м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Кучеркова Світлана Олександрівна
Посада

Доцент кафедри «Облік і оподаткування»

Базова вища освіта

Закінчила Таврійську державну агротехнічну академію у 2002 р. за спеціальністю «Економіка підприємства».

Вчене звання

Доцент
У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри облік і аудит
№ диплома 12 ДЦ № 024394

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
У 2009 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інституту аграрної економіки» УААН та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук
Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит,
№ диплома ДК № 051195

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Галузь наукових інтересів:
 • обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств
 • бухгалтерський облік
 • облік і звітність в оподаткуванні
 • податкове адміністрування і контроль

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2002 року на посаді асистента кафедри аналізу і фінансів, а з 2011 - на посаді доцента кафедри «Облік і аудит»
Види і результати професійної діяльності. к.е.н., доцент Кучеркова С.О.

МОНОГРАФІЇ:
1. Кучеркова С.А. Налоговое администрирование и пути его улучшения: зарубежный опыт // Publisher: GlobeEdit is a trademark of International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius. – s. 48


 1. Sokil O., Zvezdov D., Zhuk. V., Kucherkova S., Sahno L. The Impact of Accounting and Analytical Support of Social and Environmental Costs on Enterprises’ Sustainable Development. Economic Annals-XXI. 2020. Vol. 181. No.1-2. P.

 2. Кучеркова С.О. Окремі аспекти щодо податкового навантаження // Інфраструктура ринк у. – 2019. - №27с. 297-300

 3. Кучеркова С.О. Стан та напрями вдосконалення податкового адміністрування// Облік і фінанси . 2018.-№3. с. 105-110

 4. Кучеркова С.О. Окремі аспекти податкового адміністрування // Облік і фінанси . 2018. - №2. с. 84-88

 5. Кучеркова С.О. Вдосконалення класифікації витрат для цілей управлінського та бухгалтерського обліків //ХІ Міжнародна науково-практична конференція«Європейський вектор розвиткубухгалтерського обліку, фінансів таоподаткування в аграрному секторіекономіки» 07 грудня 2018 року, ННЦ «ІАЕ»м. Київ

 6. Кучеркова С.О. Використання інформаційних технологій для просування малого бізнесу: зарубіжний досвід // Облік і фінанси . 2017.№1. с. 161-168 Режим доступу: http://www.afj.org.ua/ua/article/460/

 7. Кучеркова С.О. Роль обліково-аналітичної системи при формуванні звітних показників //Науковий журнал Молодий вчений № 1.1 (41.1) січень, 2017 с.60-64. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ru/specvipusk/tsatu/

 8. Кучеркова С.О Глобальні проблеми економіки України через призму інформаційних ресурсів // ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (16) частина 1 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – 264 с.

 9. Кучеркова С.А. Совершенствование классификации затрат для целей управленческого и бухгалтерского учета // Актуальные вопросы экономики и агробизнеса: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции (17 марта 2017 г., г. Брянск). В 4 ч. Ч. 2. – Брянск: Изд-во Брянского ГАУ, 2017. – 322 с.

 10. Кучеркова С.О. Стратегія розвитку торгівлі малими підприємствами// Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва», 12 грудня 2017р. ТДАТУ. – м. Мелітополь. – с. 90

 11. Кучеркова С.О. Надання позики: оподаткування, облік // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 545 с. с.210-213

 12. Кучеркова С.О. Сравнительный анализ налоговых систем Швейцарии и Испа-нии // ХI Международной научно-практической конференции – «Трансформация опыта менеджмента агробизнеса Европейского Союза в Казахстан и страны Центральной Азии», «Дулатовские чтения – 2019», 185 с. С. 112-117

 13. Кучеркова С.О. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ЄДИННИКАМИ ЧЕТВЕРТОЇ ГРУПИ // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (25 лютого 2019року) –Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. –674с . С.146-148

 14. Кучеркова С.О. Роль і значення обліково-інформаційного забезпечення в управлінні підприємством Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) № 1 (30), 2016 с. 106-110

 15. Кучеркова С.О Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року). -Х.: ХНАДУ. - Т. 2. - 343 с.

 16. Кучеркова С.О., Покращення інформаційного забезпечення визначення фінансових результатів і відображення їх у звітності // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» - Луцьк .:ЛНТУ.- 2016.- 323с.

 17. Кучеркова С.О. Облік оренди земельних ділянок і земельні відносини у соціально-економічному середовищі // Молодіжний економічний дайджест: наук. електронний журн. 2015. № 2-3 (5-6). 1—280.; с.235-242

 18. Кучеркова С.О. Покращення інформаційного забезпечення обліку поточних зобов’язань на підприємстві // Актуальні проблеми обліково – аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції, 2015 р., 26 листопада, м. Мукачево. – 538с.

 19. Кучеркова С.О. Управлінський облік витрат на виробництво продукціїї рослинництва // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки /Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (5) Частина 2 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ , 2015 . – С. 608. (с. 200-206)

 20. Кучеркова С.О. Значение земельных отношений в жизнедеятельности и развитии сельских территорий // Формирование инфраструктуры развития регионального АПК: теория и практика : материалы XIY Международной научно-практической конференции. Барнаул, 24-25 сентября 2015 г. / Алтайский отдел ФГБНУ СибНИИЭСХ; под науч. ред. проф. Г.М. Гриценко. – Барнаул: Алтайский дом печати, 2015. – 378 с.

 21. Кучеркова С.О. Застосування інформаційних технологій в обліку розрахунків за податками // Виклики соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах / Зб. наук. праць / наук. ред. В.С. Лукач – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015.-286с. с. 27-29

 22. Кучеркова С.О. Роль бухгалтерської звітності як джерела інформації при залученні інвестицій // Облік і фінанси №3 (65).- 2014.- с. 47-52

 23. Кучеркова С.О. Етапи запровадження і використання МСФЗ в Україні // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки /Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ , 2014 . – С. 488. (с. 235-241)

 24. Кучеркова С.А., Методика анализа безубыточности производства продукции растениеводства Кучеркова С.О. Методика анализа безубыточности производства продукции растениеводства // Научно-производственный журнал спецвыпуск «Экономические науки» VІ Международная научно-практическая конференция: Таможенный союз и Евразийское экономическое сообщество: сотрудничество во имя прогресса» Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова Казахстан декабрь 2014 года. с.289-293

 25. Кучеркова С.О. Лизинг, как альтернативный источник финансирования деятельности в АПК // Формирование конкурентоспособной экономики АПК региона: теоретический и практический аспекты: материалы XIII Международной научно-практической конференции. Барнаул, 23-24 сентября 2014 года // Алтайский отдел ФГБНУ Сибирский НИИ экономики сельского хозяйства Россельхозакадемии; под науч. Ред. Г.М. Гриценко. – Барнаул: Алтайский дом печати, 2014.-555с. С. 379-381

 26. Кучеркова С.А. Пути повышения инвестиционной привлекательности предприятия // Экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами в условиях инновационного развития: сб. материалов Международной научно-практической конференции (21 октября 2013, г. Тверь)/ под общ. ред. О.М. Дюжиловой, Г.Г. Скворцовой. – Тверь: ООО «Документ-Сервис», 2013. – 272.с. с. 96-102

 27. Кучеркова С.О. Финансовая отчетность - источник информации для принятия управленческих решений // V Международная научно-практическая конференция: Таможенный союз и Евразийское экономическое сообщество: сотрудничество во имя прогресса» Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова Казахстан 22 ноября 2013 года.с.296-299

 28. Кучеркова С.О. Управління ризиками як напрямок покращення фінансових результатів в системі економічної безпеки // Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2013 р.; м. Київ) /Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – 760 с. С. 294-299.

 29. Кучеркова С.О. Проблеми розуміння прибутку з погляду керівника і бухгалтера // Інфраструктура ринку (Електронний науково-практичний журнал). – 2020. - №39 с.386-391

 30. Кучеркова С.О. Бухгалтерський і податковий аспекти визначення прибутку: вітчизняний і зарубіжний досвід// Інфраструктура ринку. – 2019. - №35 с. 459-465

 31. Кучеркова С.О. Стан та тенденціїї розвитку податку на нерухомість // Актуальні питання сучасної економічної науки: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (4 грудня 2019 р., Полтава). Полтава, 2019. 515 с. С.460- 463

 32. Кучеркова С.О. ЯК ПРАВИЛЬНО ОЦІНИТИ ПРИБУТКОВІСТЬ
  ПІДПРИЄМСТВА // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2020. – 612 с. С. 370-372

 33. Kucherkova S. Modern approaches to teaching disciplines // Modern education systems in the USA, the EU and the Post Soviet countries: conference proceedings. – Seattle: KindleDP, 2020 – 348 p. p. 107-110

 34. Kucherkova S. Improvement of analytical accounting of expenses for maintenance of fixed assets, which are in financial leasing // Materials of the international scientific-practical conference "Topical problems of accounting and
  audit in today".– К.: NATIONAL AVIATION UNIVERSITY, 2020. – p. 256. с.131-133

 35. Кучеркова С.О. Покращення інформаційного забезпечення для обліку витрат // Актуальні проблеми соціально економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 – 17 квітня 2020 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 447 с. С.301-306

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Управлінська діяльність – з 2012 р - заступник керівника ННІ ЗУП
  Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Облік і оподаткування» Таврійського державного агротехнологічного університету
  Професійна діяльність - є членом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×