м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Олексенко Роман Іванович
Посада

Завідувач кафедри публічного управління, адміністрування та права, професор

Базова вища освіта

У 2005 році закінчив економічний факультет Таврійської державної агротехнічної академії за спеціальністю «Економіка підприємств».
З 2020 року отримує освітній рівень магістра зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування / Державне управління" у Запорізькому національному університеті.

Вчене звання

Професор.
У 2012 році отримав вчене звання доцента кафедри менеджменту і туристичної індустрії, а у 2018 році присвоєно вчене звання професора кафедри філософії.

Науковий ступінь

Доктор філософських наук,
наукова спеціальність: 09.00.03 - «Соціальна філософія та філософія історії», 2015 р.
Кандидат економічних наук,
наукова спеціальність: 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами», 2009 р.

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Publons
Scopus

Галузь наукових інтересів:
 • дослідження філософії ринкових відносин та ринкових трансформацій в умовах глобалізованого світу
 • дослідження проблем філософії державного управління в сучасних умовах розвитку суспільства
 • дослідження креативності особистості цифрового суспільства

Досвід наукової та викладацької діяльності:

У 2009-2018 рр. працював у Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Богдана Хмельницького, з 2015 - на посаді завідуючого кафедри;
з 2018 року – професор кафедри публічного управління, адміністрування та права Таврійського державного агротехнологічного університету;
з липня 2020 року – завідувач кафедри публічного управління, адміністрування та права.

Є автором близько 200 публікацій, з них: 3 одноосібні монографії та 7 колективних, 8 навчальних посібників, 21 методичні розробки.


 1. Олексенко Р. І. Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості
  / Р. І. Олексенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної
  академії. - 2015. - Вип. 62. - С. 65-73.

 2. Олексенко Р. І. Концептуальні пріоритети формування сучасної
  людини економічної / Р. І. Олексенко, В. В. Молодиченко // Гуманітарний
  вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 70. - С. 164-
  175.

 3. Олексенко Р. І. Філософія ринкових відносин у історико–
  економічному дискурсі сучасних українських вчених / Р. І. Олексенко //
  Гілея: науковий вісник. - № 137.– 2018.- С. 249 – 253.

 4. Олексенко Р.І. Антропологічні горизонти гендерної нерівності: від
  релігійних канонів до бізнесових викликів / Р.І. Олексенко, Г.В. Ортіна, І.В,
  Колокольчикова, О. В. Сизоненко // Гуманітарний вісник Запорізької
  державної інженерної академії.- 2018 - № 74. – С.81-94.

 5. Олексенко Р.І. Зародження та розвиток філософії ринкових відносин
  на території сучасної України: до історії проблеми / Р.І. Олексенко // Вісник
  Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. - 2018.- Випуск 20.-
  С. 60-66.

 6. Олексенко Р.І. Міфо-релігійні фактори утвердження філософії
  ринкових відносин / Р. І. Олексенко // Грані. - 2015. - № 9. - С. 118-123

 7. Олексенко Р.І. Особистість в освітньому середовищі, яке динамічно
  трансформується / Р. І. Олексенко, Ю. А. Васюк // Філософські обрії. - 2017. -
  Вип. 37. - С. 124-135.

 8. Олексенко Р.І. Портрет підприємця новітньої формації в сучасних
  соціокультурних умовах / Р. І. Олексенко // Філософські обрії. - 2015. - Вип.
  34. - С. 41-48.

 9. Олексенко Р.І. Релігійна соціалізація особистості підприємця / Р. І.
  Олексенко // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 99. - С. 230-233.

 10. Олексенко Р.І. Роль економічної освіти у процесі становлення
  успішної держави / Р. І. Олексенко // Гілея: науковий вісник. - 2017. - Вип.
  116. - С. 259-262.

 11. Олексенко Р.І. Роль релігійної свідомості у підприємницькій
  діяльності / Р. І. Олексенко // Вісник Харківського національного
  педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2015. - Вип.
  45(2). - С. 195-201.

 12. Олексенко Р.І. Роль сім’ї у становленні та розвитку майбутнього
  підприємця (соціально–філософський аналіз) / Р. І. Олексенко // Гілея:
  науковий вісник. - 2016. - Вип. 115. - С. 216-219.

 13. Олексенко Р.І. Становлення та розвиток "homo economicus" в умовах глобалізації та інформаційної революції / Р. І. Олексенко // Гілея:
  науковий вісник. - 2017. - Вип. 120. - С. 159-162.

 14. Олексенко Р.І. Формування інноваційної політики реального
  сектору економіки як особливого напряму розвитку України / Р.І. Олексенко,
  Г.В. Ортіна // Економіка та суспільство. – 2018. - № 18 - С .173-180.

 15. Олексенко Р.І. Формування концепції креативної особистості як
  фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації / Р. І.
  Олексенко // Гуманітарний вісник ЗДІА. - 2017. - № 71. - С. 118 –126.

 16. Олексенко Р.І. Особливості інноваційно-інвестиційної політики
  антикризового розвитку реального сектору економіки України / Р.І.
  Олексенко, Г.В. Ортіна // Економічний вісник Запорізької державної
  інженерної академії. – 2018. - № 5 (17) - С.33-39.

 17. Cherep A., Andriukaitiene R., Voronkova V., Oleksenko R. Formation
  of the concept of digital economy and digital management in the conditions of new
  technological breaks //Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering
  Academy. – 2019. – №. 77.p.-256-263.

 18. Афанасьєва Л. В. Феномен щастя в контексті філософського
  дискурсу /Л. В. Афанасьєва, Р. І. Олексенко// Вісник Львівського
  університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2019. – №. 22. – С.
  16-22.

 19. Kiurchev V. Creative personality and its dignicular role in the formation
  of a known economy in the conditions of the challenges of globalization of
  informational society / V. Kiurchev, R. Oleksenko // – 2019.-76.p.-132-145.

 20. Афанасьєва Л. В. Сенс щастя в сучасних контекстах
  індивідуального і суспільного буття /Л. В. Афанасьєва, Р. І. Олексенко //
  Гілея: науковий вісник. – 2019. – №. 143. – С. 12-17.

 21. Афанасьева Л. Актичні інтеркультурні практики як індикатор
  взаємодії культурних груп і спільнот поліетнічного міста / Л. В. Афанасьєва,
  Р. І. Олексенко // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог.
  студії – 2018.- Вип. 18. – С. 40 - 47.

 22. Колокольчикова І. В. Ринковий потенціал та особливості
  планування маркетингової діяльності фермерських господарств на ринку
  плодів в Україні / І.В. Колокольчикова, Р.І. Олексенко //Збірник наукових
  праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2018. –№. 2. – С. 274-280.

 23. Олексенко Р.І. Особливості формування світоглядних цінностей
  креативних підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку
  сучасного світу. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2017. 228 с. ISBN 978-617-
  7566-09-9.

 24. Roman Oleksenko, Lidiia Fedorova. Homo Economicus as the Basis
  of “Asgardia” Nation State in Space: Perspective of Educational Technologies.
  Future Human Image. Volume 7, 2017.

 25. Roman Oleksenko, Valentin Molodychenko and Nina Shcherbakova.
  Neoliberalism in Higher Education as a Challenge for Future Civilization.
  Philosophy and Cosmology. Volume 20, 2018.

 26. Roman Oleksenko. Homo Economicus in Futures Studies. Philosophy
  and Cosmology. Volume 19, 2017.

 27. Олексенко Р. І., Воронкова В. Г. Формування моделі класифікації соціальних процесів у публічному управлінні та адмініструванні: понятійно-категорійний апарат. –
  Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр.;-2020.Вип. 3 (70) -С. 82-90.

 28. Олексенко Р. И., Воронкова В., Никитенко В. Экспертиза цифровой реальности как фактор достижения устойчивости общества в условиях стохастичности (неопределенности, нестабильности, бифуркационности). Вестник «Результаты работы ученых»; 2020.-Т. 1, № 4-С. 1-10.

 29. Azhazha, M., Muts, L. F., Oleksenko, R., Fursìn, A. ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАЦІЙ ТА DATA-МАЙНИНГУ ЯК КЛЮЧОВИХ СТРАТЕГІЧНИХ РЕСУРСІВ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ. Humanities Studies, 2020 Випуск 3 (80), 178-193.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання

Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (10.04.2012 року).
Грамота МДПУ «Кращий куратор академічної групи» (07.06.2013 року).
Почесна грамота Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (17.10.2013 року).
Подяка Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (12.05.2014 року).
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (13.05.2014 року).
Подяка "Жива бібліотека" (2014 рік).
Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (травень 2015 року).
Грамота МДПУ за керівництво НДР здобувачів вищої освіти (2017 рік).

Залишити повідомлення для декана
×