м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Практична підготовка

Практична підготовка
ОПП “Економічний консалтинг та бізнес-економіка” (бакалаврський рівень)
ОПП “Економічна кібернетика та програмування” (бакалаврський рівень)
ОПП “Туризм” (бакалаврський рівень)
ОПП “Економіка” (магістерський рівень)

Практична підготовка здобувачів вищої освіти аграрних вищих  закладів  освіти є однією з форм організації навчального процесу та обов’язковим компонентом освітньо-професійних програм для всіх освітніх рівнів. Основним завданням практичної підготовки здобувачів вищої освіти є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення практики здобувачів вищої освіти у аграрних вищих закладах освіти.

Метою практики є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами і формами організації праці, формування  на базі одержаних ними у закладі освіти знань професійних умінь,  навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень у реальних ринкових умовах, виховання у майбутніх фахівців потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Організація та проведення практики регламентуються  Положенням про проведення практик студентів Таврійського державного агротехнологічного університету.

Основним завданням навчальної практики  здобувачів вищої освіти є закріплення знань та отримання первинних професійних умінь і навичок з конкретних навчальних дисциплін циклів природничо-наукової та професійно-практичної підготовок, ознайомлення зі специфікою майбутньої спеціальності, оволодіння окремими робітничими професіями галузі, підготовка до проходження професійної (фахової, виробничої) практики.

Місця проведення практики – спеціально відведені аудиторії, оснащені ПЕОМ із необхідним програмним забезпеченням; навчально-дослідні чи інші господарства з різною формою власності.

Здобувачі вищої освіти зі спеціальності 242 “Туризм” першого та другого курсів ОР “Бакалавр” проходять навчальну практику.

Робоча програма навчальної практики Втуп до фаху Туризм

 Методичні_вказівки до навчальної практики Вступ до фаху

Робоча програма навчальної практики Туристична діяльність

Методичні_вказівки до навчальної практики Туристична діяльність

Здобувачі вищої освіти зі спеціальності 051 “Економіка” першого, другого та третього курсів ОР “Бакалавр” проходять навчальну практику.

Навчальна практика Вступ до фаху

Силабус навчальної практики Вступ до фаху

Робоча програма навчальної практики Вступ до фаху

Методичні вказівки до навчальної практики Вступ до фаху

Навчальна практика з економіки

Силабус навчальної практики з економіки

Методичні вказівки до навчальної практики з економіки

Силабус навчальної практики з міжнародної економіки та ЗЕД

Робоча програма навчальної практики з міжнародної економіки та ЗЕД

Робочий зошит до навчальної практики з міжнародної економіки та ЗЕД

Здобувачі вищої освіти напряму підготовки 051 “Економіка”  проходять виробничу практику.

Виробнича практика – важлива ланка практичної підготовки, яка проводиться з метою узагальнення і вдосконалення знань, практичних умінь та навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для написання курсових проектів (робіт). Місця проведення практики – бази практик підприємств, організацій, установ, господарств будь яких форм власності як Запорізької області, так й  інших областей України.

Здобувачі вищої освіти зі спеціальності 051 “Економіка” четвертого курсу ОР “Бакалавр” проходять комплексну виробничу практику з професійної підготовки. Практика покликана удосконалити та поглибити на практиці набуті знання під час вивчення здобувачами вищої освіти дисциплін циклу професійної та практичної підготовки

Силабус комплексної виробничої практики з професійної підготовки

Наказ про проведення виробничої практики
Робоча програма комплексної виробничої практики з професійної підготовки

Методичні вказівки до комплексної виробничої практики з професійної підготовки

Бази практик

 

Захист звітів з виробничої практики студентами спеціальності “Економіка” (групи 41-ЕМ та 21-сЕМ)

відбудеться 23.04.2021 року о 12:00 в режимі відеоконференції за допомогою програмного забезпечення ZOOM.

Підключитись до конференції Zoom можна за посиланням:
https://zoom.us/j/99878566274?pwd=TEFLTzV2NnJsM2NrVTVZRGY2Vk03UT09

Ідентифікатор конференції: 998 7856 6274
Код доступу: Qv8Gzc

Залишити повідомлення для декана
×