м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Обговорення відкритих занять

Обговорення відкритих занять

Відкриті заняття – одна з найважливіших форм організації методичної роботи. Відкриті заняття відрізняються від звичайних тим, що вони є спеціально підготовленою ​​формою організації методичної роботи. На заняттях такого типу протікає реальний навчальний процес. На відкритому занятті викладач демонструє колегам свій позитивний або інноваційний досвід, реалізацію методичної ідеї, застосування методу навчання або методичного прийому. У такому сенсі відкрите заняття – засіб поширення інноваційного та позитивного досвіду. Відкрите заняття має методичну мету, в якій показується те, що викладач хоче продемонструвати відвідувачам заняття. Існують різноманітні методи формулювання методичної мети. Наприклад, ознайомлення педагогів з методикою розвитку у студентів навичок вирішення навчальних завдань.

Ті, хто відвідують відкриті заняття повинні звертати увагу не на якийсь провідний критерій, а розглядати заняття у комплексі, до якого входять:

  1. Теоретичний рівень знань викладача. Використання відомчих нормативних актів та новітнього законодавства, які відносяться до теми, що вивчається. Знання наукових робіт, підходів різних шкіл науковців у розгляданні певних проблем. Використання принципу зв’язку теорії з практикою. Вільне володіння матеріалом та його взаємозв’язок з іншими дисциплінами, які викладаються.
  2. Відповідність матеріалу тематичним планам і навчальним програмам.
  3. Педагогічна майстерність викладача. Відсутність скутості, ступінь свободи, розташування у просторі, відповідність пози, міміки та жестів. Комунікативні здібності, уміння встановлювати контакт зі слухачами та підтримувати увагу аудиторії на протязі усього заняття. Техніка мовлення: інтонація, постановка голосу, темп і ритміка, дикція, варіювання гучністю, паузи, мовленнєве дихання. Мати навички імпровізації. Вміння відходити від усталених шаблонів та підходів, творчі здібності викладача. Обрана статусна роль: Сторонній спостерігач, дистанційований керівник, консультант, організатор тощо. Відповідність ролі, яку обрав викладач, його творчій манері та індивідуальним рисам.
  4. Методичний рівень викладача. Навички володіння аудиторією. Доцільність вибору викладачем методів навчання, відповідних прийомів, які забезпечують активізацію групи слухачів та окремої людини, розвиток мислення групи та їх інтересу до дисципліни. Вміння вийти із проблемних ситуацій. Об’єктивна оцінка знань та доцільні висновки.

Контроль якості проведення навчальних занять згідно ПОЛОЖЕННЯ про організацію та контроль якості навчальних занять у ТДАТУ здійснюється шляхом взаємовідвідування занять членами кафедри згідно графіку відкритих занять, відвідуванням занять завідувачем кафедри, працівниками деканату, ректором, проректором з науково – педагогічної роботи та комісією Відділу моніторингу якості освітньої діяльності в ТДАТУ.

Результати відвідування занять заносяться до протоколу та журналу взаємовідвідування за підписами осіб, що перевіряли викладача. Інформація про якість проведення занять аналізується на засіданні кафедри та представляється проректорові з науково-педагогічної роботи.

Протоколи
Витяги з протоколу № 3 засідання кафедри щодо перевірки відкритих занять, проведених викладачами кафедри у 1 семестрі 2020-2021 н.р.
Витяги з протоколу № 7 засідання кафедри щодо перевірки відкритих занять, проведених викладачами кафедри у 2 семестрі 2020-2021 н.р.

Протокол перевірки лекційного заняття проф. Олексенко Р І з навчальної дисципліни «Філософія публічного управління» від 05.09.2019 р.

Протокол перевірки лекційного заняття ст.викл Вороніної Ю Є  з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» від 10.09.2019 р.

Протокол перевірки лекційного заняття доц. Горбової Н А з навчальної дисципліни «Правознавство» від 17.09.2019 р.

Протокол перевірки лекційного заняття доц. Застрожнікової І В з навчальної дисципліни «Менеджмент в публічних установах та організаціях» від 18.09.2019 р.

Протокол перевірки лекційного заняття ст.викл Нестеренко О М з навчальної дисципліни «Основи конституційного права» від 19.09.2019 р.

Протокол перевірки лекційного заняття ст.викл Єфименко Л М з навчальної дисципліни «Теорія організації» від 19.09.2019 р.

Протокол перевірки лекційного заняття викл Зіненко К О з навчальної дисципліни «Правове забезпечення публічного управління» від 26.09.2019 р.

 

Залишити повідомлення для декана
×