м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Трачова Дар’я Миколаївна
Посада

Професор кафедри «Фінанси, облік і оподаткування»

Базова вища освіта

2013 року закінчила Класичний Приватний університет,
спеціальність «Облік і аудит», магістр

Вчене звання

Професор
У 2021році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і оподаткування
АП №002635 від 15 квітня 2021р.

Науковий ступінь

Доктор економічних наук
У 2019 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інституту аграрної економіки» УААН та отримала науковий ступінь доктора економічних наук.
Спеціальність 08.00.09 - 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). № диплома ДД № 008694.
В 2006 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інституту аграрної економіки» УААН та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.
Спеціальність 08.07.02 –економіка сільського господарства і АПК
№ диплома ДК № 036235

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD) Publons Scopus

Галузь наукових інтересів:
  • амортизаційна політика підприємства,
  • бухгалтерський облік,
  • комп’ютерні інформаційні системи в обліку

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічномууніверситетіпрацює з 2001 року, на посаді доцента кафедри з 2008 року.
З 2008 року - консультаційні послуги у якості сільськогосподарського експерта-дорадника з напряму „Економічне дорадництво”, свідоцтво № 94 від 31.07.08р.
З 2017 року є куратором бізнес-інкубатору ТДАТУ.
Види і результати професійної діяльності. д.е.н., доцент Трачова Д. М.


2018 рік


Трачова Д. М. Обліково-інформаційне забезпечення контролю здійснення амортизаційної політики підприємства / Д. М. Трачова // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2018. - Вип. 3. - С. 147-151.


Трачова Д. М. Роль обліку в інформаційному забезпеченні амортизаційної політики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 29 (68). № 3. С.184 – 190 (0,32 друк. арк.).


Трачова Д. М. Дослідження впливу методики формування амортизаційного фонду на показники ефективності діяльності підприємств. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2018. Вип. 30. С. 146 – 151 (0,27 друк. арк.).


Трачова Д. М. Обліково-інформаційний аспект формування амортизаційної політики. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку (електронне наукове фахове видання). 2018. Вип. 3(05). С. 15 – 23 URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/62 (0,40 друк. арк.).


Трачова Д. М. Місце облікової інформації в системі постіндустріального інформаційного суспільства в контексті формування амортизаційної політики. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2018. Вип. 1 (36). С. 210 – 218 (0,40 друк. арк.). (фахове видання. Index Copernicus)


Трачова Д. М. Облікова складова сутності амортизаційної політики. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2018. Вип. № 2 (37). С. 145 – 149 (0,22 друк. арк.). (фахове видання. Index Copernicus)


Трачова Д. М. Обліково-інформаційний аспект формування амортизаційної політики. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку (електронне наукове фахове видання). 2018. Вип. 3(05). С. 15 – 23 (0,40 друк. арк.).


Трачова Д.М. Місце амортизації в економічних і облікових теоріях // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічнінауки». Випуск 28 ч.2. – 2018. - С. 166-168 (Indexcopernicus)


2017 рік


Трачова Д. М. Переоцінка активів, як основна складова амортизаційної політики держави // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. - № 2 (34). – с. 178-185(Index copernicus)


Трачова Д.М. Теоретичні засади облікового-аналітичного забезпечення формування амортизаційної політики аграрних підприємств // Науковийжурнал «Молодийвчений». - № 1.1 (41.1) . - 2017 р. - С.92-96 (Index copernicus)


Трачова Д. М. Окремі аспекти формування амортизаційної політики підприємства // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці» випуск 2 (58)/2017 НАУ с. 141-145


Трачова Д. М. Використання обліково-аналітичної інформації в процесі формування ефективної амортизаційної політики підприємств // Причорноморські економічні студії /Науковий журнал / Випуск 18 – 2017.- с. 207-211


Трачова Д.М. Роль амортизаційної політики в досягненні мети бухгалтерського обліку // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації // Міжнародний науковий журнал. Випуск 3-4.- 2017. - С. 64-71


Обґрунтування необхідності оптимізації формування амортизаційної політики підприємствв // Збірник наукових працьТаврійського державного агротехнологічного університету (економічнінауки) / Заред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. - № 3 (32). – с. 282-289(Index copernicus)


Трачова Д.М. Використання амортизаційного фонду на інноваційне оновлення підприємства: обліковий аспект // «Вісник Одеськогонаціонального університету» серія Економіка Том 22 Випуск 11 (64) 2017. С. – 251-255


Trachova D. Role of state protectionism in depreciation policy formation // Baltic Journal of Economic Studies» Vol. 3 (2017) No. 5 December. (Web of Science)


2016 рік


Трачова Д. М.Дослідження ролі прискореної амортизації в стимулюванні інноваційного розвитку підприємства // Технологический аудит и резервыпроизводства № 6/4(32), 2016. С. 42-46(Indexcopernicus)


Трачова Д. М. Формування окремих елементів амортизаційної політики підприємства // Глобальні та національні проблеми економіки – електронне наукове фахове видання, миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, Випуск № 14. Грудень 2016 р. С. 101-106


Трачова Д. М. Оптимізація методики нарахування амортизації аграрних підприємств // Финансы, учет, банки. Збірник наукових праць (м. Вінниця) №1 (21) – 2016 – с. 196-207


Трачова Д. М. Роль державної регуляторної політики в частині формування амортизаційного фонду підприємства // Економічний журнал «Інтелект ХХІ». Випуск 5 – 2016 – с. 167-171


Трачова Д. М. Теоретичні аспекти формування амортизаційної політики підприємства // «Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». Том 21 випуск 7-2 (49) - 2016, с.182-187


Трачова Д. М. Важелі державного впливу на формування амортизаційного фонду підприємства // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» № 19/2016, с. 143-146 (Indexcopernicus)


Трачова Д. М. Амортизаційна політика інших держав: досвід та перспективи застосування // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» випуск 18 ч. 2 - 2016 – с. 182-185


Трачова Д. М. Державне регулювання процесу формування амортизаційної політики підприємства // Збірник наукових праць «Економіка і організація управління» Донецького національного університету (м. Вінниця) № 2 (22) 2016 - с. 91-100


Трачова Д. М. Облікова складова процесу формування амортизаційної політики підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». - Випуск 7/2016- с. 132-137


Трачова Д. М. Оптимізація методики нарахування амортизації аграрних підприємств // Финансы, учет, банки. Збірник наукових праць (м. Вінниця) №1 (21) – 2016 – с. 196-207


Трачова Д. М. Теоретичні аспекти формування амортизаційної політики підприємства // «Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». Том 21 випуск 7-2 (49) - 2016, с.182-187


Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
  • Управлінська діяльність – з 2010 по 2013 роки – завідувач кафедри обліку і аудиту ТДАТУ
    Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Облік і оподаткування» Таврійського державного агротехнологічного університету


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×