м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Сокіл Олег Григорійович
Посада

Завідувач кафедри «Облік і оподаткування»

Базова вища освіта

Закінчив Таврійську державну агротехнічну академію у 2006 році.
Кваліфікація за дипломом з відзнакою: магістр за спеціальністю «Облік і
аудит».

Вчене звання

Доцент
В 2012 році отримав вчене звання доцента кафедри «Обліку і аудиту» №
диплома 12 ДЦ № 032867

Науковий ступінь

Доктор економічних наук
У 2019 році захистив докторську дисертацію у ННЦ «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку аграрного підприємництва: теорія, методологія, практика» Диплом від 23 квітня 2019р. ДД № 008475

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Publons
Scopus

Галузь наукових інтересів:
 • Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Англійська мова

Досвід наукової та викладацької діяльності:

У 2006 році після отримання кваліфікації магістр з обліку і аудиту почав працювати на посаді асистента кафедри обліку і аудиту та вступив до аспірантури за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Захист кандидатської дисертації на тему «Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств» проходив у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва у 2009 році. У 2012 році отримав звання доцента кафедри обліку і аудиту. З цього часу і працюю на посаді доцента у Таврійському державному агротехнологічному
університеті.

Протягом аспірантури у 2008 році був учасником піврічної програми Faculty Exchange Program USDA, по якій проходив стажування у Пенсільванському державному університеті США за темою «Агробізнес, маркетинг та законодавство в аграрному секторі економіки»
Є автором 64 науково-методичних праць, з яких 40 видано у наукових фахових виданнях. Брав участь у трьох колективних монографіях та є автором однієї одноосібної. Приймав участь в українських та закордонних конференціях і форумах, зокрема, Німеччини (2009, 2010 рр.), Італії (2010, 2012 рр.), Туреччини (2013 р.)

Проходив навчання за програмою АССА, Великобританія. Здано іспити F1- F5, F7. У 2014 році отримав сертифікат DipIFR по МСФЗ.
Види і результати професійної діяльності. к.е.н., доцент Сокіл О. Г.


 1. Сокіл О.Г. Методологічна основа обліково-аналітичного забезпечення формування звітності сільськогосподарських підприємств про сталий розвиток. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр. 2018. №1-2. С. 47-56.

 2. Сокіл О.Г. Таксономія звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2018. Vol.4. No.1.Pp.120–135. URL: http://are-journal.com/are/article/view/156/144.

 3. Сокіл О.Г. Зміст, класифікація та трансформація ризиків обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств. Сталий розвиток економіки. 2018. № 1(38). с. 156-165.

 4. Сокіл О.Г. Інституціональність, як головна характеристика сталого розвитку. Науковий журнал «Молодий вчений». 2017. №1.1(41.1). С. 77-82.

 5. Сокіл О.Г. Функції, принципи та складові системи обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / за ред. Л.В. Синяєвої. Мелітополь, 2017. № . С. .

 6. Сокіл О.Г. Еволюція бухгалтерського обліку сталого розвитку. Сталий розвиток економіки. 2017. № 1(34). С. 67-75.

 7. Сокіл О.Г. Інституціональні чинники сталого розвитку соціально-економічних систем. Агросвіт. 2017. № 6. С. 28-34.

 8. Сокіл О. Г. Концептуальні основи методології трансформації традиційної системи обліку у бухгалтерський облік сталого розвитку Проблеми економіки. 2017. №1. C. 398–403.

 9. Сокіл. О.Г. Концепція бухгалтерського обліку сталого розвитку. Облік і фінанси. 2017. № 1. С. 85-92.

 10. Сокіл. О.Г. Методологія обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку підприємства. Економіка розвитку. 2017. № 2 (82). С. 67-76.

 11. Сокіл О.Г. Методологія бухгалтерського обліку сталого розвитку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2017. № 1 (36). С. 247-259.

 12. Сокіл О.Г. Методологічні положення обґрунтування показників обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Науковий журнал «Молодий вчений». 2017. № 12(52). С. 762-768.

 13. Сокіл О.Г. Парадигмальне моделювання обліково-аналітичного забезпечення звітності сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Облік і фінанси. 2017. № 4 (78). С 81-89.

 14. Сокіл О.Г. Концептуальні основи сталого розвитку в економічних та облікових теоріях. Електронний фаховий журнал Ефективна економіка. 2016. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5194.

 15. Сокіл О.Г. Інституціональне середовище сталого розвитку. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / за ред. Л.В. Синяєвої. Мелітополь: ТДАТУ, 2016. № 4(33). С. 12-20.

 16. Сокіл. О.Г. Бухгалтерський облік сталого розвитку, як новий засіб обліково-аналітичного забезпечення. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2016. № 4. С. 7-18.

 17. Sokil O., Zhuk V., Vasa L. Integral assessment of the sustainable development of agriculture in Ukraine. Economic Annals-ХХI. 2018. Vol. 170. Issue 3-4. P. 15-21. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V170-03. (Scopus)

 18. Сокіл О. Г. Концепція стандартизації обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2018. № 1 (51). С. 449-456. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).449-456.

 19. Сокіл О. Г. Концепція оцінки та збереження капіталу сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць. 2018. № 1(31). С. 223-238.

 20. Сокіл О. Г. Концепція балансового методу обліково-аналітичного забезпечення звітності сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Економiка та держава. 2018. № 7. С 44-49. (0,89 друк. арк.).

 21. Сокіл О. Г. Методологія наскрізного контролю обліково-аналітичних процесів сталого розвитку аграрних підприємств. Агросвіт. 2018. № 7. С. 18-25.

 22. Сокіл О. Г. Аналіз рентабельності продукції виробленої за умов використання енергозберігаючих та еко-технологій. Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку : матеріали міжнар. наук.-прак. інт.-конф., 14-15 червня 2018 р. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. С. 409-411.

 23. Sokil O., Sokil Ya. The development perspectives of sustainability accounting and integrated reporting in Ukraine. Biodiversity and Natural Capital Accounting: 23rd EMAN Conference. November 7-8, 2019. The Czech University of Life Sciences Prague and the Environmental and Sustainability Management Accounting Network, 2019. URL: https://www.fld.czu.cz/dl/79751?lang=en (0,7 друк. арк.)

 24. Сокіл О.Г. Звіт про управління як гарантія соціальної відповідальності бізнесу. Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. 7 листопада 2019 р. Житомир: «Житомирська політехніка», 2019. С. 173-174.

 25. Сокіл О.Г. Перспектива розвитку звіту про управління в Україні. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. 24-26 жовтня 2019 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 189-190.

 26. Сокіл О.Г. Прогноз розвитку звітності про сталий розвиток в Україні. Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції: збірник тез доповідей всеукр. наук.-практ. конф. 10 жовтня 2019 р. / відп. ред. Є.В. Калюга. Київ: НУБіП України, 2019. С. 165-168.

 27. Сокіл О.Г. Передумови розвитку звітності про сталий розвиток в Україні. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар.наук. конф. 4-5 жовтня 2019 р. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С. 246-247.

 28. Сокіл О.Г. Перспективи розвитку інтегрованої та нефінансової звітності Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) ТДАТУ ім. Д.Моторного; за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. С. 256-257.

 29. Сокіл О.Г. Формування обліково-аналітичного базису ефективного управління підприємством в умовах політики сталого розвитку Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування: тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (13-14 червня 2019 р.) / відп. ред. Л. В. Синяєва. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. С. 114-116.

 30. Сокіл О.Г. Стан обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств України. Сталий розвиток місцевих громад в умовах децентралізації: колективна монографія / Ортіна Г.В., Сокіл О.Г., Прус Ю.О. та ін. Мелітополь : ФОП Однорог Т.В., 2019. С. 82-170. (заг. обсяг 9,94 друк. арк., особисто автора 5,15 друк. арк.).

 31. Сокіл О.Г. Балансовий метод обліково-аналітичного забезпечення звітності про сталий розвиток аграрного підприємництва. Бухгалтерські наукові дослідження в Житомирській політехніці. Том 6: Розвиток інтегрованої звітності підприємств: кол. монографія / за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С. 209-229. (заг. обсяг 15,58 друк. арк., особисто автора 1,12 друк. арк.).

 32. Sokil O., Ortina G., Oleksenko R. The implantation prospects of integrated reporting for enterprises in Ukraine. Scientific papers of Tavria State Agrotechnological University (Economic sciences). №1(39). 2019. P. 222-230.

 33. Сокіл. О.Г. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами та доданою вартістю: шлях до забезпечення сталого розвитку. Облік і фінанси. № 1 (87). 2020. С. 59-68. DOI https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-1(87)-59-68.

 34. Сокіл О.Г. Інтегрована звітність, як головний інструмент створення цінності. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2020. № 1(45). С. 83-89

 35. Сокіл О.Г. Надійність інтегрованої звітності. Збірник наукових праць Таврійського агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2020. № 2(40). С. 215-221.

 36. Zbarsky V.K., Trusova N.V., Sokil O.H., Pochernina N.V., Hrytsaienko M.I. Social and Economic Determinants for the Development of Resource Potential of Small Forms of Agrarian Production in Ukraine. Industrial Engineering & Management Systems. 2020. Vol.19. No.1. pp. 133-142. DOI : https://doi.org/10.7232/iems.2020.19.1.133.

 37. Сокіл. О.Г. Методологія обліково-аналітичного діджитал-забезпечення сталого розвитку підприємництва України. Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: тенденції та перспективи сучасного етапу: матеріали ХІІМіжнар. наук.-практ. конф. (16 квітня 2020 р., м. Київ) / Відпов. за вип. Ю.С. Бездушна. К.: ННЦ «ІАЕ», 2020. С. 44-46.

 38. Sokil O. Integrated reporting as a tool of creating a company value. Materials of the international scientific-practical conference "Topical problems of accounting and audit in todey".– К.: National Aviation University, 2020. P. 214-215.

 39. Sokil O., Zvezdov D., Zhuk. V., Kucherkova S., Sahno L. The Impact of Accounting and Analytical Support of Social and Environmental Costs on Enterprises’ Sustainable Development. Economic Annals-XXI. 2020. Vol. 181. No.1-2. P 124-150.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування
 • Стажування у Пенсільванському державному університеті (США), за напрямом економіка підприємства та забезпечення фінансово-обліковою інформацією сільськогосподарських підприємств.
  Стажування в міністерстві аграрної політики США (2008 рік)

 • Association of Chartered Certified Accountants, 2014, № 1820444, Дипломом АССА з Міжнародної Фінансової Звітності

 • Міністерство освіти і науки України, Інститут обліку і фінансів по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» (САРА), № 12СПК 743593, 2010 р.

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, 2015, 12 СПВ 095168«Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, 2017, СС 00493706/002416 «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»

 • Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія, підвищення кваліфікації з галузі знань "Управління та адміністрування" СС 05402565/87-18 від 19.10.2018.


Основні види діяльності, досягнення
 • Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Облік і оподаткування»
  Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Д.
  Моторного


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×