м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Наукові видання

№ 2 (33), 2017
Зміст 
№ 1 (33), 2017
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Узун В.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН АСЕАН
PDF (9с)
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Божко М.В.
ОКРЕМІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЗМІНІ ВАЛОВИХ ЗБОРІВ ТА УРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
PDF (17с)
Гудзинський О. Д., Cудомир C. М.
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
PDF (25с)
Гурбік Ю.Ю.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
PDF (32с)
Збарський В.К., Єременко Д.В
ФОРМУВАННЯ ПРИВАТНОГО УКЛАДУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
PDF (39с)
Іванченко А.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ
PDF (47с)
Кальченко С.В., Кукіна Н.В.
СЕЛЯНСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ЯК СУБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF (55с)
Шевчук О.Ю.
КОМПЛЕКСНИЙ АУДИТ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
PDF (61с)
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
Андрєєва Л.О., Лисак О.І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (69с)
Васильченко О.О., Попова Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
PDF (80с)
Нестеренко С.А., Колос З.В.
КОНКУРЕНТОСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК АТРИБУТ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
PDF (90с)
Свиноус І.В., Гура А.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
PDF (97с)
Тебенко В.М., Завадських Г.М.
ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
PDF (105с)
Яворська Т.І.
НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
PDF (113с)
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Арестенко Т.В., Арестенко В.В.
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ
PDF (120с)
Yeremenko D.
DIRECTIONS OF INCREASING OF SMALL FARMS COMPETITIVENESS
PDF (128с)
Кальченко С.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ОВОЧІВНИЦТВА
PDF (135с)
Нестеренко С.А.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (142с)
Ступень Р.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
PDF (149с)
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Бочарова Н.О., Редько Л.І.
МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЯК БАЗИС УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ Й КОММУНІКАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
PDF (158с)
Греськів О.Б.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
PDF (164с)
Іванько А.В., Македон Г.В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ
PDF (172с)
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Васильчак С.В., Жидяк О.Р., Дубіна М.П.
МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
PDF (180с)
Галаченко О.О.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПОСЛУГ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
PDF (188с)
Захарова Н.Ю. Рубцова Н.М.
ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (194с)
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
Ілляшенко К.В.
ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
PDF (202с)
№ 2 (34), 2017
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Почерніна Н.В.
ОЦІНКА ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЮ ПРОДУКЦІЄЮ
PDF (208с)
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Воронянська О.В.
НЕОБХІДНІСТЬ СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ НА ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
PDF (216с)
Збарський В.К.; Єременко Д.В.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ТА ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
PDF (223с)
Кальченко С.В., Кукіна Н.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЕЛЯНСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ
PDF (232с)
Серських Н.С.
НАПРЯМИ ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
PDF (238с)
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
Васильченко О.О., Попова Т.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
PDF (245с)
Демко В.С., Куліш Т.В., Мітков В.Б.
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПЛОДІВ ТА ЯГІД УКРАЇНИ
PDF (253с)
Педченко Г.П., Власюк Ю.О.
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
PDF (260с)
Свиноус І.В., Гура А.М.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО РИНКУ
PDF (269с)
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Грещук Г.І.
РОЛЬ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО МЕХАНІЗМУ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ АГРОСФЕРИ
PDF (276с)
Домашенко С.В.
РЕГІОНАЛЬНА ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМОМ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
PDF (284с)
Єременко Д.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
PDF (291с)
Колокольчикова І.В.
РОЗВИТОК САДІВНИЦТВА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
PDF (297с)
Костякова А.А.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В РОСЛИННИЦТВІ ЗА ЦІЛЬОВИМ ПІДХОДОМ
PDF (306с)
Мельник О.О.
ЕВОЛЮЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ДОБИ КОЗАЧЧИНИ У ХVІІ-ХVІІІ СТ.
PDF (314с)
Цап В.Д.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
PDF (320с)
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Іванько А.В., Македон Г.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ УКРАЇНИ
PDF (330с)
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Загорєєва О.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
PDF (340с)
Косторной С.В.
ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ: РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ
PDF (348с)
Осипенко С.О., Когут І.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
PDF (355с)
Сенік В.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
PDF (365с)
Сизоненко О.В.
СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
PDF (372с)
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
Трачова Д.М.
ПЕРЕОЦІНКА АКТИВІВ, ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
PDF (381с)
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Кравець О.В., Матковський О.І.
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА
PDF (388с)
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
Зімонова О.В.
ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
PDF (396с)
Вимоги до статей, що друкуються у “Збірнику наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)”401с
Залишити повідомлення для декана
×