м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Аудит

Мета курсу: Оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок проведення аудиту, виконання інших видів аудиторських послуг.

Завдання курсу: Засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як системи незалежного фінансового контролю; опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів; набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.

По вивченні навчальної дисципліни «Аудит» студент повинен знати:

 • сутність аудиту, як невід’ємної складової системи управління (функції незалежного фінансового контролю) та його місце та роль в умовах ринкової економіки;
 • теоретичні основи аудиту як науки, його предмету і об’єктів, методу і принципів;
 • основні аспекти методики і організації аудиту як специфічного виду підприємницької діяльності у сфері послуг з економіко-правового забезпечення суб’єктів бізнесу;

уміти:

 • складати загальні плани та робочі програми з аудиту;
 • виконувати комплекс аудиторських процедур з перевірки фінансової звітності та оцінювати правомірність здійснення господарських операцій;
 • пов’язувати види звітності суб’єктів господарювання з її споживачами, здійснювати класифікацію об’єктів аудиту;
 • оформлювати робочі та підсумкові документи за результатами проведення аудиту;
 • документально оформити процес аудиту, аналізувати алгоритм укладення договору на проведення аудиту.
 • розробляти рекомендації щодо усунення виявлених помилок або розроблення альтернативи правильних варіантів рішень для усунення виявлених недоліків чи оптимізації планів управлінського персоналу.
 • вирішувати ситуаційні завдання з питань обліку, оподаткування, звітності та контролю у відповідності до чинного законодавства.
 • об’єктивно оцінювати стан бухгалтерського обліку  і звітності організацій  та їх відповідність вимогам законодавства;
 • виявляти помилки та викривлення в обліку та звітності, робити висновки за станом звітності перевіреного суб’єкту, складати звіт про результати перевірки  та аудиторський висновок.

Вищезазначені вміння та знання студент повинен вміти застосовувати за наступними напрямками діяльності підприємств:  формування  власного  капіталу, рух основних засобів та нематеріальних активів; виробничих запасів, товарів і готової продукції; розрахунків з персоналом, дебіторами та  кредиторами; формування фінансового  результату та  розподіл  прибутку.

Силабус

Робоча програма

Залишити повідомлення для декана
×