м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Вороніна Юлія Євгенівна
Посада

Доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права

Базова вища освіта

У 2003 році закінчила економічний факультет Таврійської державної агротехнічної академії, спеціальність «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію економіста підприємства.
У 2004 році закінчила економічний факультет Таврійської державної агротехнічної академії за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра.

Вчене звання

доцент

Науковий ступінь

Кандидат наук з державного управління,
у 2009 році захистила дисертацію кандидата наук з державного управління у спеціалізованій вченій раді Академії муніципального управління міста Київ,
наукова спеціальність: 25.00.02 - «Механізми державного управління»,
диплом ДК № 054940.

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD) Publons Scopus

Галузь наукових інтересів:
  • механізми державного управління

Досвід наукової та викладацької діяльності:

У 2005-2008 роках навчалася в аспірантурі Гуманітарного університету «Запорізького інституту державного та муніципального управління»;
з 2008 року – викладач кафедри міжнародної економіки в Мелітопольському інституті державного та муніципального управління “Класичного приватного університету”;
у 2009 році переведена на посаду доцента кафедри менеджменту Мелітопольського інституту державного та муніципального управління “Класичного приватного університету”;
з 2016 р. прийнята на посаду завідувача кафедри менеджменту і публічного управління Мелітопольського інституту державного та муніципального управління “Класичного приватного університету”;
з вересня 2017 року до березня 2018 року працювала на посаді декана факультету права,соціальних та системних наук Мелітопольського інституту державного та муніципального управління “Класичного приватного університету”;
з липня 2018 року – старший викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права Таврійського державного агротехнологічного університету.


Ортіна, Г. В., Горбова, Н. А., Застрожнікова, І. В., Вороніна, Ю. Є., Нестеренко, О. М., Єфіменко, Л. М., & Гарбар, Г. А. (2020). Демократична концепція формування свідомого суспільства: монографія. Мелітополь: ФОПО днорог Т.В.- 145 с.


Єфіменко Л.М., Ортіна Г.В., Олексенко Р.І., Застрожнікова І.В., Вороніна Ю.Є., Нестеренко О.М., Розвиток softskills студентів спеціальності публічне управління та адміністрування як напрямок підвищення якості професійної освіти та розвитку креативних здібностей. / Збірник науково-методичних праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти»/Мелітополь ТДАТУ,2020 ( С.217-222).


Горбова Н.А., Нестеренко О.М., Вороніна Ю.Є., Застрожнікова І.В., Єфіменко Л.М. Впровадження моделі системи управління правовою освітою учнів у загальноосвітньому навчальному закладі. / Збірник науково-методичних праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти»/Мелітополь ТДАТУ,2020 ( С.253- 260).


Ортіна Г.В., Нестеренко О.М., Застрожнікова І.В., Єфіменко Л.М., Вороніна Ю.Є. Інтерактивна дошка як основа підвищення ефективності організації навчального процесу та модернізації вищої освіти. / Збірник науково-методичних праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти»/Мелітополь ТДАТУ,2020 ( С.273-278).


Вороніна Ю.Є., Ортіна Г.В., Горбова Н.А., Олексенко Р.І., Єфіменко Л.М. Методика вирішення конфліктів навчального процесу у закладах вищої освіти. / Збірник науково-методичних праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти»/Мелітополь ТДАТУ,2020 ( С.305-310).


Олексенко Р.І. ,Горбова Н.А.,Застрожнікова І.В.,ВоронінаЮ.Є., Нестеренко О.М. Сучасна економіча освіта як нова хвиля та мегатренд розвитку епохи глобальної нестабільності. / Збірник науково-методичних праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти»/Мелітополь ТДАТУ,2020 ( С.285- 290).


Вороніна Ю.Є. Виникнення та вирішення конфліктних ситуацій в громадянському суспільстві. /Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. /Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. № 1 (57). С.296-300.


Вороніна Ю.Є. Управління конфліктними ситуаціями в публічних відносинах. Публічне управління в сфері координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 18 жовтня 2019 року, Мелітополь, Україна) / відп.ред.Ортіна Г.В. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019-373с. –С.136-137.


Ortina H., Yefimenko L.,Voronina J. The philosophy of sustainable development as a vector of social and responsible partnership of the state, business and civil society// Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини – 2019.- Т.2.-№40- С.11-117.


Вороніна Ю.Є. Антропологічні виміри природи конфліктів в публічному управлінні. / Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки) за ред. Л.В.Синяєвої. / Мелітополь: Люкс, 2019. – Вип.2- С.53 – 57.


Вороніна Ю.Є.Стандарти як нормативна база управління якістю / Ю.Є. Вороніна // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: збірник наукових праць (Мелітополь, 2017 р.) / за заг. ред. М.М.Радєвої.-Мелітополь: ТОВ "КолорПринт", 2017.- С.8-15


Вороніна Ю.Є. Механізми управління конфліктами у сфері публічних відносин / Ю.Є. Вороніна // Науковий збірникМолодий вчений– Херсон, 2018 – Вип.12 (64). – С.487- 490.


Стан та перспективи розвитку інновацій та наукової діяльності в Україні


Участь студентської молоді у розвитку свого міста: думай глобально – дій локально


Вороніна Ю.Є., Лупандіна Г.М. Вплив державного управління на гуманітарну сферу в Україні. Матеріали Міжнародної науково – практичної internet – конференції ФЕМ Інженерного інституту ЗНУ «Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства та держави» . Запоріжжя 28-29 травня 2020р.


ВоронінаЮ.Є. Комунікативна політика в системі публічного управління / Ю.Є. Вороніна // Збірник наукових праць Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка»Науковийпогляд: економіка та управління. - Дніпро 2018 – Вип.3 (61). – С.29 – 34.


Вороніна Ю.Є., Танасова Н.С. Державне управління в сфері охорони здоров’я. Матеріали Міжнародної науково – практичної internet – конференції ФЕМ Інженерного інституту ЗНУ «Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства та держави» . Запоріжжя 28-29 травня 2020р.


Лупандіна Г.М. Сутність державного управління гуманітарної сфери в Україні /Г.М. Лупандіна // Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019.- с.19-20.


Танасова Н.С. Механізми державного управління сфери охорони здоров’я /Н.С. Танасова // Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019.- с.36-38.


Вороніна Ю.Є. Система державного управління зовнішньо – економічною діяльністю / Ю.Є. Вороніна// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) за ред.Л.В.Синяєвої – Мелітополь: « Люкс», 2018 – Вип.(2). – С.168– 174.


Вороніна Ю.Є., Ткаченко М.Р.Типи конфліктів та закономірності їх розвитку на державному рівні. Матеріали Міжнародної науково – практичної internet – конференції ФЕМ Інженерного інституту ЗНУ «Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства та держави» . Запоріжжя 28-29 травня 2020р.


Вороніна Ю.Є. Конфлікти в громадському суспільстві. Матеріали Міжнародної науково – практичної internet – конференції ФЕМ Інженерного інституту ЗНУ «Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства та держави» . Запоріжжя 28-29 травня 2020р.


Вороніна Ю.Є. Теорія та практика публічного управління та адміністрування. Навчальний посібник. 2020, 203с


Вороніна, Ю. (2020). Виникнення та вирішення конфліктних ситуацій в громадянському суспільстві. Актуальні Проблеми Державного Управління, (1 (57)), 296-300.


Навчальні дисципліни
Zoom
Ідентифікатор конференції: 577 123 5531
Пароль доступу: GC7Lwe


Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання

Подяка науковому керівнику переможця обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки

Залишити повідомлення для декана
×