м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Сахно Людмила Анатоліївна
Посада

Доцент кафедри «Фінанси, облік і оподаткування»

Базова вища освіта

Закінчила Таврійську державну агротехнічну академію у 1997 році, спеціальність - «Економіка підприємства», економіст;

Класичний приватний університет, 2011р., «Облік і аудит»,
магістр з обліку і аудиту

Kharkiv National Agrarian University Named After V.V. Docuchaev of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine

Вчене звання

В 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
№ диплома 02 ДЦ № 011588

Doctor of Philosophy Economic Sciences (economics and management of enterprises (by the kind of economic activity),
ДК № 024592, 2007 р.

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
В 2004 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у ., Харківському національному аграрному університет ім. В.В. Докучаєва Міністерства аграрної політики України «Формування і економічний механізм функціонування інтеграційних структур – АПК»
Спеціальність 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК
№ диплома ДК № 024592

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD) Scopus

Галузь наукових інтересів:
  • організація і методика аудиту
  • МСА

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1997 року на посаді асистента кафедри «Бухгалтерський облік і аудит», з 2004 року і по цей час - на посаді доцента кафедри «Облік і оподаткування»
Види і результати професійної діяльності. к.е.н., доцент Сахно Л.А.


2020 рік


Sakhno L. Accounting and audit of environmental activities [Електроний ресурс] /Л.А. Сахно // Приазовський економічний вісник. – 2020. - №1 (18). – Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-18


Сахно Л.А. Трачова Д.М., Демчук О.М., Інформаційне забезпечення облікового складника методики здійснення амортизаційної політики Вчені записки Таврійського національного університету імені в. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 31 (70). № 2, 2020 .Частина 2. - с. 199-203 (1,2 у.д.а./3)


Науково-практичні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: колективна монографія / за ред. Сокола О.Г. – Мелітополь, 2020 (Роль і місце інституту бухгалтерського обліку та аудиту в амортизаційній політиці /Трачова Д.М., Демчук О.М., Сахно Л.А 1,2 у.д.а.) (до друку)


Сахно Л.А. Трачова Д.М., Левченко О.П., Обліково- інформаційний базис інфраструктурної підтримки ефективної амортизаційної політики. Електронний фаховий журнал "Східна Європа: економіка, бізнес та управління" Випуск № 2 (25) 2020 (до друку) (0,96 у.д.а./3)


Сахно Л.А., Трачова Д.М., Демчук О.М. Вплив амортизаційної і податкової політики на організацію обліку капітальних інвестицій. Економічний простір № 154/2020 (до друку) (1,06 у.д.а./3)


Cluster Policy of Innovative Development of the National Economy: Integration and Infrastructure Aspects : monograph / under the editorship of professor Svitlana Smerichevska. Poznań: Wydawnictwo naukowe WSPIA, 2020. 382 pages. (Trachova Darya, Demchuk Olena, Sakhno Ludmila (Institutional-theoretical basis of innovation-oriented depreciation policy formation in Ukraine р. 192-205, 1,6 у.д.а.)


Sakhno L.А. Forenzik. //Materials of the international scientific-practical conference "Topical problems of accounting and audit in todey".– К.: NATIONAL AVIATION UNIVERSITY, 2020. – p. 193-195.


Сахно Л.А., Єльцова Ю.Ю. Особливості податкового адміністрування в Україні. //Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. С. 115 - 118.


Sokil O., Zvezdov D., Zhuk. V., Kucherkova S., Sahno L. The Impact of Accounting and Analytical Support of Social and Environmental Costs on Enterprises’ Sustainable Development. Economic Annals-XXI. 2020. Vol. 181. No.1-2. P. (подано до друку).


Сахно Л.А. Основні фактори впливу на репутацію аудиторської фірми. //Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та
оподаткування в умовах євроінтеграції: Матеріали ІІ Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарстваімені Петра Василенка, 15 травня 2020 року / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Х.: «Стильна типографія», 2020. – с.124-127.


Sakhno Lyudmila. Environmental audit as a factor of safety of agricultural products. //Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Ч.1. С. 366-369.


Сахно Л.А. Особливості санаційного аудиту підприємств в Україні. //Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науковопрактичної конференції (30-31 березня 2020 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2020. – С.322-329.


2019 рік


Сахно Л.А. Ребрендинг аудиторських фірм.//Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 20-21 вересня 2019 р. / За заг ред д. е. н., професора О. В. Аверчева. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – с. 166-168.


2017 рік


Облік і аудит екологічної складової в діяльності агропромислового підприємства / Сахно Л.А. // Молодий вчений № 1.1 (41.1) січень, - 2017. – с. 73-77.


Облік і аудит екологічної складової в діяльності агропромислового підприємства / Сахно Л.А. // Молодий вчений № 1.1 (41.1) січень, - 2017. – с. 73-77. (IndexCopernicus)


2016 рік


Registration-analytical providing of audit of agrarian enterprises.// Збірник наукових праць ТДАТУ(економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвою - Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. № 3(28). - с. 84-90


Modern aspects of land audit / Sakhno L.A.// Економіка і організація управління: збірник наукових праць. - 2016. - Випуск №4 (24). – с. 254-262.


2015 рік


Концепція розвитку земельного аудиту в Україні/ Л.А. Сахно // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: - Х.: ХНАДУ, 2015.- Т. 2. с. 315-317.


2014 рік


Ways of auditing setting in ukraine and EU / Sakhno L.A.// Збірник наукових праць ТДАТУ(економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвою - Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. № 4(28).с. 258-261


Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
  • Управлінська діяльність – з 2007 – 2010 рік – заступник декана з навчальної роботи по спеціальності Облік і аудит
    Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Облік і оподаткування» Таврійського державного агротехнологічного університету


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×