Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Практична підготовка

Практична підготовка

Дуальне навчання

Дуальне навчання – це форма здобуття освіти, заснована на тісній взаємодії підприємств (організацій, установ), що володіють ресурсами, необхідними для здійснення навчання, проведення навчальної, виробничої практики, здійснення інших видів освітньої діяльності та навчальних закладів на основі соціального партнерства між виробництвом та освітою, де обидві сторони виступають рівноправними партнерами, які спільно розробляють і координують освітній процес, здійснюють контроль за його результатами.

Дуальне навчання сприяє підвищенню рівня практичної підготовки студентів, формує й розвиває в них основні компетенцій, що у свою чергу сприяє підвищенню ефективності подальшої професійної діяльності, забезпечує рівновагу між попитом та пропозицією фахівців на ринку праці. Дуальність як методологічна характеристика освіти передбачає побудовану на єдиних основах узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфер з підготовки спеціалістів певного профілю, іншими словами – поєднання теоретичного навчання у закладі та практичних – на підприємстві (установі, організації).

В рамках дуального навчання було укладено Договір між Таврійським державним агротехнологічним університетом та ТОВ “СПП ЛАНА” Запорізької області області. Згідно цього договору перші студенти були направлені на дуальне навчання.

Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в ТДАТУ

Договір про виробниче навчання Грань Н.

Договір про проведення дуального навчання 1

Договір про проведення дуального навчання 2

Договір про проведення дуального навчання 3

Характеристика на студентку Грань Н., яка була направлена на дуальне навчання

Характеристика на студентку Клінько Т., яка була направлена на дуальне навчання

Звіт Клінько Т.

Звіт Грань Н.

Практична підготовка

Програма навчальної практики з основ підприємництва

Практика проводиться для студентів 2 курсу в четвертому семестрі протягом 3 тижнів на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Мета практики: відповідно до Переліку компетентностей бакалавра спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» формування у студентів практичних вмінь та навичок з основ підприємницької діяльності.

В результаті проходження навчальної практики з основ підприємництва студент повинен

знати:

– організацію планування виробництва суб’єктів підприємницької діяльності;

– організацію планування праці та заробітної плати, витрат суб’єктів підприємницької діяльності;

– використання методів прийняття фінансових рішень та оцінки інвестиційних пропозицій.

вміти:

– розраховувати головні показники виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;

– визначати витрати суб’єктів підприємницької діяльності;

– обчислювати параметри оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності;

– виконувати аналіз виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;

– використовувати операційний аналіз в прийнятті фінансових рішень;

– оцінювати інвестиційні пропозиції;

– використовувати заходи управління рухом фінансових ресурсів і капіталу.

набути навички:

– підготовки засновницьких документів підприємницької структури;

– здійснювання державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності;

– визначення витрат підприємства та підсумків його діяльності;

– обчислення податків суб’єктів підприємництва;

– оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Для безперервності та послідовності отримання студентами професійних навичок, практика використовує вхідні знання, вміння та навички попередніх практик, а також забезпечує їх для практик, які є наступними.

 

Програма виробничої практики з інвестиційної діяльності підприємства

Практика проводиться для студентів 4 курсу в восьмому семестрі протягом 3 тижнів. Бази практики – підприємства, організації, установи, господарства будь яких форм власності м. Мелітополя, Запорізької області та інших областей України.

Мета практики: відповідно до Переліку компетентностей бакалавра спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» формування у студентів практичних вмінь та навичок обґрунтування доцільності інвестування.

В результаті проходження виробничої практики з інвестиційної діяльності підприємства студент повинен

знати:

– поняття та класифікацію інвестицій;

– види ефектів, забезпечуваних заходами НТП, показники ефективності інвестицій;

– методи розрахунку ефективності інвестицій;

– нормативно-технічну документацію та норми використання ресурсів;

– основні методи розрахунку ефективності капітальних вкладень;

– основні принципи розрахунків порівняльної ефективності альтернативних варіантів інвестицій;

– особливості розрахунків ефективності в умовах інфляції; залежність обсягу інвестицій від величини річної банківської процентної ставки за кредитами;

– стандартні методики обґрунтування доцільності інвестування;

вміти:

– використовуючи стандартні методики, обґрунтовувати доцільність інвестування;

– на основі організаційно-правового регулювання координувати взаємодію суб’єктів інвестиційної діяльності з підприємством;

– вибирати кращий варіант капітальних вкладень з ряду альтернативних; обґрунтувати вибір норми дисконтування;

– призводити різночасні витрати й результати до одного моменту часу;

– робити вартісну оцінку супутніх корисних соціальних і екологічних результатів;

– розраховувати розмір реальної банківської процентної ставки на основі номінальної;

– визначити норму та частку самофінансування на підприємстві;

– розрахувати річний економічний ефект заходу щодо удосконалювання технології виробництва;

– визначати інтегральний економічний ефект за життєвий цикл заходу;

– розраховувати чистий дисконтований результат проекту, коефіцієнт ефективності одноразових витрат (внутрішньої рентабельності), період повернення одноразових витрат і інші показники ефективності інвестицій;

набути навички:

– оцінки ризику інвестиційного проекту;

– розрахувати економічний ефект від розробки й освоєння серійного виробництва нової продукції; визначити ефективність інвестиційного проекту за допомогою декількох критеріїв: чистого дисконтованого результату проекту, коефіцієнта внутрішньої рентабельності, коефіцієнта рентабельності;

– розрахувати економічний ефект інвестиційного проекту з урахуванням інфляції; виконати розрахунки ефективності інвестиційного проекту з урахуванням фактора невизначеності (ризику);

– провести ранжування інвестиційних проектів.

Для безперервності та послідовності отримання студентами професійних навичок, практика використовує вхідні знання, вміння та навички попередніх практик, а також забезпечує їх для практик, які є наступними.

 

Програма виробничої практики з підприємницької діяльності

Практика проводиться для студентів 1 курсу магістратури у другому семестрі протягом 3 тижнів. Бази практики – підприємства, організації, установи, господарства будь яких форм власності м. Мелітополя, Запорізької області та інших областей України.

Мета практики: відповідно до Переліку компетентностей магістра спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» формування у студентів практичних вмінь та навичок обґрунтування доцільності підприємницької діяльності, розв’язання складних завдань і проблем у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

В результаті проходження виробничої практики з підприємницької діяльності студент повинен

знати:

– сутність стратегії розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур;

– теоретичні та прикладні досягнення в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

– методи оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;

– методи ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

– способи вирішення проблемних питань і нестандартних ситуацій у професійній діяльності за умов невизначеності та ризиків;

вміти:

– розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур;

– проводити дослідження з використанням теоретичних та прикладних досягнень в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

– проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;

– ефективно управляти діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

– вирішувати проблемні питання і нестандартні ситуації у професійній діяльності за умов невизначеності та ризиків;

набути навички:

– планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення;

– застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень для формування пропозицій у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

– вирішувати задачі з прогнозування процесів розвитку підприємницьких, торговельних і біржових структур із використанням економіко-математичних методів і інформаційних технологій.

Для безперервності та послідовності отримання студентами професійних навичок, практика використовує вхідні знання, вміння та навички попередніх практик, а також забезпечує їх для практик, які є наступними.

 

Надішліть нам своє питання до факультету
×