м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Нехай Вікторія Василівна
Посада

Доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту

Базова вища освіта

У 1985 році закінчила економічний факультет Дніпропетровської металургійної академії, спеціальність «Механізована обробка економічної інформації».
У 2020 році здобула ступінь вищої освіти «магістр» за спеціальністю 075 «Маркетинг».

Вчене звання

Доцент. У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи.

Науковий ступінь

Доктор економічних наук (08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». У 2019 році захистила дисертацію на тему «Збутова діяльність підприємств сільськогосподарського машинобудування на засадах консолідованого маркетингу: теорія, методологія, практика» у Спеціалізованій вченій раді Д 55.051.01 Сумського державного університету (рішення Атестаційної колегії МОН затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 289 від 26.02.2020 року).
Кандидат економічних наук. У 2006 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. Спеціальність: економіка, організація і управління підприємствами. Тема дисертації: «Підвищення результативності діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування на основі маркетингу».

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD)

Галузь наукових інтересів:
  • Промисловий маркетинг
  • Маркетинг підприємств сільськогосподарського машинобудування
  • Консолідований маркетинг.
  • Логістичний менеджмент

Досвід наукової та викладацької діяльності:

З 2000 року працювала на посадах старшого викладача, доцента, завідувача кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності економіко-гуманітарного факультету Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. З 2009 року – на посаді доцента кафедри фінансів, менеджменту та бінківської справи економіко-гуманітарного факультету Запорізького національного університету. В Таврійському державному агротехнологічному університеті ім. Дмитра Моторного – з вересня 2018 року на посаді доцента кафедри маркетингу, з липня 2020 року - доцента кафедри менеджменту.
Види і результати професійної діяльності д.е.н. Нехай В.В.

Наукові праці д.е.н. Нехай В.В.


Нехай В.В. Маркетингове планування діяльності підприємств та логістики на ринку товарів виробничого призначення. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2020. № 2 (98). С. 58-65 (Index Copernicus).


Нехай В.В., Коровніченко А.В. Формування механізмів розвитку збуту підприємств / Х Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління (19 - 20 листопада 2020 року, м. Полтава). URL: http://www.economicstoday2020.ukrbb.net/viewtopic.php?f=11&t=50


Нехай В. В., Михайленко В. А. Фінансування інновацій в управлінні персоналом / Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні : зб. матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні» (м. Херсон, 10 грудня 2020 р.) Херсон : ХНТУ, 2020. С. 330-333


Нехай В. В., Торопов Є. П. Проблеми фінансування учасників ринку сільськогосподарської техніки / Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні : зб. матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні» (м. Херсон, 10 грудня 2020 р.) Херсон : ХНТУ, 2020. С. 378-381


Нехай В. В. Инновации создания маркетинговых организаций. Theory and practice: problems and prospects book of abstracts 21st–22nd of May, 2020. Marijampole and Kaunas, Lithuania, С. 64-65.


Нехай В.В. Методологічні основи раціоналізації інноваційної політики збуту техніки для сільськогосподарських робіт/ В.В. Нехай//Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч.;Ч. 2 (С. 329-332)-2020


Нехай В.В. Маркетингове планування діяльності підприємств та логістики на ринку товарів виробничого призначення. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2020. № 2 (98). С. 58-65 (Index Copernicus);


Нехай В.В. Кооперація на промислових ринках. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління (21 - 22 листопада 2019 р.) . Полтава: ПУЕТ, 2019. С.172-175.


Нехай В.В. Обрання консолідованого маркетингу для вирішення проблем збуту сільськогосподарської техніки/ В.В. Нехай//Національний менеджмент в умовах інтеграційних та глобалізаційних викликів: монографія;С. 193-218 -2019


Дорошенко М. Нехай В.В. Функції упакування у процесі товароруху // М. Дорошенко//Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ: збірник тез доповідей;с. 79-80-Мелітополь: ТДАТУ- 2019


Іванов І. Нехай В.В. Принципи бездоганного маркетолога / І. Іванов // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ: збірник тез доповідей;с. 81-82- Мелітополь: ТДАТУ- 2019


Михайлова М.С. Нехай В.В. Ризик-менеджмент як метод забезпечення економічної стійкості підприємства / М.С. Михайлова// Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджтенту ДонНТУ;Т.4 . Секція IV: Теорія і практика сучасного менеджменту (с. 62-64)-Покровськ: ДонНТУ 2019


Крутікова А. Нехай В.В. Оцінення конкурентоспроможності на прикладі ПрАТ «Гощанський завод продтоварів». Науково-технічна інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2018 року. «Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку АПК» (22 травня 2019 р., Мелітополь) - 2019


Михайлова М. Нехай В. В. Конкурентоспроможність підприємств АПК в Україні. Науково-технічна інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2018 року. «Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку АПК» (22 травня 2019 р., Мелітополь) - 2019


Нехай В.В. Дослідницька аналітика збуту підприємств сільськогосподарського машинобудування. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Економічна аналітика: сучасні реалії та прогностичні можливості»19 квітня 2019 року у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». С.216-219 - Київ -2019 -2019


Кацак О. Нехай В.В. Маркетинг у налагодженні збуту плодоовочевої продукції Мелітополя / СМіжвузівська студентська науково-практична конференція «Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції»: тези доповідей (28, 29 травня);С. 126-129 - 2019


Лунга Д. Нехай В.В. Маркетинг у налагодженні збуту плодоовочевої продукції Мелітополя / Д. Лунга// Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції:матеріали Міжнародної студентської науково- практичної конференції;С. 189-192 - 2019


Кашуба Н.І. Нехай В.В. Маркетингові підходи до організації сервісного обслуговування/Н.І. Кашуба // Тези доповідей ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Сучасна парадигма вищої освіти: економіка та менеджмент»;(C. 96-98) - 2019


Нехай В.В. Інформація для побудови технологій досягнення успіху управління ринком сільськогосподарської техніки/ В.В. Нехай//Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали Міжнародного науково-практичного форуму (Мелітополь, 21-22 червня 2019 р.);Ч. 2 (С. 217-219)-Однорог -2019


Стрюк О.Л. Нехай В.В. Необхідність використання методів доведення ефективності маркетингової діяльності /О.Л. Стрюк// Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області) 19-23 листопада 2018 року: збірник тез доповідей;(С. 169-170)-2018


Лунга Д. Нехай В.В. Значення удосконалення системи управління на сучасному підприємстві / Д. Лунга// Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області) 19-23 листопада 2018 року: збірник тез доповідей;(С. 163-165)-2018


Кацак О. Нехай В.В. Необхідність використання маркетингу у практиці просування продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування / О. Кацак// Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області) 19-23 листопада 2018 року: збірник тез доповідей;(С. 149-150)-2018


Нехай В.В. Стратегические направления развития маркетинговой политики распределения на бизнес-рынке / В.В. Нехай//Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию академика Ж.Т. Сейфуллина «Приоритетные задачи и стратегии развития экономики, менеджмента и маркетинга» (Казахстан, 19 октября 2018 г.);(С. 474-477) -2018


Нехай В.В. Синергія складових логістичної системи та маркетингу / В.В. Нехай//Вісник СНАУ;№ 8(77, 2018) (С. 51-55) (Index Copernicus) Суми-2018


Нехай В.В. Чинники розвитку збуту підприємств сільськогосподарського машинобудування та сільського господарства країни / В.В. Нехай//Вісник Хмельницького національного університету (Polish Scholarly Bibliography Score, Google Scholar, Index Copernicus) ;№ 4(260) (С. 265-270) -2018


Нехай В.В. Методи усунення організаційних проблем збуту продукції сільськогосподарського машинобудуванняі/ В.В. Нехай//Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції;Ч. 2 (С. 502-506)-2017


Нехай В.В. Методологія розвитку збуту продукції сільськогосподарського машинобудування в умовах обмеженої раціональності/ В.В. Нехай//Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем: колективна монографія;С. 454-464-2017


Михайлова, Л. И. Нехай В.В. Применение консолидированного маркетинга для решения проблем сбыта продукции предприятий сельскохозяйственного машиностроения Украины / Л. И. Михайлова // The scientific heritage (Budapest);№ 8 (8) Р. 2 (Р. 21-31) -2017


Нехай В.В. Теоретичні та практичні основи впровадження маркетингу/ В.В. Нехай// Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 30-31 грудня 2015 р.);С. 45-47 -2015


Нехай В.В. Передумови об'єднання виробників для спільного вирішення проблем збуту сільгосптехніки/ В.В. Нехай// Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам VI меіжнародной конференции «Развитие науки в XXI веке»;С. 132-136 -2015


Нехай В.В. Розвиток надійного матеріально-технічного забеспечення сільського господарства України/ В.В. Нехай// Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття: збірник наукових праць за результатами науково-практичної конференції;С. 57-59 -2014


Нехай В.В. Определяющие особенности сбыта продукции предприятий сельскохозяйственного машиностроения Украины / В.В. Нехай// Современное состояние, тенденции и перспективы развития стран СНГ: экономический, социальный и экологический аспекты (серия: Экономическое славяноведение): монография;Ч. ІІ (С. 223-230)-2014


Нехай В.В. Використання форм та засад діяльності інтегрованих корпоративних структур бізнесу у процесі формування інноваційної політики розвитку маркетингу: теоретичний аспект/ В.В. Нехай//Проблеми та тенденції формування соціально-інноваційної політики сталого розвитку держави, регіонів, підприємств : колективна монографія;С. 63-69-2014


Нехай В. В. Маркетингова політика розподілу підприємств сільськогосподарського машинобудування. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) (Index Copernicus та ін.). 2018. № 2 (37). С. 122–128


Нехай В.В. Синергія складових логістичної системи та маркетингу. Вісник СНАУ. Суми, 2018. №8(77). С. 51-55 (Index Copernicus);


Нехай В. В. Чинники розвитку збуту підприємств сільськогоспо-дарського машинобудування та сільського господарства країни. Вісник Хмельницького національного університету (Index Copernicus та ін.). 2018. № 4 (260). С. 265–265


Нехай В.В. Застосування методології консолідованого маркетингу для вирішення проблем збуту підприємств галузі сільськогосподарського машинобудування/ В.В. Нехай// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№1 (36) (С. 60 – 66)-2018


Нехай В.В. Управління ринком сільськогосподарської техніки на основі консолідації та прямого маркетингу / В.В. Нехай// Економіка АПК;№ 12 (С. 68-71) -2015


Нехай В. В. Систематичний і ефективний маркетинг – засіб підвищення культури підприємницької діяльності. Вісник Запорізького національного університету (International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF та ін.). 2012. № 4 (16). С. 46–53


Нехай В. В. Посилення ролі і значимості маркетингу на машинобудівному підприємстві. Актуальні проблеми економіки (Scopus, EBSCOhost та ін.). 2011. № 2 (116). С. 96–99


Навчальні дисципліни
Zoom
Ідентифікатор конференції: 348 239 4279
Пароль доступу: VVV


Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
  • Педагогічна діяльність – професор кафедри менеджменту Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

  • Наукова діяльність – відповідальний виконавець комплексної наукової теми «Розвиток менеджменту організацій в умовах світогосподарської інтеграції та глобалізаційних викликів» кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції Сумського національного аграрного університету (номер державної реєстрації 0114U002209). Підтема: «Обрання консолідованого маркетингу для вирішення проблем збуту сільськогосподарської техніки».

  • Організаційна робота – відповідальна за наукову діяльність кафедри менеджменту Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

  • Куратор 31 МН групи

  • Оперуповноважена Державної Служби з боротьби з економічними злочинами УМВС України 1994-2000 рр..


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×