Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Кучеркова Світлана Олександрівна
Посада

Доцент кафедри «Облік і оподаткування»

Базова вища освіта

Закінчила Таврійську державну агротехнічну академію у 2002 р. за спеціальністю «Економіка підприємства».

Вчене звання

Кандидат економічних наук
У 2009 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інституту аграрної економіки» УААН та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук
Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит,
№ диплома ДК № 051195

Науковий ступінь

Доцент
У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри облік і аудит
№ диплома 12 ДЦ № 024394

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)Галузь наукових інтересів:
 • обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств

 • бухгалтерський облік

 • облік і звітність в оподаткуванні

 • податкове адміністрування і контроль


Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2002 року на посаді асистента кафедри аналізу і фінансів, а з 2011 - на посаді доцента кафедри «Облік і аудит»
Види і результати професійної діяльності. к.е.н., доцент Кучеркова С.О.

МОНОГРАФІЇ:
1. Кучеркова С.А. Налоговое администрирование и пути его улучшения: зарубежный опыт // Publisher: GlobeEdit is a trademark of International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius. – s. 48


Основні наукові праці
Сховати
Розгорнути
 1. Sokil O., Zvezdov D., Zhuk. V., Kucherkova S., Sahno L. The Impact of Accounting and Analytical Support of Social and Environmental Costs on Enterprises’ Sustainable Development. Economic Annals-XXI. 2020. Vol. 181. No.1-2. P.

 2. Кучеркова С.О. Окремі аспекти щодо податкового навантаження // Інфраструктура ринк у. – 2019. - №27с. 297-300

 3. Кучеркова С.О. Стан та напрями вдосконалення податкового адміністрування// Облік і фінанси . 2018.-№3. с. 105-110

 4. Кучеркова С.О. Окремі аспекти податкового адміністрування // Облік і фінанси . 2018. - №2. с. 84-88

 5. Кучеркова С.О. Вдосконалення класифікації витрат для цілей управлінського та бухгалтерського обліків //ХІ Міжнародна науково-практична конференція«Європейський вектор розвиткубухгалтерського обліку, фінансів таоподаткування в аграрному секторіекономіки» 07 грудня 2018 року, ННЦ «ІАЕ»м. Київ

 6. Кучеркова С.О. Використання інформаційних технологій для просування малого бізнесу: зарубіжний досвід // Облік і фінанси . 2017.№1. с. 161-168 Режим доступу: http://www.afj.org.ua/ua/article/460/

 7. Кучеркова С.О. Роль обліково-аналітичної системи при формуванні звітних показників //Науковий журнал Молодий вчений № 1.1 (41.1) січень, 2017 с.60-64. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ru/specvipusk/tsatu/

 8. Кучеркова С.О Глобальні проблеми економіки України через призму інформаційних ресурсів // ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (16) частина 1 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – 264 с.

 9. Кучеркова С.А. Совершенствование классификации затрат для целей управленческого и бухгалтерского учета // Актуальные вопросы экономики и агробизнеса: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции (17 марта 2017 г., г. Брянск). В 4 ч. Ч. 2. – Брянск: Изд-во Брянского ГАУ, 2017. – 322 с.

 10. Кучеркова С.О. Стратегія розвитку торгівлі малими підприємствами// Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва», 12 грудня 2017р. ТДАТУ. – м. Мелітополь. – с. 90

 11. Кучеркова С.О. Надання позики: оподаткування, облік // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 545 с. с.210-213

 12. Кучеркова С.О. Сравнительный анализ налоговых систем Швейцарии и Испа-нии // ХI Международной научно-практической конференции – «Трансформация опыта менеджмента агробизнеса Европейского Союза в Казахстан и страны Центральной Азии», «Дулатовские чтения – 2019», 185 с. С. 112-117

 13. Кучеркова С.О. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ЄДИННИКАМИ ЧЕТВЕРТОЇ ГРУПИ // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (25 лютого 2019року) –Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. –674с . С.146-148

 14. Кучеркова С.О. Роль і значення обліково-інформаційного забезпечення в управлінні підприємством Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) № 1 (30), 2016 с. 106-110

 15. Кучеркова С.О Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року). -Х.: ХНАДУ. - Т. 2. - 343 с.

 16. Кучеркова С.О., Покращення інформаційного забезпечення визначення фінансових результатів і відображення їх у звітності // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» - Луцьк .:ЛНТУ.- 2016.- 323с.

 17. Кучеркова С.О. Облік оренди земельних ділянок і земельні відносини у соціально-економічному середовищі // Молодіжний економічний дайджест: наук. електронний журн. 2015. № 2-3 (5-6). 1—280.; с.235-242

 18. Кучеркова С.О. Покращення інформаційного забезпечення обліку поточних зобов’язань на підприємстві // Актуальні проблеми обліково – аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції, 2015 р., 26 листопада, м. Мукачево. – 538с.

 19. Кучеркова С.О. Управлінський облік витрат на виробництво продукціїї рослинництва // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки /Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (5) Частина 2 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ , 2015 . – С. 608. (с. 200-206)

 20. Кучеркова С.О. Значение земельных отношений в жизнедеятельности и развитии сельских территорий // Формирование инфраструктуры развития регионального АПК: теория и практика : материалы XIY Международной научно-практической конференции. Барнаул, 24-25 сентября 2015 г. / Алтайский отдел ФГБНУ СибНИИЭСХ; под науч. ред. проф. Г.М. Гриценко. – Барнаул: Алтайский дом печати, 2015. – 378 с.

 21. Кучеркова С.О. Застосування інформаційних технологій в обліку розрахунків за податками // Виклики соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах / Зб. наук. праць / наук. ред. В.С. Лукач – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015.-286с. с. 27-29

 22. Кучеркова С.О. Роль бухгалтерської звітності як джерела інформації при залученні інвестицій // Облік і фінанси №3 (65).- 2014.- с. 47-52

 23. Кучеркова С.О. Етапи запровадження і використання МСФЗ в Україні // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки /Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ , 2014 . – С. 488. (с. 235-241)

 24. Кучеркова С.А., Методика анализа безубыточности производства продукции растениеводства Кучеркова С.О. Методика анализа безубыточности производства продукции растениеводства // Научно-производственный журнал спецвыпуск «Экономические науки» VІ Международная научно-практическая конференция: Таможенный союз и Евразийское экономическое сообщество: сотрудничество во имя прогресса» Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова Казахстан декабрь 2014 года. с.289-293

 25. Кучеркова С.О. Лизинг, как альтернативный источник финансирования деятельности в АПК // Формирование конкурентоспособной экономики АПК региона: теоретический и практический аспекты: материалы XIII Международной научно-практической конференции. Барнаул, 23-24 сентября 2014 года // Алтайский отдел ФГБНУ Сибирский НИИ экономики сельского хозяйства Россельхозакадемии; под науч. Ред. Г.М. Гриценко. – Барнаул: Алтайский дом печати, 2014.-555с. С. 379-381

 26. Кучеркова С.А. Пути повышения инвестиционной привлекательности предприятия // Экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами в условиях инновационного развития: сб. материалов Международной научно-практической конференции (21 октября 2013, г. Тверь)/ под общ. ред. О.М. Дюжиловой, Г.Г. Скворцовой. – Тверь: ООО «Документ-Сервис», 2013. – 272.с. с. 96-102

 27. Кучеркова С.О. Финансовая отчетность - источник информации для принятия управленческих решений // V Международная научно-практическая конференция: Таможенный союз и Евразийское экономическое сообщество: сотрудничество во имя прогресса» Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова Казахстан 22 ноября 2013 года.с.296-299

 28. Кучеркова С.О. Управління ризиками як напрямок покращення фінансових результатів в системі економічної безпеки // Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2013 р.; м. Київ) /Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – 760 с. С. 294-299.

 29. Кучеркова С.О. Проблеми розуміння прибутку з погляду керівника і бухгалтера // Інфраструктура ринку (Електронний науково-практичний журнал). – 2020. - №39 с.386-391

 30. Кучеркова С.О. Бухгалтерський і податковий аспекти визначення прибутку: вітчизняний і зарубіжний досвід// Інфраструктура ринку. – 2019. - №35 с. 459-465

 31. Кучеркова С.О. Стан та тенденціїї розвитку податку на нерухомість // Актуальні питання сучасної економічної науки: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (4 грудня 2019 р., Полтава). Полтава, 2019. 515 с. С.460- 463

 32. Кучеркова С.О. ЯК ПРАВИЛЬНО ОЦІНИТИ ПРИБУТКОВІСТЬ
  ПІДПРИЄМСТВА // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2020. – 612 с. С. 370-372

 33. Kucherkova S. Modern approaches to teaching disciplines // Modern education systems in the USA, the EU and the Post Soviet countries: conference proceedings. – Seattle: KindleDP, 2020 – 348 p. p. 107-110

 34. Kucherkova S. Improvement of analytical accounting of expenses for maintenance of fixed assets, which are in financial leasing // Materials of the international scientific-practical conference "Topical problems of accounting and
  audit in today".– К.: NATIONAL AVIATION UNIVERSITY, 2020. – p. 256. с.131-133

 35. Кучеркова С.О. Покращення інформаційного забезпечення для обліку витрат // Актуальні проблеми соціально економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 – 17 квітня 2020 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 447 с. С.301-306

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Управлінська діяльність – з 2012 р - заступник керівника ННІ ЗУП
  Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Облік і оподаткування» Таврійського державного агротехнологічного університету
  Професійна діяльність - є членом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.


Нагороди, заохочення, почесні звання
Надішліть нам своє питання до факультету
×