м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Аудиторії

Аудиторії
2.303
2.304
2.305
2.306
2.307
Навчальна аудиторія 2.303
Навчальна аудиторія 2.303 (70.1м2) призначена для проведення лекційних та практичних занять. Обладнання і наповнення аудиторії орієнтоване на викладання наступних дисциплін: «Звітність підприємств», «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами», «Консолідація фінансової звітності», «Стратегічний управлінський облік», «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання», «Статистична звітність».
В процесі навчання студенти отримують повний обсяг теоретичних знань та практичних навичок із бухгалтерського обліку, як інформаційного джерела в управлінні підприємством.
У результаті вивчення вище визначених дисциплін студент повинен знати: порядок формування бухгалтерської звітності для управління підприємством; сутність професійного судження та алгоритм його застосування в бухгалтерському обліку;
У результаті вивчення дисциплін студент повинен вміти: класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління; організовувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації; здійснювати підготовку бухгалтерської звітності, визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, консультувати управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації, розробляти форми управлінської бухгалтерської звітності; формувати управлінську бухгалтерську звітність для управління економічним об’єктом; оцінювати інформаційні потреби користувачів, якість облікової інформації та бухгалтерську звітність; застосовувати техніки та методики надання облікової інформації сучасних та потенційних потреб управління підприємством.
В навчальної аудиторії проводяться заняття наукових гуртків кафедри «Облік і оподаткування»:
1. «Облік в бюджетних установах»
2. «Аудит агропромислових підприємств»
3. «Обґрунтування організації управлінського обліку витрат»
Аудиторія 2.303 використовуються в навчальному процесі для проведення внутрівузівських (кафедральних) олімпіад за дисциплінами: «Фінансовий облік», «Аналіз господарської діяльності».
В приміщенні аудиторії 2.303 проводяться науково-практичні конференції для студентів та НПП кафедри та університету, засідання методичної ради факультету економіки та бізнесу, методичні семінари кафедри, відкриті навчальні заняття, тренінги, брейн-ринги з навчальних дисциплін.
Для зручності проведення конференцій та занять, аудиторія обладнана мультимедійним проектором та дошкою.

Навчальна аудиторія 2.304
Навчальна аудиторія 2.304 (33.1м2) призначена для проведення лекційних та практичних занять. Наповнення аудиторії орієнтоване на проведення занять з н6аступних дисциплін як: «Міжнародні стандарти аудиту», «Облік в банках», «Облік в галузях», «Облік зовнішньо-економічної діяльності», «Контроль і ревізія», «Фінансовий аналіз», «Оцінка бізнесу та нерухомості».
У результаті вивчення дисциплін студент повинен знати: методи та способи фінансового аналізу; організацію фінансового аналізу та його інформаційну базу; методи загальної оцінки фінансового стану підприємства; методику аналізу платоспроможності та фінансової стійкості підприємства; методи аналізу фінансових ризиків; основні теоретичні поняття МСА та методи їх практичного застосування при проведенні ризик-орієнтованого аудиту, способи збору та джерела даних для формування думки щодо достовірності фінансової звітності підприємства відповідно до МСА; понятійний та категорійний апарат щодо особливостей обліку на підприємствах різних видів діяльності; законодавчо-нормативні документи, які регламентують ведення обліку на підприємствах торгівлі, сільського господарства, автотранспорту та будівництва; особливості ліцензування і патентування торгівельної діяльності, ліцензування автотранспортних перевезень, ліцензування будівельної діяльності та їх відображення в обліку; зміст і призначення банківського бухгалтерського обліку; побудова плану рахунків бухгалтерського обліку в банку; аналітичний і синтетичний облік операцій у банку; документація, документообіг і контроль банківських операцій.
У результаті вивчення дисциплін студент повинен вміти: аналізувати майно та джерела формування капіталу підприємства; проводити об’єктивну оцінку фінансового стану, фінансових результатів, ділової активності підприємства; аналізувати ліквідність, платоспроможність та грошові потоки підприємства; оцінювати фінансову стійкість та кредитоспроможність підприємства; оцінювати прибутковість капіталу підприємства та інвестиційну діяльність; виявляти резерви покращання фінансового стану підприємства, розробити заходи, щодо використання цих резервів у практичній діяльності підприємства; збирати і обробляти дані для отримання аудиторських доказів; вибирати джерела для обробки економічних даних у відповідності з поставленим завданням; збирати, аналізувати та інтерпретувати необхідну інформацію, що міститься в регістрах бухгалтерського та податкового обліку та інших джерелах; формувати думку щодо достовірності звітності відповідно до МСА; організувати роботу контрольно-ревізійного відділу; організувати ревізію конкретного підприємства; складати плани та програми ревізій і перевірок; виявляти помилки та порушення, аргументувати їх спираючись на нормативні документи; складати робочі документи ревізора; складати акти інвентаризації та акти ревізії; вирішувати завдання різних видів складності (стереотипних, діагностичних та евристичних) щодо особливостей обліку активів, зобов’язань та капіталу на підприємствах торгівлі, сільського господарства, автотранспорту та будівництва;
В навчальної аудиторії проводяться заняття наукового гуртка «Стратегічне управління витратами в обліку».

Компˈютерний клас 2.305
Компˈютерний клас 2.305 (52.7м2) призначений для проведення лекційних, практичних і лабораторних занять. Обладнання аудиторії призначене для проведення занять з наступних дисциплін як: «Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством», «Інформаційні системи в обліку та аналізі», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Облік в бюджетних установах», «Кошторис в бюджетних установах», «1С:Бухгалтерія», «1С:Торгівля», «Облік і звітність в бюджетних установах», «Облік в бюджетних установах ІІ», «Організація обліку».
Назви пакетів ліцензованих прикладних програм які використовуються в комп’ютерному класі: MyTestStudent, MicrosoftExcel, MicrosoftWord, MicrosoftPower Point, 1С:Бухгалтерія 8.
У результаті вивчення дисциплін студент повинен знати: порядок інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку; сутність економічних явищ і процесів, методи та методологію ведення бухгалтерського обліку в комп’ютерної інформаційної системі (на прикладі 1С:Бухгалтерії); теоретичні, методичні основи організації обліку підприємства в комп’ютерних інформаційних системах; предмет, об’єкти; завдання організації обліку в комп’ютерних інформаційних системах; основи організації облікового процесу за його технологію в комп’ютерних інформаційних системах; організацію праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком в 1С:Бухгалтерії; порядок інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку в 1С:Бухгалтерії; теоретичні, методичні основи організації обліку підприємства в бюджетних установах; предмет, об’єкти; завдання організації обліку в бюджетних установах; основи організації облікового процесу за його технологію в бюджетних установах; організацію праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком в бюджетних установах.
У результаті вивчення дисциплін студент повинен вміти: повільно володіти методологією ведення бухгалтерського обліку в комп’ютерної інформаційної системі, опрацьовувати та аналізувати інформацію для прийняття рішення; виконувати роботу з додавання нових баз даних в 1С:бухгалтерії; працювати з документами та журналами документів в 1С:бухгалтерії; здійснювати контроль за введенням складських операцій в 1С:бухгалтерії; здійснювати облік касових операцій в 1С:бухгалтерії; складати документи з податкового обліку в 1С:бухгалтерії; скласти план технічного оформлення і забезпечення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою його ведення; скласти графіки документообігу первинних документів в бюджетних установах; організувати облік основних об’єктів бухгалтерського обліку в бюджетних установах; організувати процес складання і подання звітності на підприємстві в бюджетних установах; сформувати плани перспективного розвитку бухгалтерського обліку в бюджетних установах; розробити посадові інструкції облікового апарату в бюджетних установах; розробити загальний графік підготовки, складання і подання річного звіту підприємства в бюджетних установах.
Аудиторія 2.305 використовуються в навчальному процесі для проведення внутрівузівських (кафедральних) олімпіад за наступними дисциплінами:
1. «Управлінський облік»
2. «Інформаційні системи в обліку та аналізі»
В навчальної аудиторії проводяться заняття наукового гуртка: «Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством».

Компˈютерний клас 2.306
Компˈютерний клас 2.306 (45.9м2) призначений для проведення лекційних, практичних і лабораторних занять. Він обладнаний для проведення занять з таких дисциплін як: «Міжнародне оподаткування», «Інформаційно-аналітичний менеджмент», «Організація і методика податкових перевірок», «Облік і оподаткування суб’єктів господарювання», «Аналіз господарської діяльності», «Податкове адміністрування і контроль», «Методи аналізу масиву даних».
Назви пакетів ліцензованих прикладних програм які використовуються в комп’ютерному класі: MyTestStudent, MicrosoftExcel, MicrosoftWord, MicrosoftPower Point, 1С:Бухгалтерія 8.
У результаті вивчення дисциплін студент повинен знати: перспективи розвитку інформаційно-аналітичного менеджменту; основні поняття та термінологію, що використовуються в ІАМ; методологію, сучасні тенденції й актуальні проблеми ІАМ; основи організації та порядку проведення ревізій і перевірок; методи і прийоми економічного контролю; порядок здійснення контролю за його об’єктами; структуру та правила доступу до міжнародних інформаційних ресурсів; джерела та методи пошуку інформації, основи системної методології та методи підготовки інформаційно-аналітичних документів; структуру, апаратне та програмне забезпечення, принципи роботи у інформаційно-аналітичних системах і мережах; теоретичні та організаційні основи міжнародного оподаткування; діюче податкове законодавство країн світу; теоретичні основи подвійного оподаткування; діючі міжнародні умови щодо міжнародних актів про запобігання подвійного оподаткування; теоретичні основи з питань офшорних центрів і вільних економічних зон; особистості сплати мита в Європейському Союзі та в Україні; порядок сплати соціальних податків у різних країнах світу.
У результаті вивчення дисциплін студент повинен вміти: вирішувати інформаційно-аналітичні завдання професійної діяльності; аналізувати досліджувану інформацію, використовуючи її типологію й особливості; ставити та вирішувати задачі з обробки даних, виходячи з мети дослідження; виконувати первинне аналітичне опрацювання документів; знаходити інформацію у глобальних і локальних комп’ютерних мережах; на основі набутих знань про структуру та призначення апаратного та програмного забезпечення самостійно освоювати нові інформаційно-аналітичні технології; розуміти засади устрою податкових систем закордонних країн та принципів їх побудови; критично аналізувати окремі ланки податкової системи України і зарубіжних країн;
В аудиторії проводяться заняття наукового гуртка кафедри «Облік і оподаткування»: «Методичні підходи до аналізу господарської діяльності».

Навчальна аудиторія 2.307
Навчальна аудиторія 2.307 (53.6м2) призначена для проведення лекційних та практичних занять. Обладнання і наповнення аудиторії орієнтоване на проведення занять з таких дисциплін як: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Фінансовий облік».
У результаті вивчення дисциплін студент повинен знати: методи та методологію організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; порядок складання і заповнення первинних документів; бухгалтерські рахунки, сутність синтетичного і аналітичного обліку; склад і порядок заповнення фінансової звітності; первинні документи і облік окремих об’єктів обліку на підприємстві; загальні принципи організації фінансового обліку на підприємствах, план рахунків, системи і форми бухгалтерського обліку; порядок обліку окремих видів активів підприємства, джерел власних засобів, зобов’язань і доходів підприємства; зміст фінансової звітності підприємства; економічний зміст об’єктів фінансового обліку; законодавчо-нормативні акти що регулюють ведення фінансового обліку на підприємстві; загальні принципи організації фінансового обліку на підприємствах; порядок визначення, оцінювання та відображення в обліку зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, фінансового результату; документальне оформлення всіх видів операцій з обліку; методику визначення фінансового результату та складання фінансової звітності.
У результаті вивчення дисциплін студент повинен вміти: складати бухгалтерські проведення на підставі господарських операцій; заповнювати первинні та зведені документи, що використовуються для оформлення господарських операцій; проводити записи в реєстрах журнально-ордерної форми; складати головну книгу; використовувати систему знань про принципи фінансового обліку; складати бухгалтерські проведення на підставі господарських операцій; заповнювати первинні та зведені документи, що використовуються для оформлення господарських операцій; проводити записи в реєстрах журнально-ордерної форми; складати головну книгу.
В аудиторії 2.307 проводяться науково-практичні конференції для студентів та НПП кафедри та університету, проводяться засідання методичної ради факультету економіки та бізнесу, методичні семінари кафедри, відкриті навчальні заняття, тренінги, брейн-ринги з навчальних дисциплін.
Аудиторія 2.307 використовуються в навчальному процесі для проведення внутрівузівських (кафедральних) олімпіад за наступними дисциплінами:
1. «Організація і методика податкових перевірок»
2. «Міжнародні стандарти аудиту»
В навчальної аудиторії проводяться заняття наукових гуртків кафедри «Облік і оподаткування»: «Актуальні питання обліку в умовах євроінтеграції», «Інформаційне забезпечення й інтелектуальні системи обліку, аналізу та управляння діяльністю підприємств», «Облік і звітність в оподаткуванні».
Для зручності проведення конференцій та занять, аудиторія обладнана мультимедійним проектором та дошкою.

Залишити повідомлення для декана
×