м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Наукові видання

№2 (37) 2018
Зміст 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Демченко І.В.
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
pdf (5-12)
Нестеренко С.А., Синяєва Л.В.
ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА
pdf (13-18)
Краснодєд Т.Л., Бакіна Т.В.
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ТОВАРАМИ І ПОСЛУГАМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ
pdf (19-25)
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Демчук О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕНИХ УСТАНОВ
pdf (26-32)
Коноваленко А.С.
ВПЛИВ БРЕНДУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
pdf (33-39)
Костякова А.А.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ОБЛІКОВІ НОВАЦІЇ 2018 РОКУ
pdf (40-47)
Петрук О.М.
АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ
pdf (48-54)
Трачова Д.М.
ОБЛІКОВА СКЛАДОВА СУТНОСТІ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
pdf (55-62)
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Арестенко Т.В.
ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
pdf (63-68)
Бідула П.П.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНО ОРІЄНТОВАНОГО НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
pdf (69-76)
Гальчинська Ю.М.
СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
pdf (77-84)
Застрожнікова І.В.
ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ
ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
pdf (85-90)
Колокольчикова І.В.
МІЖНАРОДНІ ПОЗИЦІЇ АМЕРИКАНСЬКИХ ФЕРМЕРІВ ЯК ЕКСПОРТЕРІВ ПЛОДОВО – ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ
pdf (91-98)
Серських Н.С.
СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ПЕРЕГОВОРІВ В КОНСАЛТИНГУ
pdf (99-104)
Сурженко Н.В.
РОЗВИТОК РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І РЕАЛІЇ УКРАЇНИ
pdf (105-110)
Танклевська Н.С., Руснак А.В.
THE ESSENCE OF DOMESTIC TRADE AS A SECTORAL ECONOMIC SYSTEM
pdf (111-118)
Череп О.Г., Петрова А.Г.
МOДЕPНIЗАЦIЯ АГPАPНOГO СЕКТOPУ ЯК СКЛАДOВА ЕКOНOМIЧНOЇ БЕЗПЕКИ УКPАЇНИ: ТЕOPIЯ I ПPАКТИКА
pdf (119-123)
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
Варченко О.М.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА
pdf (124-133)
Колос З.В.
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
pdf (134-139)
Нехай В.В.
МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
pdf (140-145)
Тебенко В.М.
ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
pdf (146-153)
Яворська Т.І.
МЕТОДОЛОГІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
pdf (154-161)
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Агєєва І.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
pdf (162-167)
Вороніна Ю.Є.
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ВІДНОСИН
pdf (168-173)
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Завадських Г.М.
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
pdf (174-180)
Захарова Н.Ю.
ОЦІНКА МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
pdf (181-191)
Когут І.А.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
pdf (191-199)
Косторной С.В.
ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
pdf (200-205)
Осипенко С.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
pdf (206-212)
Радченко Н.Г., Жадан В.С.
ОЦІНКА РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГАРНОГО СЕКТОРУ
pdf (213-220)
Рубцова Н.М.
ОПТИМІЗАЦІЇ ВАРТОСТІ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ФОРВАРДНИМИ КОНТРАКТАМИ
pdf (221-228)
Трусова Н.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ САНАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
pdf (229-235)
Цап В.Д.
КОНТРОЛЬ ПОДАТКОВОГО НАВАТАЖЕННЯ ЗА ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ
pdf (236-242)
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ
Назарова О.П.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНКУРЕНЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
pdf (243-249)
АКТУЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
Танклевська Н.С., Синенко О.О.
АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (250-256)
Вертегел С..Я.
PR-ТЕХНОЛОГІЇ: СУЧАСНА СПЕЦИФІКА КОМУНІКАЦІЙ
pdf (257-262)
Марчук А.Ю.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНОК МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ НА РИНКУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
pdf (263-273)
Колокольчикова І.В., Олексенко Р.І.
РИНКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА РИНКУ ПЛОДІВ В УКРАЇНІ
pdf (274-279)
Вимоги щодо розміщення статей у Збірнику праць Таврійського державного агротехнологічного університетуpdf (280)
Залишити повідомлення для декана
×