Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Економіка підприємства

Мета курсу – сформувати уявлення про економічні засади функціонування підприємств, внутрішнього і зовнішнього середовища його діяльності.
Предмет курсу – вивчення процесу економічних відносин функціонування підприємств в сучасних умовах і обґрунтування основних напрямків їх удосконалення.
Завдання курсу – на основі характеристики діяльності підприємства засвоїти основні поняття та категорії курсу економіка підприємства; оволодіти навичками дослідження взаємовідносин підприємства з іншими суб’єктами господарської діяльності, державою та ринком; сформувати уміння в проведенні розрахунків показників процесу діяльності підприємства; зорієнтувати студентів до вибору важливих напрямків розвитку підприємств в сучасних умовах.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
– сутність господарської діяльності та основні важелі регулювання господарської та підприємницької діяльності на Україні;
– поняття підприємства, їх класифікацію за ознаками, види й організаційно-правові форми підприємств;
– сутність, функції та структуру ринку, аналізувати та прогнозувати попит на продукцію,товари (послуги);
– склад та характеристику виробничих ресурсів підприємства та показники ефективності їх використання;
– сутність виробничої програми підприємства, її завдання та характеристику;
– поняття, класифікацію персоналу підприємства, показники потенціалу підприємства та ефективності його використання;
– сутність, функції та системи оплати праці;
– склад системи управління якістю та конкурентоспроможності продукції;
– методи вимірювання та фактори зростання продуктивності праці;
– характеристику та класифікацію витрат підприємства, групування витрат виробничої собівартості за статтями;
– сутність і види прибутку та механізм визначення ефективності діяльності підприємства;
– поняття та причини банкрутства, методичні підходи до оцінки передбанкрутного стану підприємств, процедуру ліквідації підприємства, шляхи подолання банкрутства;
вміти:
– характеризувати поняття підприємства та підприємницька діяльність, визначати основні загальні функції організаційно-правових форм підприємств;
– проводити оцінку та прогнозування попиту;
– розраховувати структуру виробничих ресурсів підприємства;
– визначити показники забезпеченості та ефективності використання виробничих ресурсів підприємства;
– визначати показники ефективності використання інвестицій та технічних нововведень на підприємстві;
– проводити планування виробничої програми на перспективу;
– розраховувати структуру витрат виробництва та визначати вплив різноманітних факторів на рівень собівартості продукції;
– використовувати методику визначення економічної ефективності виробництва продукції;
– дати характеристику видам ризику та його факторам, дати характеристику причинам банкрутства та його процедурі, визначати ймовірність банкрутства.

Конспект лекцій з дисципліни Економіка підприємства 2020

Робоча програма з навчальної дисципліни Економіка підприємства на 2020-2021 (МН, МК, ПУ)

Робоча програма з навчальної дисципліни Економіка підприємства на 2020-2021 (ФБС та ОО)

Робоча програма навчальної дисципліни ЕП 2ГМ 2020-2021 н.р.

Силабус ЕП ГМ

СИЛАБУС ЕП 073 Менежмент

СИЛАБУС ЕП ПТБ

Методичні вказівки для виконання практичних робіт

Література

Залишити повідомлення для декана
×