м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Науково-практичні заходи

Науково-практичні заходи

Колектив кафедри щорічно приймає активну участь у науково-практичних конференціях як на рівні ТДАТУ, так і на загальнодержавному та міжнародному рівнях з метою апробації результатів наукових досліджень.Найактивніші учасники наукових конференцій, зокрема міжнародних, та семінарів, на яких презентували результати своїх досліджень, не залишаються поза увагою керівників ВУЗів, аграрних формувань та знаходять підтримку у органів місцевого самоврядування.

2020-2021 н.р.

Демко В.С. Мітков В.Б. Дослідження туристичного потенціалу Запорізького регіону для ефективного функціонування територіальних громад. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукр. наук.-прак. інт.-конф., 28-29 жовтня 2020 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 307.;

Демко В.С. Ефективні моделі підприємницької діяльності в сфері зеленого туризму. Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси : Вид-ць Ю. Чабаненко, 2020. С. 113.

Почерніна Н.В. Оцінка інтенсивності туристичних потоків між Україною та країнами ЄС.  Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІІ міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю, Харків, 12 листопада 2020 / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, А.Г. Лісна. – Харків : НФаУ, 2020. – 314 с. – С. 38-40

Почерніна Н. В. Цілі макроекономічної політики в контексті стратегії розвитку туризму в Україні. Особливості та передумови соціально-економічного розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 5 березня 2021 р). Одеса : Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. С. 102 – 104.

PopovaT., KrasnodedT. Prospects of tourism business developmentin Ukraine ∕∕ Туризм в умовах невизначеності: від теорії до практики: Матеріали І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 12 травня 2021 р., м. Дніпро [Електронний ресурс] / Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 104 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua. – Назва з екрана (c.75-78).

Васильченко О.О. Баєва О.І. Державна система екологічного управління // Управління якістю в фармації : матер. XV наук.-практ. конференції з міжнар. участю, м. Харків, 25 травня 2021 р. / ред. кол.: С.М. Коваленко та ін. – Харків : НФаУ, 2021. – 194 с. – С. 17-18.

Васильченко О. О., Кукнов М. Р. Тенденції розвитку селянських господарств Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку: матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: Вид-во Європейського університету, 2020. – 242 с. – С. 101-103.

Васильченко О. Сучасний стан та перспективи участі України у міжнародній міграції капіталу // Advanceddiscoveriesofmodernscience: experience,  approachesandinnovations: collectionof scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of theIInternational Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), April 9, 2021. Amsterdam, The Netherlands: European Scientific Platform. – С. 16-20.

2019-2020 н.р.

Демко В.С., Пасєка С.Р., Інноваційні проекти як результат наукової діяльності вищої школи сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 2. – 420 с. ISBN 978-617-7566-86-0  (50%)

Демко В.С., Пасєка С.Р.,  Тенденції розвитку ринку праці в умовах глобалізації. Тенденції розвитку ринку праці в умовах глобалізації / Збірник матеріалів ІIІ Міжнародної наукової конференції. 2-4 жовтня 2019 року «Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції». – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2019 , т 1. – С.120-126 .(50%)

Демко В.С.  Значення кадрового забезпечення розвитку  сільського туризму на базі функціонування  малих форм господарювання. Підприємництво у сфері послуг: реалії сьогодення і перспективи : матер. IІ Всеукр. Інтернет-конф. (15 листопада 2019 р., м. Черкаси). – Черкаси : Ю.А. Чабаненко, 2019. – 75 с.

Почерніна Н.В. Конкурентоспроможність регіональної бюджетної політики. // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 15 листопада 2019 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019.  285 с. – С. 60-63

Попова Т.В. Особливості міжнародної торгівлі товарами у сучасних умовах / Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – С.213-214

Колокольчикова І.В. Економічна суть ринку плодово – ягідної продукції та вплив глобалізаційних процесів // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції: «Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії», Миколаїв, 27грудня, 2019, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.

Колокольчикова І.В. Ціни та їх сезонні коливання на ринку плодово – ягідної продукції // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку сучасної економіки, управління та адміністрування», Київ 28 грудня 2019 р., Таврійський національний університет  імені В.І. Вернадського.

Колокольчикова І.В. Результати позиціювання плодово – ягідної продукції Півдня України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток», Львів, 25 січня 2020 р.

Колокольчикова І.В. Виробництво продукції та продуктивність плодово – ягідних насаджень Півдня України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні засади ефективного функціонування соціально-економічної сфери», Дніпро,  25 січня 2020.

Popova Teiana. Etical issues in the nonprofit sector / Вестник. Наука и практика. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.Economy. Management.#29 (НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ.Экономика.  Менеджмент. # 29),  30-31 травня 2020, Гданьск \ Gdańsk .

 

АРХІВ:

Участь у конференціях і семінарах співробітників кафедри 2019р-2020р

КРУГЛИЙ СТІЛ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 «ТУРИЗМ» Якісна освіта – це освіта, орієнтована на ринок праці та на потреби роботодавців. Щоб відповідати викликам сучасності, заклади освіти мають бути дуже гнучкими та відкритими для співпраці, тому, розвиваючи молоду і дуже перспективну спеціальність «Туризм», колектив кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного прагне враховувати інтереси усіх зацікавлених сторін.

7 травня 2019 року у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного відбулося засідання круглого столу, на якому колективом кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму було презентовано та обговорено освітньо-професійну програму для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм».
У роботі круглого столу взяли участь освітяни, представники місцевої влади та туристичного бізнесу:
– ректор університету д.т.н., професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, заслужений працівник освіти України Кюрчев В.М.;
– проректор з науково-педагогічної роботи к.т.н., доцент Ломейко О.П.;
– декан факультету економіки та бізнесу к.е.н., доцент Карман С.В.;
– начальник відділу муніципального маркетингу та туризму Мелітопольської міської ради Запорізької області Григорович О.В.;
– директор Мелітопольського краєзнавчого музею Ібрагімова Л.Р.;
– завідувач відділом охорони культурної спадщини та туризму Комунального закладу «Районний центр культури» Мелітопольської міської ради Панасенко Ю.П.;
– голова громадської організації «Запорізьке обласне відділення спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» Бернага Н.Ю.;
– голова громадської організації «Всеукраїнська спілка працівників готельно-ресторанного бізнесу» Федоренко Г.О.;
– голова Спілки громадських організацій «Рада національних товариств» Маргарян Л.С.;
– голова громадської організації «Чарівна Таврія» та власник зеленої садиби «Гостини у Валентини» Єрмак В.А.;
– керівники туристичних агенцій: «OldiTravel» – Бровкіна О.В. (м. Дніпро), «Турал Україна» – Вороніна Н.М. (м. Запоріжжя), «Браво-тур» – Харченко В.К., «Караван-тревел» – Касьяненко С.В., «Море турів» – Кльон Т.В., «Лечу куда хочу» – Медведєва О.М., «Мир путешествий» – Шевчук О.О. (м. Мелітополь);
– власник зеленої садиби «На хуторі» Римаренко О. О.;
– завідувачі кафедр і викладачі ТДАТУ імені Дмитра Моторного, що забезпечують освітній процес на спеціальності.
Метою заходу було обговорення загальних та професійних компетенцій в галузі туризму, що дозволять студентам спеціальності успішно працювати в сфері обслуговування туристичного комплексу країни і світу.
Учасники дискусії виявили неабияку зацікавленість та ентузіазм. Прозвучало багато цікавих думок, народилось безліч ідей, зроблено слушні зауваження. Всі відчували, що роблять спільну, важливу справу.
Запрошені до участі у круглому столі представники туристичного бізнесу висловились за готовність надати практичну допомогу у підготовці майбутніх фахівців шляхом представлення своїх підприємств та організацій у якості баз навчальних та виробничих практик.
Захід завершився неформальним спілкуванням за кавою. Гості ділилися враженнями, обговорювали можливості плідної співпраці на ниві підготовки кадрів для такої важливої для нашої країни сфери діяльності, якою є туризм.
За результатом круглого столу буде остаточно сформована освітньо-професійна програма підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм» з урахуванням зауважень і побажань всіх учасників-партнерів програми.
Кафедра дуже вдячна усім учасникам круглого столу за плідну співпрацю, бажання та можливість надати допомогу у підготовці кваліфікованих, конкурентоспроможних спеціалістів для задоволення кадрових потреб в туристичній діяльності!


22 листопада 2018 року на кафедрі економіки Таврійського державного агротехнологічного університету в рамках Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2018 року відбулось засідання секції «Економіка та туризм».

Читати більше


8 листопада 2018 року студенти спеціальності «Економіка» ТДАТУ, відвідали Мелітопольський ВДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області.

Читати більше


12 жовтня 2018 року завідувач кафедри економіки ТДАТУ, декан факультету економіки та бізнесу к.е.н., доцент Карман Сергій Вікторович взяв участь в роботі третього Міжнародного інвестиційного Форуму “InCoForum 2018”, організаторами якого виступили Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька торгово-промислова палата та Агенція регіонального розвитку Запорізької області.

Читати більше


2 жовтня 2018 року викладачі кафедри економіки відвідали тренінг «Експортні операції: крок за кроком», який відбувся у Запорізькій торгово-промисловій палаті за підтримки Агенції регіонального розвитку Запорізької області та за сприяння Проекту ПРОМІС.

Читати більше


26 вересня 2018 року студенти спеціальності “Економіка” відвідали навчально-методичний семінар на базі Пенсійного фонду України, що відбувся за участю керівництва та головних фахівців відділення Пенсійного фонду в м. Мелітополь.

Читати більше

Участь викладачів кафедри у конференціях, які відбулися в ТДАТУПрограма Міжнародної науково-практичної конференції, ТДАТУ, м. Мелітополь, 2017Програма Міжнародної науково-практичної конференції, ТДАТУ, Мелітополь-Кирилівка, 2018Участь викладачів кафедри у міжнародних конференціях, які відбулися за межами ТДАТУ у 2017 роціМатеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м.Харків, 2017 р.Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, М. Полтава, 2017 р.
Залишити повідомлення для декана
×