Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Практична підготовка

Практична підготовка

Програма навчальної практики з вступу до фаху

Практика проводиться для студентів 1 курсу в другому семестрі протягом 3 тижнів на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Навчальна практика «Вступ до фаху» є практикою професійного спрямування, а саме – основою уявлення про майбутню професію.

Мета практики: відповідно до Переліку компетентностей бакалавра спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є ознайомлення студентів І курсу з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями.

У результаті проходження навчальної практики студент повинен:

Знати:

 • загальну організаційну та управлінську структуру підприємств;
 • обов’язки посадових осіб;
 • функції, завдання та методи роботи основних підрозділів підприємств.

Вміти:

 • формувати власну етику і культуру професійної поведінки;
 • аналізувати власні професійні якості;
 • застосовувати знання і розуміння для оцінки якості товарів і послуг;
 • застосовувати інформаційні технології для обробки економічної інформації;
 • користуватися науковою, довідковою літературою та нормативними документами при оформленні економічної інформації;
 • формувати висновки та обґрунтовувати практичні рекомендації.

Одержати навички:

 • з врахування вимог дисципліни, планування та управління часом;
 • роботи з економічною інформацією;
 • вирішення практичних проблем на підприємстві;
 • у розробці альтернативних варіантів економічних рішень у розрізі обраної предметної області дослідження.

Програма навчальної практики з основ підприємництва

Практика проводиться для студентів 2 курсу в четвертому семестрі протягом 3 тижнів на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Мета практики: відповідно до Переліку компетентностей бакалавра спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» формування у студентів практичних умінь та навичок з основ підприємницької діяльності.

В результаті проходження навчальної практики з основ підприємництва студент повинен

знати:

– організацію планування виробництва суб’єктів підприємницької діяльності;

– організацію планування праці та заробітної плати, витрат суб’єктів підприємницької діяльності;

– використання методів прийняття фінансових рішень та оцінки інвестиційних пропозицій.

вміти:

– розраховувати головні показники виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;

– визначати витрати суб’єктів підприємницької діяльності;

– обчислювати параметри оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності;

– виконувати аналіз виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;

– використовувати операційний аналіз в прийнятті фінансових рішень;

– оцінювати інвестиційні пропозиції;

– використовувати заходи управління рухом фінансових ресурсів і капіталу.

набути навички:

– підготовки засновницьких документів підприємницької структури;

– здійснювання державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності;

– визначення витрат підприємства та підсумків його діяльності;

– обчислення податків суб’єктів підприємництва;

– оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Для безперервності та послідовності отримання студентами професійних навичок, практика використовує вхідні знання, вміння та навички попередніх практик, а також забезпечує їх для практик, які є наступними.

 

Програма навчальної практики з аналізу господарської діяльності 

Практика проводиться для студентів 3 курсу в шостому семестрі протягом 3 тижнів на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Мета практики: відповідно до Переліку компетентностей бакалавра спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» формування у студентів практичних умінь та навичок аналізу фінансових результатів та фінансового стану підприємства.

В результаті проходження навчальної практики з аналізу господарської діяльності підприємства студент повинен

знати:

– поняття та класифікацію видів економічного аналізу;

– методи проведення аналізу господарської діяльності;

– вихідну інформацію для проведення аналізу господарської діяльності;

– основні методи розрахунку показників фінансових результатів та фінансового стану підприємства;

вміти:

– використовуючи стандартні методики, оцінювати фінансовий стан та фінансові результати підприємства;

– визначити норму та частку самофінансування на підприємстві;

– розрахувати фінансові коефіцієнти;

– проводити горизонтальний і вертикальний аналізи балансу підприємства;

набути навички:

– оцінки фінансових результатів та фінансового стану підприємства;

– розрахунку фінансових коефіцієнтів;

– проведення факторного аналізу прибутку, рентабельності підприємства;

– проведення “читання” балансу підприємства.

Для безперервності та послідовності отримання студентами професійних навичок, практика використовує вхідні знання, вміння та навички попередніх практик, а також забезпечує їх для практик, які є наступними.

 

Програма виробничої практики з економіки і організації підприємств малого бізнесу

Практика проводиться для студентів 4 курсу у восьмому семестрі протягом 5 тижнів. Бази практики – малі підприємства будь-яких організаційно-правових форм м. Мелітополя, Запорізької області та інших областей України.

Мета практики: відповідно до Переліку компетентностей магістра спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» формування у студентів практичних умінь та навичок використання наукового інструментарію теорії та практики господарювання, конкретних форм і методів управління, принципів формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів, організацій та ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємств малого бізнесу в умовах сучасного ринкового господарювання.

В результаті проходження виробничої практики з економіки і організації підприємств малого бізнесу студент повинен

знати:

 • організаційно-правові форми підприємництва, що діють в Україні;
 • види малих підприємств за організаційно-правовими формами;
 • види організаційних структур управління малими підприємствами;
 • основні принципи організації науково-дослідного процесу в малих підприємствах;
 • теоретичні аспекти фінансової діяльності малих підприємств;
 • методику розрахунку показників економічної ефективності діяльності малих підприємств;

вміти:

 • визначати та класифікувати малі підприємства за організаційно-правовими формами;
 • розробляти техніко-економічне обґрунтування створення малого підприємства;
 • розробляти пакет необхідних документів для державної реєстрації малого підприємства;
 • здійснювати державну реєстрацію малого підприємства;
 • розробляти пакет документів для внутрішнього користування на підприємстві (штатний розпис, положення про організацію та оплату праці, порядок розподілу прибутку);
 • аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства, робити висновки та пропозиції;
 • здійснювати розрахунок економічної ефективності малих підприємств;

набути навички:

 • складати плани підприємницької діяльності, зокрема бізнес-плани для підприємств малого бізнесу;
 • визначати ефективну систему оподаткування малого підприємства;
 • застосовувати основні методи розрахунку ефективності використання ресурсів малого підприємства;
 • проводити оцінку ефективності управління витратами малого підприємства;
 • управляти доходами малого підприємства.

Для безперервності та послідовності отримання студентами професійних навичок, практика використовує вхідні знання, вміння та навички попередніх практик, а також забезпечує їх для практик, які є наступними.

 

Програма виробничої практики з підприємницької діяльності

Практика проводиться для студентів 1 курсу магістратури у другому семестрі протягом 3 тижнів. Бази практики – підприємства, організації, установи, господарства будь яких форм власності м. Мелітополя, Запорізької області та інших областей України.

Мета практики: відповідно до Переліку компетентностей магістра спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» формування у студентів практичних умінь та навичок обґрунтування доцільності підприємницької діяльності, розв’язання складних завдань і проблем у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

В результаті проходження виробничої практики з підприємницької діяльності студент повинен

знати:

– сутність стратегії розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур;

– теоретичні та прикладні досягнення в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

– методи оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;

– методи ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

– способи вирішення проблемних питань і нестандартних ситуацій у професійній діяльності за умов невизначеності та ризиків;

вміти:

– розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур;

– проводити дослідження з використанням теоретичних та прикладних досягнень в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

– проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;

– ефективно управляти діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

– вирішувати проблемні питання і нестандартні ситуації у професійній діяльності за умов невизначеності та ризиків;

набути навички:

– планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення;

– застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень для формування пропозицій у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

– вирішувати задачі з прогнозування процесів розвитку підприємницьких, торговельних і біржових структур із використанням економіко-математичних методів і інформаційних технологій.

Для безперервності та послідовності отримання студентами професійних навичок, практика використовує вхідні знання, вміння та навички попередніх практик, а також забезпечує їх для практик, які є наступними.

Надішліть нам своє питання до факультету
×