м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Економіка та організація інноваційної діяльності

Мета дисципліни – формування у студентів комплексу теоретичних знань і прикладних навичок з раціональної організації та економічного обгрунтування напрямків інноваційної діяльності підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку економіки
Завданнями дисципліни є: вивчення економічної теорії і практики інноваційної сфери діяльності підприємств та організацій різних форм власності для досягнення ними технологічного і товарного лідерства; вивчення основних
засад інноваційної політики і стратегії фірми, організації управління інноваційною діяльністю; визначення найефективніших напрямків оновлення техніко-технологічної бази підприємства та її продукції, з’ясування особливостей організаційних форм забезпечення і методів впровадження результатів інноваційної діяльності; висвітлення систем регулювання і стимулювання інноваційних процесів, обґрунтування організаційно-економічного механізму та оцінка соціально-економічної ефективності результатів наукових досліджень.
Під час вивчення дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» студент повинен знати:
– сутність інновацій та інноваційної діяльності;
– класифікації інновацій та характерні риси життєвого циклу інновацій;
– інструменти державної підтримки інноваційної діяльності;
– сутність та складові елементи інноваційної політики підприємства;
– ключові аспекти стратегічного та оперативного менеджменту інноваційної діяльності;
– складові та механізм управління інноваційним розвитком підприємства;
– сутність та особливості сучасних організаційних форм інтеграції науки і виробництва;
– умови виникнення попиту на інновації та методи його визначення;
– сутнісні характеристики моніторингу інновацій та джерела інноваційних можливостей підприємства;
– форми і джерела фінансування інноваційної діяльності підприємства;
– пріоритетні напрямки оновлення техніко-технологічної бази підприємства;
– сутнісний зміст фаз та етапів інноваційного проекту;
– методичні засади оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства;
– особливості розробки і реалізації програм комерціалізації інноваційних продуктів.

Після вивчення курсу студенти повинні вміти:
– визначати етапи та параметри життєвого циклу інновацій, впроваджуваних або розроблюваних підприємством;
– використовувати передбачені законодавчо-нормативною базою державні пільги та преференції щодо інноваційної діяльності підприємства;
– розробляти інноваційну стратегію та визначати основні напрямки інноваційної політики підприємства;
– управляти інноваційними процесами та інноваційним розвитком підприємства;
– обирати ефективну форму взаємодії науки і виробництва;
– визначати та формувати попит на інновації;
– оцінювати за організовувати інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємства;
– обґрунтовувати джерела фінансування інноваційної діяльності і напрямки оновлення техніко-технологічної бази підприємства;
– обґрунтовувати та організовувати реалізацію інноваційних проектів;
– комплексно оцінювати ефективність інновацій та розробляти програми їх комерціалізації.

КУРС ЛЕКЦІЙ ЕОІД 2020

Робоча програма ЕОІД ПТ 2021-2022 н.р.

Робоча програма практики з ЕОІД 2021-2022

Робоча програма ЕОІД ПТ 2020-2021 н.р.

СИЛАБУС 2021 ЕОIД (ПТБД)

СИЛАБУС 2020 ЕОIД (ПТБД)

СИЛАБУС  ЕОІД (економіка)

Література 

Методичні вказівки до практичних робіт

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

Залишити повідомлення для декана
×