Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Чкан Ірина Олександрівна
Посада

Доцент

Базова вища освіта

Закінчила Таврійський державний агротехнологічний університет, отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

Вчене звання

Кандидат економічних наук. В 2011 році захистила дисертацію кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством № диплома ДК № 000122

Науковий ступінь

Доцент. В 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту, № диплома 12ДЦ № 044718

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Галузь наукових інтересів:
 • страховий ринок
 • діяльність фінансових посередників

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2007 р. на посаді асистента, а з 2014 р. - на посаді доцента кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування».


 1. Radchenko N., Rubtsova N., Chkan I., Yakysheva I. (2019) Methodical Approaches to Implementation of Financial Bank Stability. In: Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham pp 547-559

 2. Чкан І.О. Стан та проблеми розвитку фінансового лізингу в Україні / І.О. Чкан // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. - № 2 (22), т. 4. – С. 336-342

 3. Чкан І.О. Безготівкові розрахунки – сучасний спосіб оплати / І.О. Чкан // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : Збірник наукових праць / ред. кол. : І.Д. Пасічник, О.І. Дем’янчук – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 27. – С. 121–124

 4. Чкан І.О. Тенденції розвитку добровільного медичного страхування в Україні / І.О. Чкан // Фінансовий простір. – № 1 (17). – 2015. – С. 292–296

 5. Чкан І.О. Сучасний стан ринку медичного страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Н.М. Рубцова, І.О. Чкан // Фінансовий простір. – № 4 (20). – 2015. – С. 167–174 http://www.rusnauka.com/43_DWS_2015/Economics/3_203557.doc.htm

 6. Чкан І.О. Фінансовий сектор України в умовах глобалізації / І.О. Чкан // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. – № 3 (32). – 299 с.

 7. Плаксієнко В.Я., Чкан І.О. Розвиток соціально-економічного потенціалу галузевого страхування в Україні: Монографія – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2013. – 177 с.

 8. Чкан І.О. Методичні підходи до формування професійних компетентностей при викладанні навчальної дисципліни «Гроші та кредит». Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь. 2018. – 224 с. С. 90-94

 9. Чкан І.О. Стан фінансової безпеки страхового ринку України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2018. − № 1 (36) – 320 c. C. 186-191

 10. Чкан І.О. Місце кредитних спілок в підтримці малих та середніх сільгоспвиробників. Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 листопада 2018 р. Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2018. – 458 с. С. 194-195

 11. Чкан І.О., Щевелева О.В. Телемаркетинг в банківській діяльності. Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7 грудня 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. Ю.С. Бездушна. К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. 220 с. С. 213-214

 12. Чкан І.О., Артеменко А.С. Розвиток безготівкових розрахунків в України. Управління соціально-економічним розвитком держави та регіонів : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 26-27 квітня 2018 р.). / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 447 с. С. 314-315

 13. Чкан І.О., Согуль С.О. Роль фондової біржі в організації торгівлі цінними паперами. Управління соціально-економічним розвитком держави та регіонів : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 26-27 квітня 2018 р.). / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 447 с. С. 445-446

 14. Чкан І.О. Кредитування підприємств та організацій сільського господарства / І.О. Чкан // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. - № 1 (17), том 2. – 304 с. С. 252-258.

 15. Chkan I. Modern modes of cashless payments : problem and prospects of implementation / I. Chkan // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Мелітополь, 7-14 квітня 2015 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Т.3. Економічні науки. – 151 с. – С. 98-99.

 16. Чкан І.О. Новий проект Закону «Про загальнообов’язкове державне медичне страхування»: що нового? / І.О. Чкан, К.І. Шрамко // Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України: матеріали між нар. наук.-практ. Інтернет-конф. 11-12 грудня 2012 р., ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський. Ч.2. – Тернопіль : Крок, 2012. – 318 с. С. 315-317.

 17. Чкан І.О. Проблеми страхового ринку України в умовах глобалізації / І.О. Чкан // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 6-7 квітня 2017 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Крок, 2017 – 277 с. С. 165-166

 18. Чкан І.О. Особливості формування ринку споживчого кредиту України / І.О. Чкан // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 15-16 листопада 2011 р., ПДАТУ, м. Камянець-Подільський. Ч.1. – Тернопіль : Крок, 2011. – 372 с. 363-365

 19. Перспективи розвитку страхового ринку України / І.О. Чкан // Науковий вісник інноваційних технологій. Науково-методичне видання. – 2014. – № 1 (6). – С. 254-259

 20. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній / І.О. Чкан // Науковий огляд. – 2014. – № 1, Т. 2. – С. 94-99

 21. Чкан І.О. Реформа охорони здоров’я : досягнення та реальність / І.О. Чкан // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – № 2 (18), том 5. – 304 с. С. 252-258

 22. Чкан І.О. Розвиток добровільного медичного страхування в Україні / І.О. Чкан // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 19. ¬– 472 с. С. 395-397

 23. Чкан І.О. Стратегічні реформи України – медицина в селі / І.О. Чкан // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. - № 1 (21), том 1. – 406 с. С. 383-389

 24. Чкан І.О. Страховий ринок України в умовах інтеграції у світовий фінансовий простір / І.О. Чкан // Глобальні проблеми економіки та фінансів : збірник тез наукових робіт VIII Міжнародної науково-практичної конференції Київ–Прага–Відень, «28» лютого 2017 року / Фінансово-економічна наукова рада, 2017. – 132 с. С. 114-116

 25. Чкан І.О. Проблеми впровадження обов’язкового державного медичного страхування в Україні / І.О. Чкан, О.І. Арабаджийський // Глобальні проблеми економіки та фінансів : збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Прага–Відень, «28» грудня 2015 року), І том / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. – 174 с. С. 170-172

 26. Чкан І.О. Законодавче виконання питання захисту прав споживачів ринку фінансових послуг. Бізнес Інформ. № 1. 2019. С. 236-240 (0,7 д.а.) (Index Copernicus)

 27. Чкан І.О., Щевелєва О.В. Поняття безпеки електронних платежів. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 3 жовтня 2019 р.): у 6 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 5. С. 46-47

 28. Чкан І.О. Проблематичні аспекти розвитку фінансової системи України. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції», 7 листопада 2019 року. – Житомир: «Житомирська політехніка», 2019. – С. 136-137

 29. Чкан І.О. Джерела фінансової інформації. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції», 7 листопада 2019року. – Житомир: «Житомирська політехніка», 2019. – С. 158-159

 30. Чкан І.О. Рейтинги фінансового ринку. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції», 7 листопада 2019року. – Житомир: «Житомирська політехніка», 2019. – С. 163-164

 31. Nataliia Radchenko, Natalia Rubtsova, Iryna Chkan, Inna Yakysheva. Methodical approaches to implementation of financial bank stability. Modern Development Paths of Agricultural Production – Trends and Innovations. Publisher under the imprint: Springer, 2019 – P.547-560

 32. Чкан І.О. Цінні папери як альтернативний напрям прибуткового вкладення капіталу // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 951-953.

 33. Чкан І.О. Нові кроки в банківському секторі України в кризових умовах. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – 611 с. С. 524-525

 34. Чкан І. О. Іноземні інвестиції в аграрний сектор України: стан і аспекти розвитку. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 95–100.

 35. Чкан І. О., Чкан А. С. Електронний банкінг для бізнесу і населення як запорука розвитку ринкової інфраструктури. Ефективна економіка. 2020. № 4.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×