м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Єфіменко Людмила Миколаївна
Посада

Доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права

Базова вища освіта

У 2005 році закінчила з відзнакою економічний факультет Таврійської державної агротехнічної академії за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом АР №27987202).
У 2017 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" (диплом М17 №029047).

Вчене звання

Доцент
27.09.2021 року отримала вчене звання доцента,
атестат АД № 008455.

Науковий ступінь

Кандидат наук з державного управління,
у 2010 році захистила дисертацію кандидата наук з державного управління у спеціалізованій вченій раді з вивчення продуктивних сил України НАН України,
наукова спеціальність: 25.00.02 - «Механізми державного управління»,
диплом ДК № 063113.

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD) Publons Scopus

Галузь наукових інтересів:
 • механізми державного управління

Досвід наукової та викладацької діяльності:

З 2005 року – викладач, а з 2006 – старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій;
з 2011 року – завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій;
з 2013 року – заступник директора з навчальної роботи Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, доцент кафедри Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій за внутрішнім сумісництвом;
з 2017 року – старший викладач кафедри менеджменту Таврійського державного агротехнологічного університету;
з 2018 року – старший викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права Таврійського державного агротехнологічного університету.
З 2017 року за сумісництвом також працює начальником відділу міжнародних зв’язків Таврійського державного агротехнологічного університету.


Kolokolchykova, I., Oleksenko, R., Rybalchenko, N., Yefimenko, L., & Ortina, G. (2021). Perceive of organic products by Ukrainian consumers and problems of shaping market demand. Amazonia Investiga, 10(39), 169-177.


Andriushchenko, K., Kovtun, V., Shergina, L., Rozhko, O., & Yefimenko, L. (2020). Agro-based Clusters: A tool for effective management of regional development in the ERA of globalisation. TEM Journal, 9(1), 198-204.


Ажажа, М. А., Андрюкайтне, Р. М., Безугла, Л. С., Білогур, В. Є., Вороніна, Ю. Є., Воронина, Ю. Е., Єфіменко Л. & Хрущ, С. В. (2020). Публічне управління та адміністрування у цифровому суспільстві: колективна монографія.


Ortina, H., Yefimenko, L., & Voronina, Y. (2019). The philosophy of sustainable development as a vector of social and responsible partnership of the state, business and civil society.


Andriushchenko, K., Tepliuk, M., Vinichenko, I., Nesterenko, O., Yefimenko, L., & Budiaiev, M. (2019). Policy assessment investment appeal of innovation projects enterprises.


Ortina, H., & Yefimenko, L. (2019). Youth policy development in Ukraine-experience of the European Union. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 129-130.


Ortina, H., Yefimenko, L., & Syzonenko, O. (2019). Theoretical and methodological principles of the implementation of state policy to ensure the competitiveness of the real economy sector.


Навчальні дисципліни
Zoom
Ідентифікатор конференції: 315 988 2149
Пароль доступу: 14n9rF


Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Управлінська діяльність – начальник відділу міжнародних зв’язків Таврійського державного агротеїнолгічного університету.

 • Педагогічна діяльність – старший викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права.

 • Наукова діяльність у рамках наукових досліджень, обґрунтованих у наукових публікаціях. Відповідальний виконавець наукової теми «Зарубіжний досвід становлення соціально-орієнтованого управління: імплементація європейського досвіду в Україні», Державний реєстраційний номер: 0121U109916.

 • Організаційна робота – член громадської організації "Асоціація науковців України".

 • З 2016 року проводить наукове консультування Інституту підвищення кваліфікації з питань управління в публічній сфері.

 • 38.1 Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection
  1) Perceive of organic products by Ukrainian consumers and problems of shaping market demand
  2) Agro-based Clusters: A Tool for Effective Management of Regional Development in the ERA of Globalisation
  3) The philosophy of sustainable development as a vector of social and responsible partnership of the state, business and civil society
  4) Партнерство як основа конкурентоспроможності розвитку громад в умовах децентралізації
  5) Youth policy development in Ukraine-experience of the European Union
  6) Соціальна когезія як основа формування молодіжної політики України

  38.2 Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір
  № 85140. Науковий твір "Комплект тестових завдань з дисципліни "Теорія та практика публічного управління та адміністрування" для студентів всіх рівнів навчання зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"
  № 85145. Науковий твір "Методичні рекомендації для проведення тренінгу "Розвиток міста"
  № 85143. Науковий твір "Методичні рекомендації для проведення тренінгу "Один день президента"
  № 85144. Науковий твір "Методичні рекомендації для проведення тренінгу "В потоці інформації: закони збереження"

  38.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)
  1) Сталий розвиток місцевих громад в умовах децентралізації: монографія
  2) Демократична концепція формування свідомого суспільства

  38.4 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування
  дані відсутні

  38.5 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня
  дані відсутні

  38.6 Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня
  дані відсутні

  38.7 Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад
  дані відсутні

  38.8 Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах
  дані відсутні

  38.9 Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)
  дані відсутні

  38.10 Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”
  дані відсутні

  38.11 Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)
  Новобогданівська сільська радa
  КУ "Агенція розвитку Мелітополя"

  38.12 Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій
  Інтерактивна дошка як основа підвищення ефективності організації навчального процесу та модернізації вищої освіти
  Методика вирішення конфліктів навчального процесу у закладах вищої освіти
  Впровадження моделі системи управління правовою освітою учнів у загальноосвітньому навчальному закладі
  Розвиток soft skills студентів спеціальності публічне управління та адміністрування як напрямок підвищення якості професійної освіти та розвитку креативних здібностей
  Роль закладу вищої освіти у формуванні особистості студента
  Неформальна освіта як інструмент для професійного простору

  38.13 Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік
  дані відсутні

  38.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу
  дані відсутні

  38.15 Керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)
  дані відсутні

  38.16 Наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
  дані відсутні

  38.17 Участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
  дані відсутні

  38.18 Участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн - членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
  дані відсутні

  38.19 Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях
  Асоціація Науковців України

  38.20 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)
  дані відсутні


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×