посібник охоплює 12 тем типової програми дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності». У посібнику систематизовано стан, основні тенденції та особливості форм та методів активізації інноваційної діяльності,  результат та механізм реалізації інновацій. В підручнику вміщено блок практичних завдань з методикою їх розв’язання, які допоможуть студентам більш наочно закріпити навчальний матеріал. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, підприємців, які цікавляться проблемами інноваційного розвитку. ЗМІСТ

Структура і зміст засобів діагностики якості вищої освіти підготовки фахівців з напряму «Економіка підприємства» (у 2-х частинах) / Г.І. Грицаєнко, Т.І. Яворська, В.М. Тебенко та ін. За редакцією Г.І. Грицаєнко – Мелітополь, ТДАТУ, 2008. – частина 1: Державна атестація бакалаврів – 256 с.

В навчальному посібнику зосереджено весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідний для проведення державної атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за фахом 6.050100 – економіка підприємства. Посібник складається з організації проведення державного іспиту з дисциплін фахової підготовки, тестових завдань, а також комплексних практичних завдань з прикладами їх вирішення. Для студентів і викладачів економічних спеціальностей аграрних вищих навчальних закладів. ЗМІСТ

Структура і зміст засобів діагностики якості вищої освіти підготовки фахівців з напряму «Економіка підприємства» (у 2-х частинах) / Г.І. Грицаєнко, Т.І. Яворська, В.М. Тебенко та ін. За редакцією Г.І. Грицаєнко – Мелітополь, ТДАТУ, 2008. – частина 2: Державна атестація магістрів – 160 с.

В навчально-методичному посібнику зосереджено весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідний для виконання дипломних проектів (робіт) студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «економіка підприємства». Посібник складається зі вступу, методичних рекомендацій з підготовки дипломної роботи магістра, вимог до оформлення магістерської дипломної роботи, алгоритмів та прикладів застосування окремих економічних методів, списку літератури та додатків. Для студентів і слухачів магістратури, викладачів.  ЗМІСТ

Залишити повідомлення для декана
×