Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Голуб Наталія Олександрівна
Посада

Доцент кафедри «Облік і оподаткування»

Базова вища освіта

Закінчила Таврійську державну агротехнічну академію у 2001 році, спеціальність - «Економіка підприємства», економіст підприємства

National Scientific Centre «Institute of Agrarian Economics» of the Ukrainian Academy of the Agrarian Sciences

Вчене звання

Доцент
В 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри «Обліку і аудиту»
№ диплома 12ДЦ № 036062

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук,

В 2011 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру Інституту аграрної економіки,
«Облік і контроль витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення».
Спеціальність 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
№ диплома ДК № 000333
Кандидат економічних наук,

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Publons


Галузь наукових інтересів:
 • проблеми удосконалення фінансового обліку

 • обліково-аналітичне забезпечення обліку для управління підприємством

 • облік екологічної діяльності


Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2001 р. на посаді ассистента кафедри «Бухгалтерський облік і аудит»а з 2011 - на посаді доцента кафедри «Обліку і аудиту».
Види і результати професійної діяльності. к.е.н., доцент Голуб Н.О.


Основні наукові праці
Сховати
Розгорнути
 1. Голуб Н.О. Основні аспекти та критерії обліково-аналітичного забезпечення при формуванні системи показників в управлінні підприємством / Н.О. Голуб// Науковий журнал «Молодий вчений» № 1.1. (41.1) січень 2017. – С.25-28.

 2. Голуб Н.О. Облік в системі забезпечення інформаційних потреб користувачів при управлінні підприємством / Н.О. Голуб// Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. - Випуск 13(49). – Ч.2 – Редкол.: відп. Д.е.н., професор Герасимчук З.В. - Луцьк, 2016. – С.48-57.

 3. Голуб Н.А. Гудвилл в системе экономических категорий и понятий бухгалтерского учета / Н.А. Голуб// Научно-производственый журнал Наука «Индустриализация – основа нового экономического роста государства» спецвыпуск «Экономика и менеджмент»] № 4, 2016. – Костонай - C.59-62.

 4. Variability of risk factors of slowing the financing of agricultural enterprises in Ukraine /N. Trusova, I. Demchenco, N. Golub, I. Agieieva // Global Journal of Management and Business Research: C Finance, Volume 16 Issue 9, 25-30 [in English] 2016 - С.25-30.

 5. Голуб Н.О. Бухгалтерський облік у системі управління підприємством / Н.О. Голуб// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2015. - № 1 (29). – С.198-203.

 6. Голуб Н.О. Теоретичні основи організації обліково-аналітичного забезпечення /Н.О. Голуб // ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 / Луцьк : РВВ Луцького НТУ , 2014 . – С. С. 94-99.

 7. Голуб Н.О. Роль системы учетно-аналитического обеспечения в функционировании системы управления предприятием / Н.О. Голуб// Наука научно-производственный журнал спецвыпуск «Экономические науки» С. 103-106.

 8. Голуб Н.О. Актуальні питання фінансового обліку / Н.О. Голуб // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного. університету - (економічні науки) - № 1 (21) Том 2, Мелітополь, 2013.  С. 53-58.

 9. Голуб Н.О. Облік і контроль у системі стратегічного управління / Н.О. Голуб // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного. університету - (економічні науки) - № 2 (22) Том 4, Мелітополь, 2013.  С. 59-65.

 10. Голуб Н.О. Формирование бухгалтерской информации для управления предприятием // Наука научно-производственный журнал материалы Наука спецвыпуск «Экономические науки» С.45-48.

 11. Документальне забезпечення обліку витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення / Н. О. Голуб // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 3. - С. 52-56.

 12. Голуб Н.О. Документування та його значення для підприємства //
  Збірник наукових праць Таврійського державного університету
  (економічні науки). - №1(36). - 2018.- с.169-174

 13. Голуб Н.О. Короткострокові зобов’язання: основні поняття та значення
  для управління // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в
  умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за
  матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13
  квітня 2018 р) Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С.174-176

 14. Голуб Н.О. Облік нематеріальних активів // Тези міжнародної науково-
  практичної конференції «Соціально-економічні проблеми розвитку
  бізнесу та місцевого самоврядування». – Мелітополь: Мелітопольський
  видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018 – С. 376-
  378

 15. Голуб Н.О. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку для управління підприємством // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки» (07 грудня 2018 р.) – Київ, 2018 - С. 22-23

 16. Голуб Н.О. Нематеріальні активи: значення та облік [Електронний
  ресурс] // Інфраструктура ринку. - №17. - 2018.- – Режим доступу:
  http://www.market-infr.od.ua/uk/17-2018. С.437-440.

 17. Проблемні питання обліку списаної кредиторської заборгованості [Текст] / Н.О. Голуб, А.О. Вольська // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2019. - Випуск 2 (51) - С. 158-236.

 18. Вольська А.О., Будняк Д.М., Голуб Н.О., Аспекти зайнятості людей з інвалідністю [Текст] / А.О. Вольська., Д.М.Будняк, Н.О. Голуб // Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал. 2019. - 2(13) – С. 231-235

 19. Голуб Н.О. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку //
  Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах
  міжнародної економічної інтеграції: збірник тез доповідей всеукр.
  наук.- практ. конф. (10 жовтня 2019 р.) / відп. ред. Є.В. Калюга. – К.:
  НУБіП України, 2019. – С 35-38.

 20. Голуб Н.О. Облік кредиторської заборгованості. // Інфраструктура
  ринку: Електронний науково-практичний журнал. Випуск 42.
  2020.URL:http:/www.market-infr.od.ua/uk/42-2020

 21. Голуб Н.О. Обліково-аналітичне забезпечення органічного
  виробництва продукції. Науково-практичні засади обліково-

  інвестиційного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого
  розвитку суб’єктів господарювання: Колективна монографія
  присвячена 20-річчю кафедри обліку і оподаткування / за заг.ред д.е.н.,
  доц Сокола О.Г. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт». 2020. – С.36-42.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Управлінська діяльність – з 2012 року заступник декана з навчальної роботи за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Економіка» факультету економіки та бізнесу

 • Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Облік і оподаткування» Таврійського державного агротехнологічного університету


Нагороди, заохочення, почесні звання
Надішліть нам своє питання до факультету
×