м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Операційний менеджмент

281 «Публічне управління та адміністрування»
Викладач Плотніченко Світлана Романівна

Операційний менеджмент полягає в ефективному і раціональному управлінні будь-якими операціями. Ступінь участі в них фізичних товарів, по великому рахунку, не важлива. Теорія однаково застосовна як для лікарняної палати або страхової контори, так і для заводського цеху чи фабрики.
Метою дисципліни «Операційний менеджмент» є формування у студентів компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів управління основною діяльністю підприємств та умінь розроблення операційної стратегії, створення і використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.
Завданнями вивчення дисципліни є: усвідомлення того, що операційна система є однією з найважливіших складових будь- якої організації, а спеціалісту в галузі управління потрібні ґрунтовні знання основ та категорійного апарату операційного менеджменту; засвоєння принципів та методів раціонального організування, планування і контролювання за функціонуванням операційних систем різних видів; набуття вмінь щодо розроблення операційної стратегії підприємства; набуття вмінь щодо обґрунтовування рішення стосовно створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування; забезпечення якості результатів операційної діяльності організації; отримання знань щодо особливостей операційного менеджменту на підприємствах різних галузей.
Результатом вивчення дисципліни є набуття студентами таких компетенцій: Здатність прогнозувати та планувати цілі діяльності організації та підрозділів.
Здатність розробляти системи стратегічного, поточного (тактичного) та оперативного контролю діяльності.
Здатність розуміти економічні основи функціонування організації для збору  інформації з метою прийняття рішень, планування діяльності та контролю.
Здатність збирати та обробляти первинну інформацію, виявляти загальні тенденції розвитку організації.
Здатність здійснювати аналіз операційної та інвестиційної діяльності організації, використовувати результати для підготовки управлінських рішень.
Здатність організовувати і контролювати виконання виробничої програми.
Уміння організовувати матеріально-технічне забезпечення виробничих процесів.

Орієнтовний перелік тем лекцій

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту.
Тема 2 Процес створення операційної системи та його етапи.
Тема 3 Процес та методи прийняття рішень в операційному менеджменті.
Тема 4. . Стратегія організації та стратегія виробництва.
Тема 5. Короткострокове планування виробництва.
Тема 6. Оперативне управління в виробничих системах.
Тема 7. Управління матеріально-технічним забезпеченням та збутом
Тема 8. Управління матеріально-технічними запасами.
Тема 9. Управління якістю продукції та послуг.

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб. / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – 2-ге вид., виправл. і допов. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 532 с.
2. Гевко І.Б. Операційний менеджмент : навч. посіб. / І.Б. Гевко. – К.: Кондор, 2005. – 228 с.
3. Гэлловэй JI. Операционный менеджмент. Принципы и практика / Л. Гэлловэй. – СПб. : Питер, 2002. — 320 с.
4. Микитенко Н.В. Операційний менеджмент. Практикум : навч. посіб. / Н.В. Микитенко. – К.: КНТЕУ, 2009. – 197 с.
5. Стивенсон В. Дж. Управление производством : пер. с англ. / В. Дж. Стивенсон. – М. : ООО Изд-во «Лаборатория базових знаний», ЗАО «Изд-во Бином» 1999. – 926 с.
6. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту : підручник [для студ. ВНЗ] / О.М. Сумець. – К.: Професіонал, 2005. – 414 с.
7. Ханна М.Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача : підручник / М.Д. Ханна. – К. : Віпо, 2003. – 225 с.
8. Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент : пер. с англ. – 10-е изд. / Р.Б. Чейз, Ф.Р. Джейкобз, Н. Дж. Аквилано. – М.: Вильямс, 2007. – 1184 с

Залишити повідомлення для декана
×