м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Консолідація фінансової звітності

Ринкові перетворення в Україні, процеси приватизації й реструктуризації великих підприємств, а також галузевих комплексів привели до утворення холдингових структур, об’єднань підприємств, до складу яких входять материнське та його дочірні підприємства.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок для узагальнення обліку та формування звітності об’єднань підприємств у вигляді консолідованої фінансової звітності на основі вимог та принципів нормативних документів з організації та методики обліку, МСФЗ, НП(С)БО, аналізу показників консолідованих фінансових звітів.

Курс «Консолідація фінансової звітності» належить до циклу профільних дисциплін для всіх економічних спеціальностей. Вивчення курсу «Консолідація фінансової звітності» передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Організація обліку», «Економічний аналіз», «Аудит» та ін.

Також курс «Консолідація фінансової звітності» потребує цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» є надання студентам у відповідності з робочою програмою основних питань організації та методології формування консолідованої фінансової звітності суб’єктів господарювання і можливість їх використання в практичній фаховій діяльності, а також формування у студентів цілісної системи теоретичних знань з курсу; систематизація наявних теоретичних матеріалів, узагальнення нормативно-розпорядчих документів з організації та методики консолідації фінансової звітності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Консолідація фінансової звітності» є вивчення методів і організації ведення консолідованого обліку, формування та аналіз консолідованої звітності з використанням форм звітності, міжнародних національних стандартів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: структуру і зміст курсу; зв’язки з іншими дисциплінами; основні питання методології обліку та звітності; організаційне та правове забезпечення бухгалтерського обліку, звітності; принципи підготовки та надання консолідованої фінансової звітності, її склад і процедури формування.

вміти: використовувати отримані теоретичні знання для рішення практичних завдань; формувати консолідовану фінансову звітність підприємств; проводити аналіз показників консолідованих фінансових звітів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ

З метою кращого засвоєння матеріалу дисципліни студенти повинні спочатку опанувати знаннями та навичками в галузі бухгалтерського обліку – знання яких дозволить студентам усвідомити і виявити взаємозв’язок між фінансовими показниками діяльності підприємства.

Необхідні знання студенти отримують під час лекційних занять і виконання практичних завдань.

Необхідним елементом успішного засвоєння дисципліни є самостійна робота студентів під керівництвом викладачів, а також самостійна робота з економічною літературою, законодавчими і нормативними актами з питань формування консолідованої звітності, Міжнародних стандартів фінансової звітності, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Національних стандартів бухгалтерського обліку, спеціальною інформаційно-аналітичною та методичною літературою.

З метою активізації та інтенсифікації роботи студентів при вивченні навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» аналізуються методи формування консолідації фінансової звітності, здійснюється тестовий контроль теоретичних знань студентів.

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні опанувати наступні професійні компетентності (табл. 1).

Таблиця 1. – Компетентності, які набувають студенти при вивчені дисципліни

Вид компетенції

(за ОКХ та ОПП)

Зміст компетенції Теми дисципліни, що

формують компетентність

Спеціалізовано -професійні

(КСП)

Усвідомлення вимог та особливостей ведення та організації консолідованої фінансової звітності Тема 1. Сутність і види об’єднання підприємств і консолідації звітності
Здатність володіння методами консолідації фінансових звітів Тема 2 Методи консолідації фінансових звітів
Здатність володіння господарських операцій обліку інвестицій в дочірніх підприємствах Тема 3 Облік інвестицій в дочірніх підприємствах
Здатність складання консолідованої фінансової звітності Тема 4 Особливості обліку внутрішньогрупових операцій
Усвідомлення консолідації в іноземній валюті. Здатність володіння методами, використовувати методи збору інформації Тема 5 Консолідація фінансових звітів в іноземній валюті
Здатність здійснювати складання консолідованої звітності, використовувати методи аналізу й оцінки Тема 6 Аналіз показників консолідованої фінансової звітності
Усвідомлення нормативно-правовий бази щодо консолідації фінансової звітності Тема 7 Економічні і правові основи консолідації фінансової звітності
Здатність володіння методами консолідації звітності за міжнародними стандартами Тема 8 Консолідація фінансових звітів за МСФЗ

 

Робоча програма

Підручники та посібники для вивчення дисципліни

Залишити повідомлення для декана
×