м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Дуальне навчання

Дуальне навчання

Дуальне навчання – це форма здобуття освіти, заснована на тісній взаємодії підприємств (організацій, установ), що володіють ресурсами, необхідними для здійснення навчання, проведення навчальної, виробничої практики, здійснення інших видів освітньої діяльності та навчальних закладів на основі соціального партнерства між виробництвом та освітою, де обидві сторони виступають рівноправними партнерами, які спільно розробляють і координують освітній процес, здійснюють контроль за його результатами.
Дуальне навчання сприяє підвищенню рівня практичної підготовки студентів, формує й розвиває в них основні компетенцій, що у свою чергу сприяє підвищенню ефективності подальшої професійної діяльності, забезпечує рівновагу між попитом та пропозицією фахівців на ринку праці. Дуальність як методологічна характеристика освіти передбачає побудовану на єдиних основах узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфер з підготовки спеціалістів певного профілю, іншими словами – поєднання теоретичного навчання у закладі та практичних – на підприємстві (установі, організації).
Дуальне навчання в Університеті може бути груповим та індивідуальним.
Групове дуальне навчання – це навчання за дуальною системою, яке передбачене навчальним планом і графіком навчального процесу для даного курсу і спеціальності. Виробниче навчання студентів на підприємствах може відбуватися згідно погоджено з підприємствами графіком групами або підгрупами.
Індивідуальне дуальне навчання – це дуальне навчання за заявками підприємств певної кількості студентів, які обираються на конкурсній основі.
На кафедрі бізнес-консалтингу та міжнародного туризму практикується індивідуальне дуальне навчання.
Актуальність проходження дуального на кафедрі БКМТ полягає в необхідності набуття практичних навичок економіста на підприємствах, які займаються різними видами виробничо-торговельної діяльності. Їх успішне функціонування на внутрішньому та зовнішньому ринку в майбутньому багато в чому залежить від реалізації трудового, інтелектуального потенціалу фахівців, яких готують ВУЗи сьогодні.
Метою ДФН на кафедрі БКМТ є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та застосовувати їх в практичній діяльності.
Організація та проведення дуального навчання в Університеті проводиться відповідно до:
Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в ТДАТУ імені Дмитра Моторного від 24 лютого 2021 року № 31-ОД
– програми дуального навчання, робочого навчального плану зі спеціальності, графіку освітнього процесу, розкладу занять, наказів, іншої нормативно-планувальної документації з питань організації освітнього процесу;
– договору між ТДАТУ та підприємством (організацією, установою);
– договору про дуальне навчання між студентом та підприємством (організацією, установою).

Наказ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ №1296 від 15.10.2019 р. щодо запровадження пілотного проекту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти

НАКАЗ про переведення здобувачів вищої освіти на дуальну форму навчання від 31 січня 2020 року.

Перелік здобувачів ДФН 2020-2021

Програми дуального навчання 2020-2021

Програми дуального навчання 2021-2022

Протоколи захисту дуальщиків 2020-2021

Протокол результатів атестації дуальщиків 2021-2022

Річний звіт по ДФН 2020-2021

Угоди на ДФН 2020-2021

Угоди на ДФН 2021-2022

Фото дуальної освіти:

Власов

Чучман

Шеремет

Шибаєва, Овесков

 

Архів:

МАТЕРІАЛИ АТЕСТАЦІЇ 2018-2019 н.р.

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 051 – «Економіка»

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 242-«Туризм»

Договора про здобуття вищої освіти за дуальною формою освіти

Атестація студентів за дуальною формою освіти 2019

 

Залишити повідомлення для декана
×