м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Ділова репутація

Ділова репутація
Напрям 073 « Менеджмент»
Бакалавр «Магістр»
Викладач Плотніченко Світлана Романівна
Ділова репутація – є стратегічним активом компанії необхідно формувати цей актив у відповідності не лише до зовнішніх, а і до внутрішніх умов господарювання вона формується під впливом цілого комплексу параметрів: ефективності менеджменту, етики ведення бізнесу, успішності бізнес-розвитку, якості послуг, операційних і фінансових показників, інформаційної активності, кадрового потенціалу, соціальної відповідальності тощо. сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, а для фізичної особи – також про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.
Мета курсу Навчальна дисципліна спрямована на формування системи загальнотеоретичних і прикладних знань у сфері репутаційного менеджменту. Сьогодні все частіше можна спостерігати випадки репутаціних ризиків як компаній так і публічних осіб, що призводить до економчіних збитків, втрати конкурентних переваг, цільової аудиторії, а іноді і втрата ринку. Життєво важливою умовою процвітання компанії стає необхідність постійно формувати і направляти цільовим аудиторіям потрібні інформаційні потоки. позитивна ділова репутація стає сьогодні найважливішим конкурентним перевагою. Розгляд такого поняття, як репутаційний менеджмент, що складається з набору певних управлінських, маркетингових і комунікаційних технологій, дозволяє зрозуміти, як ділова репутація здатна капіталізувати
1. Завдання вивчення дисципліни
-визначати основні завдання та функції управління репутацією та розуміти роль нематеріальних активів у новій парадигмі бізнесу;
– використовувати сучасні методології оцінки та вимірювання корпоративної та державної репутації;
– розробляти репутаційні платформи;
– проводити систематичні моніторинги репутації компаній.
– володіти понятійним апаратом в області управління репутацією та репутаційного менеджменту;
– систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації щодо роботи з репутацією компаній.
бізнес.
Результати навчання – компетентності (з урахуванням soft skills)
Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна:
знання – здатність застосовувати знання із сфери репутаційного менеджменту у своїй професійній діяльності;
уміння здатність проводити систематичний моніторинг репутації як компаній так і персони; – вміння правильно і доречно використовувати мовні засоби у професійній практиці піарника відповідно до мовних норм;
-здатність організовувати й контролювати командну професійну діяльність;
– здатність організовувати маркетингову діяльність та розробляти піар-стратегії для поліпшення репутації, з урахуванням кризових ситуації.
комунікація донесення та формування,демонстрування лідерських якостей та поведінкових навичок.
soft skills показувати навички самостійної роботи, чесність та відповідальність за точність та об’єктивність подання інформацї та прийняття рішень на основі вхідних даних.
Після успішного проходження курсу здобувач вищої освіти володітиме наступними компетенціями:
– здатність проводити систематичний моніторинг репутації як компаній так і персони;
– Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації.

Тематика курсу:
Тема 1. “Управління діловою репутацією в області менеджменту”
Тема 2 «Параметри ділової репутації»
Тема 3. “Створення інформаційної основи репутації”
Тема 4. “Технологія управління діловою репутацією компанії”
Тема 5. ” Технологія управління діловою репутацією керівника”
Тема 6. “Антикризові комунікації як інструмент захисту”
Тема7. “Управління кар’єрою ”
Тема 8 Правила підготовки публічного виступу

Рекомендована література
1. Фединець Н.І., уклад. – Львів: Львівська комерційна академія, 2013. – 80 с.
2. Осовська Галина Володимирівна, Осовський Олег Антонович Менеджмент організацій: навчальний посібник/ МОН. – Київ: Кондор, 2007. – 676 с.: іл.
3. Лихолат Світлана Михайлівна, Гапій Ірина Богданівна Етика бізнесу: навчальний посібник/ МОН України. – Київ: Знання, 2013. – 367 с.
4. Лихолат Світлана Михайлівна, Гапій Ірина Богданівна Етика бізнесу: навчальний посібник/ МОН України. – Київ: Знання, 2013. – 367 с
5. Цюрупа Михайло Володимирович Основи конфліктології та теорії переговорів: навчальний посібник/ МОН України – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ: Кондор, 2011. – 191 с.
Гізун Андрій Іванович, Корченко Анна Олександрівна, Скворцов Сергій Олександрович Аналіз сучасних систем управління кризовими ситуаціями/

Робоча програма

Залишити повідомлення для декана
×