м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Поведінка споживача

Мета курсу – набуття студентами знань та практичних навиків організації роботи із споживачами, впливу на їх поведінку, формування та підтримки попиту на товари та послуги, формування вміння виявляти споживача певного підприємства та впливати на процес прийняття ним рішення щодо здійснення покупки.

Завдання курсу – опанування знаннями теоретичних та практичних аспектів підвищення ефективності маркетингової діяльності з метою позитивного впливу на поведінку споживачів; формування знань мотиваційних підходів до стимулювання попиту споживачів; здобуття знань методики маркетингового дослідження поведінки споживачів.

Предмет курсу – чинники впливу на поведінку споживача, які призводять до прийняття рішення споживача про придбання товарів, а також шляхи маркетингового впливу на прийняття таких рішень споживачами.

Основними завданнями дисципліни є:

– оволодіння сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань вибору інструментів маркетингового впливу на прийняття рішення споживачами щодо купівлі товарів та послуг;

– ознайомлення з основними поняттями, категоріями та підходами до дослідження поведінки споживача;

– визначення основних методичних підходів до вивчення поведінки споживача;

– розуміння процесу прийняття рішень індивідуальним споживачем, а також організаційним споживачем;

– набуття практичних навичок моделювання поведінки споживача та застосування активних інструментів маркетингового впливу на їх поведінку.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: зміст чинників зовнішнього та внутрішнього впливу на поведінку споживача;  сутність мікроекономічного, психологічного, соціологічного та інтегрованого підходів до вивчення поведінки споживачів; сутність, види, та механізм впливу чинників зовнішнього та внутрішнього впливу на поведінку споживачів;

зміст процесу прийняття рішень індивідуальним та організаційним споживачем; підходи до кількісного та якісного дослідження поведінки споживачів;

вміти: обґрунтовувати підходи до вибору активних маркетингових інструментів впливу з метою управління поведінкою споживача та процес прийняття ними рішення про придбання товарів або послуг; характеризувати зміни ринкової поведінки споживачів; обґрунтовувати програму маркетингу підприємства, використовуючи маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів; здійснювати аналіз ринкової поведінкової реакції покупців та на цій основі обґрунтовувати рекомендації щодо формування управлінських рішень.

бути ознайомленим: із законодавчою базою України з питань захисту прав споживачів.

Силабус навчальної дисципліни «Поведінка споживача»

Робоча програма навчальної дисципліни «Поведінка споживача» 075  «Маркетинг»

Робоча програма навчальної дисципліни «Поведінка споживача» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

Силабус навчальної дисципліни «Поведінка споживача» 075 «Маркетинг» за ОПП «Маркетинг»

Силабус навчальної дисципліни «Поведінка споживача» 281 «Публічне управління та адміністрування», за ОПП «Публічне управління та адміністрування»

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Поведінка споживача»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Поведінка споживача»

Залишити повідомлення для декана
×