м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Сокіл Олег Григорійович
Посада

В.о. завідувача кафедри "Фінанси, облік і оподаткування"

Базова вища освіта

Закінчив Таврійський державний агротехнічний університет у 2006 році.
Кваліфікація за дипломом з відзнакою: магістр за спеціальністю «Облік і
аудит».

Вчене звання

Професор
В 2021 році отримав вчене звання професора кафедри «Обліку і оподаткування» №
атестату АП № 002355

Науковий ступінь

Доктор економічних наук
У 2019 році захистив докторську дисертацію у ННЦ «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку аграрного підприємництва: теорія, методологія, практика» Диплом від 23 квітня 2019р. ДД № 008475

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD) Publons Scopus

Галузь наукових інтересів:
  • Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку
  • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
  • Англійська мова

Досвід наукової та викладацької діяльності:

У 2006 році після отримання кваліфікації магістр з обліку і аудиту почав працювати на посаді асистента кафедри обліку і аудиту та вступив до аспірантури за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Захист кандидатської дисертації на тему «Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств» проходив у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва у 2009 році. У 2012 році отримав звання доцента кафедри обліку і аудиту. З цього часу і працюю на посаді доцента у Таврійському державному агротехнологічному університеті.

Протягом аспірантури у 2008 році був учасником піврічної програми Faculty Exchange Program USDA, по якій проходив стажування у Пенсільванському державному університеті США за темою «Агробізнес, маркетинг та законодавство в аграрному секторі економіки»

Є автором більше 120 науково-методичних праць. Приймав участь в українських та закордонних конференціях і форумах, зокрема, Німеччини (2009, 2010 рр.), Італії (2010, 2012 рр.), Туреччини (2013 р.), Чехії (2019), Франції (2021), Омана (2021).
У 2021 році став учасником Ukrainian Business Leaders: Promoting Innovation and Entrepreneurship (UBL PIE), що передбачало стажування у США, організоване з метою набуття практичного досвіду завдяки проходженню індивідуального стажування в американських бізнес-структур. Повне адміністрування та супровід стажування здійснювалося Американськими радами з міжнародної освіти та Державним департаментом США.

Експерт зі проведення акредитацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (Затверджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Протокол від 26.01.2021 р.)

Види і результати професійної діяльності. д.е.н., проф. Сокіл О. Г.


2020 рік


Сокіл О.Г. Інтегрована звітність, як головний інструмент створення цінності. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2020. № 1(45). С. 83-89


Sokil O., Zvezdov D., Zhuk. V., Kucherkova S., Sahno L. The Impact of Accounting and Analytical Support of Social and Environmental Costs on Enterprises’ Sustainable Development. Economic Annals-XXI. 2020. Vol. 181. No.1-2. P 124-150.


Сокіл О.Г. Надійність інтегрованої звітності. Збірник наукових праць Таврійського агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2020. № 2(40). С. 215-221.


Сокіл. О.Г. Методологія обліково-аналітичного діджитал-забезпечення сталого розвитку підприємництва України. Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: тенденції та перспективи сучасного етапу: матеріали ХІІМіжнар. наук.-практ. конф. (16 квітня 2020 р., м. Київ) / Відпов. за вип. Ю.С. Бездушна. К.: ННЦ «ІАЕ», 2020. С. 44-46.


Zbarsky V.K., Trusova N.V., Sokil O.H., Pochernina N.V., Hrytsaienko M.I. Social and Economic Determinants for the Development of Resource Potential of Small Forms of Agrarian Production in Ukraine. Industrial Engineering & Management Systems. 2020. Vol.19. No.1. pp. 133-142. DOI : https://doi.org/10.7232/iems.2020.19.1.133.


Sokil O. Integrated reporting as a tool of creating a company value. Materials of the international scientific-practical conference "Topical problems of accounting and audit in todey".– К.: National Aviation University, 2020. P. 214-215.


Сокіл. О.Г. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами та доданою вартістю: шлях до забезпечення сталого розвитку. Облік і фінанси. № 1 (87). 2020. С. 59-68. DOI https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-1(87)-59-68.


2019 рік


Sokil O., Ortina G., Oleksenko R. The implantation prospects of integrated reporting for enterprises in Ukraine. Scientific papers of Tavria State Agrotechnological University (Economic sciences). №1(39). 2019. P. 222-230.


Сокіл О.Г. Балансовий метод обліково-аналітичного забезпечення звітності про сталий розвиток аграрного підприємництва. Бухгалтерські наукові дослідження в Житомирській політехніці. Том 6: Розвиток інтегрованої звітності підприємств: кол. монографія / за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С. 209-229. (заг. обсяг 15,58 друк. арк., особисто автора 1,12 друк. арк.).


Сокіл О.Г. Звіт про управління як гарантія соціальної відповідальності бізнесу. Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. 7 листопада 2019 р. Житомир: «Житомирська політехніка», 2019. С. 173-174.


Сокіл О.Г. Формування обліково-аналітичного базису ефективного управління підприємством в умовах політики сталого розвитку Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування: тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (13-14 червня 2019 р.) / відп. ред. Л. В. Синяєва. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. С. 114-116.


Сокіл О.Г. Прогноз розвитку звітності про сталий розвиток в Україні. Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції: збірник тез доповідей всеукр. наук.-практ. конф. 10 жовтня 2019 р. / відп. ред. Є.В. Калюга. Київ: НУБіП України, 2019. С. 165-168.


Сокіл О.Г. Передумови розвитку звітності про сталий розвиток в Україні. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар.наук. конф. 4-5 жовтня 2019 р. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С. 246-247.


Сокіл О.Г. Стан обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств України. Сталий розвиток місцевих громад в умовах децентралізації: колективна монографія / Ортіна Г.В., Сокіл О.Г., Прус Ю.О. та ін. Мелітополь : ФОП Однорог Т.В., 2019. С. 82-170. (заг. обсяг 9,94 друк. арк., особисто автора 5,15 друк. арк.).


Сокіл О.Г. Перспектива розвитку звіту про управління в Україні. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. 24-26 жовтня 2019 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 189-190.


Сокіл О.Г. Перспективи розвитку інтегрованої та нефінансової звітності Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) ТДАТУ ім. Д.Моторного; за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. С. 256-257.


Sokil O., Sokil Ya. The development perspectives of sustainability accounting and integrated reporting in Ukraine. Biodiversity and Natural Capital Accounting: 23rd EMAN Conference. November 7-8, 2019. The Czech University of Life Sciences Prague and the Environmental and Sustainability Management Accounting Network, 2019. URL: https://www.fld.czu.cz/dl/79751?lang=en (0,7 друк. арк.)


2018 рік


Сокіл О. Г. Методологія наскрізного контролю обліково-аналітичних процесів сталого розвитку аграрних підприємств. Агросвіт. 2018. № 7. С. 18-25.


Сокіл О. Г. Концепція балансового методу обліково-аналітичного забезпечення звітності сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Економiка та держава. 2018. № 7. С 44-49. (0,89 друк. арк.).


Сокіл О. Г. Концепція оцінки та збереження капіталу сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць. 2018. № 1(31). С. 223-238.


Sokil O., Zhuk V., Vasa L. Integral assessment of the sustainable development of agriculture in Ukraine. Economic Annals-ХХI. 2018. Vol. 170. Issue 3-4. P. 15-21. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V170-03. (Scopus)


Сокіл О.Г. Методологічна основа обліково-аналітичного забезпечення формування звітності сільськогосподарських підприємств про сталий розвиток. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр. 2018. №1-2. С. 47-56.


Сокіл О.Г. Таксономія звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2018. Vol.4. No.1.Pp.120–135. URL: http://are-journal.com/are/article/view/156/144.


Сокіл О. Г. Концепція стандартизації обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2018. № 1 (51). С. 449-456. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).449-456.


Сокіл О. Г. Аналіз рентабельності продукції виробленої за умов використання енергозберігаючих та еко-технологій. Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку : матеріали міжнар. наук.-прак. інт.-конф., 14-15 червня 2018 р. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. С. 409-411.


Сокіл О.Г. Зміст, класифікація та трансформація ризиків обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств. Сталий розвиток економіки. 2018. № 1(38). с. 156-165.


2017 рік


Сокіл О.Г. Інституціональність, як головна характеристика сталого розвитку. Науковий журнал «Молодий вчений». 2017. №1.1(41.1). С. 77-82.


Сокіл О.Г. Функції, принципи та складові системи обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / за ред. Л.В. Синяєвої. Мелітополь, 2017. № . С. .


Сокіл О.Г. Еволюція бухгалтерського обліку сталого розвитку. Сталий розвиток економіки. 2017. № 1(34). С. 67-75.


Сокіл О.Г. Інституціональні чинники сталого розвитку соціально-економічних систем. Агросвіт. 2017. № 6. С. 28-34.


Сокіл О. Г. Концептуальні основи методології трансформації традиційної системи обліку у бухгалтерський облік сталого розвитку Проблеми економіки. 2017. №1. C. 398–403.


Сокіл. О.Г. Концепція бухгалтерського обліку сталого розвитку. Облік і фінанси. 2017. № 1. С. 85-92.


Сокіл. О.Г. Методологія обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку підприємства. Економіка розвитку. 2017. № 2 (82). С. 67-76.


Сокіл О.Г. Методологія бухгалтерського обліку сталого розвитку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2017. № 1 (36). С. 247-259.


Сокіл О.Г. Методологічні положення обґрунтування показників обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Науковий журнал «Молодий вчений». 2017. № 12(52). С. 762-768.


Сокіл О.Г. Парадигмальне моделювання обліково-аналітичного забезпечення звітності сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Облік і фінанси. 2017. № 4 (78). С 81-89.


2016 рік


Сокіл О.Г. Концептуальні основи сталого розвитку в економічних та облікових теоріях. Електронний фаховий журнал Ефективна економіка. 2016. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5194.


Сокіл О.Г. Інституціональне середовище сталого розвитку. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / за ред. Л.В. Синяєвої. Мелітополь: ТДАТУ, 2016. № 4(33). С. 12-20.


Сокіл. О.Г. Бухгалтерський облік сталого розвитку, як новий засіб обліково-аналітичного забезпечення. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2016. № 4. С. 7-18.


Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
  • Педагогічна діяльність – професор кафедри «Облік і оподаткування»
    Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Д.
    Моторного


Нагороди, заохочення, почесні звання

Почесна Грамота Запорізької обласної ради
Відзнака за підготовку студента, що отримав 2 місце на конкурсі наукових робіт
Сертифікат члена журі міжнародного студентського конкурсу наукових робіт. Лівська Політехніка
Диплом Щербакова Кирила за перемогу у конкурсі наукових робіт
Сертифікат члена журі міжнародного студентського конкурсу наукових робіт. Одеська політехніка
Диплом Кулінченко Кирила за перемогу у конкурсі наукових робіт

Залишити повідомлення для декана
×