м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Плотніченко Світлана Романівна
Посада

Доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права

Базова вища освіта

У 2001 році закінчила Таврійську державну агротехнічну академію, спеціальність «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію бакалавра з економіки (диплом АР №16792419).
У 2002 році закінчила Таврійську державну агротехнічну академію, спеціальність «Економіка підприємства» та отримала кваліфікацію економіста підприємства (диплом АР №19908454).
У 2020 році закінчила "Класичний приватний університет" та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність "Публічне управління та адміністрування" (диплом М20 №065837).

Вчене звання

Доцент.
Атестат доцента 12ДЦ №028182.

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук,
наукова спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),
тема дисертації: «Розвиток організаційно-економічних відносин у молокопродуктовому підкомплексі регіону»,
ДК №049529 від 2008 року.

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD) Publons Scopus

Галузь наукових інтересів:
 • етика та етикет в діловій сфері
 • зв’язки з громадськістю організація та управління соціально трудовими відносинами
 • економіка енергетики

Досвід наукової та викладацької діяльності:

16 років


Плотніченко С.Р. Підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику в регіоні./ С.Р. Плотніченко, Б.О. Сидоррук// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. - №1 (21).- 396 с. С. 256-263. (Наукове фахове видання).


Плотніченко С.Р. Формування ринку сільськогосподарської продукції./ С.Р. Плотніченко// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. - №2 (22).- 396 с. С. 256-263. (Наукове фахове видання).


Плотніченко С.Р. Роль оплати праці в системі соціально-трудових відносин./ С.Р. Плотніченко// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс».2013. - № 3 (23).- 380 с. С. 244-252. (Наукове фахове видання).


Плотніченко С.Р. Проблеми зайнятості населення України. С.Р. Плотніченко// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. - №4 (24).- 398 с. С. 230-236. (Наукове фахове видання)


Плотніченко С.Р. Етика менеджера в діловому спілкуванні./ С.Р. Плотніченко// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - №1 (30).- 163 с. С. 53-55. (Наукове фахове видання)


Плотніченко С.Р. Операційний менеджмент в системі управління підприємством/ С.Р. Плотніченко//Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - №1 (30).- 163 с. С. 59-61. (Наукове фахове видання)


Плотніченко С.Р.Організація ділових переговорів в бізнесі/ С.Р. Плотніченко// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - №1 (30).- 163 с. С. 56-58. (Наукове фахове видання).


Плотніченко С.Р Аналіз методів моделювання транспортних систем/ О.П. Назарова, С.Р. Плотніченко, Н. В. Сурженко// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. - №1 (30).- 163 с. С. 53-55. (Наукове фахове видання).


Плотніченко С.Р Звязки з громадськістю як позитивний імідж в органах влади./ С.Р. Плотніченко, К.В. Анатасова // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2018. - №1 (30).- 163 с. С. 53-55. (Наукове фахове видання).


Scopus, Web of Science Core Collection: Nonna Surzhenko. Cognitive modeling in the regional strategic management// Olga Nazarova, Olena Shevchuk, Svitlana Plotnichenko and Nonna Surzhenko / Міжнародна науково-практична конференція "Modern development paths of agricultural production", м. Мелітополь, 24 жовтня, 2018 р. Tavria State Agrotechnological University, Department Higher Mathematics and Physics, Department of Management, B. Khmelnistskiy ave 18, Melitopol, Ukraine, 72312


Плотніченко С.Р. Етика менеджера в діловому спілкуванні./ С.Р. Плотніченко// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - №1 (30).- 163с. С. 53-55.


Плотніченко С.Р.Організація ділових переговорів в бізнесі/ С.Р. Плотніченко// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - №1 (30).- 163 с. С. 56-58.


Плотніченко С.Р Звязки з громадськістю як позитивний імідж в органах влади./ С.Р. Плотніченко, К.В. Анатасова // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2018. - №1 (30).- 163 с. С. 53-55. (Наукове фахове видання).


Навчальні дисципліни
Zoom
Ідентифікатор конференції: 896 305 9001
Пароль доступу: psr120879


Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Педагогічна діяльність – доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права.

 • Наукова діяльність у рамках наукових досліджень, обґрунтованих у наукових публікаціях. Відповідальний виконавець наукової теми «Зарубіжний досвід становлення соціально-орієнтованого управління: імплементація європейського досвіду в Україні», Державний реєстраційний номер: 0121U109916.

 • Організаційна робота – керуюча постійно діючим студентським науковим гуртком «Діловий етикет»

 • 38.1 Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection
  1) Cognitive modeling in the regional strategic management
  2) Комунікативна діяльність та ділове спілкування у роботі публічної служби
  3) Особливості використання іміджу та його використання у PR
  4) Звязки з громадськістю як позитивний імідж в органах влади
  5) Операційний менеджмент в системі управління підприємством

  38.2 Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір
  1) Авторське свідоцтво на навчальний посібник «Економіка сучасних соціально-трудових відносин» №89690, 11.06.19
  2) Авторське свідоцтво на науковий твір « Економіка і організація енергетичних служб» 79369 24.05.2018

  38.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)
  1) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ І НАУКОВО- ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
  2) Методичні і практичні питання викладання дисциплін в менеджменту

  38.4 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування
  1) Економіка сучасних соціально-трудових відносин (перероблений та доповнений): Навчальний посібник для аспірантів з галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
  2) Економіка сучасних соціально – трудових відносин
  3) Основи ділового етикету та протоколу

  38.5 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня
  дані відсутні

  38.6 Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня
  дані відсутні

  38.7 Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад
  дані відсутні

  38.8 Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах
  Зарубіжний досвід становлення соціально-орієнтованого управління: імплементація європейського досвіду в Україні

  38.9 Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)
  дані відсутні

  38.10 Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”
  дані відсутні

  38.11 Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)
  Договір №145 від 20.01.2017 року з підприємством ПРАТ «Комбінат Придніпровський»

  38.12 Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної темати
  Наявність науково-популярних та дискусійних публікацій з наукової та професійної тематикики загальною кількістю не менше п’яти публікацій
  ELAR ТДАТУ
  Неформальна освіта як інструмент для професійного простору
  Використання сучасних освітніх технологій у підготовці кадрів для туристичної галузі
  Організація дистанційного навчання у закладах вищої освіти
  Взаємодія закладів вищої освіти та стейкхолдерів у сучасному освітньому просторі
  Процес реалізації іонізації повітря у птахівничих приміщеннях шляхом впровадження операційного менеджменту

  38.13 Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік
  дані відсутні

  38.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу
  Гурток « Діловий етикет»

  38.15 Керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)
  дані відсутні

  38.16 Наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
  дані відсутні

  38.17 Участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
  дані відсутні

  38.18 Участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн - членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
  дані відсутні

  38.19 Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях
  дані відсутні

  38.20 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)
  дані відсутні


Нагороди, заохочення, почесні звання

Сертифікат 4 лютого 2011 р. (слухач курсу «Воспроизводство плодородия почві и оптимизация условий жизни растений как основа производства конкурентоспособной продукции»).

Сертифікат 4-5 липня 2016 р. (успішно прослухала курс «Нетворкінг та бізнес модель канвас»).

Сертифікат 28 березня 2017 р. (успішно прослухала курс «Networking (Нетворкінг) – мистецтво створення зав’язків»)

· Сертифікат 7-9 лиcтопада 2019 р. (успішно завершила тренінг «Секрети фандрейзингу. Як отримати гроші, які не потрібно повертати»).

· Сертифікат 7 грудня 2019 р. (успішно завершила тренінг «Менеджмент ситуації: минуле і майбутнє в моменті "зараз"»).

· Сертифікат № 68776667 29-30 травня 2020 р. (учасник Міжнародної науково-практичної конференції: «Актуальні проблеми неперевної освіти в інформаційному суспільстві»).

Залишити повідомлення для декана
×