Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Державна атестація

Державна атестація

Державна атестація здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «Бакалавр» за спеціальністю 051 «Економіка» передбачає встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетенцій вимогам державного стандарту.

Державна атестація здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої входять науково-педагогічні співробітники кафедри, а також представники роботодавців та їх об’єднань. Головою екзаменаційної комісії призначається науково-педагогічний працівник за відповідною спеціальністю, який не є працівником ТДАТУ.

До складання комплексних державних кваліфікаційних екзаменів допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі вимоги навчального плану та освітньої програми за спеціальністю 051 «Економіка». Допуском здобувачів вищої освіти до комплексного державного кваліфікаційного екзамену є наказ ректора університету за поданням декану факультету.
Складання комплексних державних кваліфікаційних екзаменів проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу за обов’язкової присутності голови (заступника голови) екзаменаційної комісії. Проведення державного кваліфікаційного екзамену передбачає письмову відповідь здобувача на питання екзаменаційного білету (тривалість підготовки – не більше трьох навчальних годин) та усну відповідь на питання екзаменаційної комісії (тривалістю не більше 30 хвилин на одного здобувача). Екзаменаційний білет містить 5 завдань: 1 теоретичне питання, 2 практичні задачі з профільних дисциплін, комплексне кваліфікаційне завдання та усне представлення індивідуального завдання комплексної виробничої практики з професійної підготовки.

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку результатів складання комплексного державного кваліфікаційного екзамену, видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою), отримання рівня вищої освіти «Бакалавр» та здобуття певної кваліфікації приймається на закритому засіданні екзаменаційної комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів екзаменаційної комісії, які брали участь в її засіданні. При однаковій кількості голосів голова екзаменаційної комісії має вирішальний голос.
Здобувачам вищої освіти, які успішно склали комплексний державний кваліфікаційний екзамен, рішенням екзаменаційної комісії присвоюються освітній рівень і кваліфікація «Бакалавр з економіки». На підставі цих рішень вищим закладом освіти видається наказ ректора університету.
Результати комплексного державного кваліфікаційного екзамену оголошуються головою екзаменаційної комісії в день його складання після оформлення протоколу закритого засідання державної комісії та визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Програма комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів вищої освіти ОР “Бакалавр” спеціальності 051 “Економіка”

Приклад білету крмплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів вищої освіти ОР “Бакалавр” спеціальності 051 “Економіка”

Методичні вказівки до організації і проведення комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів вищої освіти ОР “Бакалавр” спеціальності 051 “Економіка”

Надішліть нам своє питання до факультету
×