м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Деканат

Деканат – робочий орган факультету, який створюється з метою оперативного    та    ефективного    вирішення    основних    питань    діяльності факультету.

Деканат створюється наказом ректора Університету на підставі штатного   розкладу    за   поданням    декана    факультету.   Крім    декана факультету   і   його   заступників   до   складу   деканату  можуть входити керівники структурних підрозділів, науково-педагогічні працівники, інші працівники та представники студентського самоврядування факультету.

Деканат здійснює свою діяльність на основі планів, укладених згідно з нормативними документами, що визначають роботу факультету.

Деканат   очолює   декан   факультету,   який   організовує  навчальну, методичну, науково-дослідну та виховну роботу на факультеті, забезпечує дотримання    порядку    відповідно    до    правил    внутрішнього розпорядку Університету, проводить засідання деканату та контролює виконання його рішень.

Декан  в   обсязі   своєї  компетенції  видає  розпорядження   і дає вказівки, обов’язкові для всіх учасників освітнього процесу факультету, контролює дотримання на кафедрах і в структурних    підрозділах факультету правил з техніки безпеки при проведенні навчальних занять, науково-дослідних робіт.

Функціональні   обов’язки   декана   і   заступників   декана  та  інших співробітників деканату визначаються їх посадовими інструкціями.

У своїй діяльності деканат керується Конституцією України, Законами України  «Про  освіту»,  «Про  вищу освіту»,  «Про наукову і науково-технічну    діяльність»,    нормативними   документами    Верховної    Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами з питань освіти, Статутом Університету, наказами ректора, що регулюють освітню діяльність та цим Положенням.

 

Склад деканату
ОРТІНА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА д.н. держ. упр, доцент, декан факультету
ГОЛУБ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА к.е.н., доцент кафедри облік та оподаткування

заступник декана факультету з навчальної роботи зі спеціальностей:
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Облік та оподаткування", "Менеджмент", "Публічне управління та адміністрування".

ВАСИЛЬЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕГІВНА ст. викладач кафедри економіки

заступник декана факультету з організаційно-виховної роботи

ЛІПІНА НАДІЯ ПЕТРІВНА секретар деканату

зі спеціальностей:
"Менеджмент", "Маркетинг".

Залишити повідомлення для декана
×