м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Маркетинг і логістика

Мета – формування системи теоретичних знань з маркетингу та логістики і практичних навичок та вмінь ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємства та матеріальними потоками в сучасних умовах.
Завдання курсу – вивчення теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань; опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на підприємствах; набуття здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності; набуття студентами теоретичних знань з питань концепції, стратегії й тактики логістики та принципів і закономірностей створення й руху матеріальних потоків; опанування студентами методичним інструментарієм розроблення та реалізації завдань логістики; оволодіння ідеологією концепції та навичками логістичного управління; розроблення пропозицій щодо формування та удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування; набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних
рішень.
Предмет курсу – інформація про результати маркетингової та логістичної діяльності підприємства та галузі.
Освітня компонента забезпечує набуття здобувачами ВО:
– Загальних компетентностей:
ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
– Спеціальних (фахових) компетентностей:
ФК 6. Здатність вибирати і використовувати механізовані технології, в тому числі в системі точного землеробства; проектувати та управляти технологічними процесами й системами виробництва, первинної обробки, зберігання, транспортування та забезпечення якості сільськогосподарської продукції відповідно до конкретних умов аграрного виробництва.
ФК 10. Здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки відповідно до вимог екології, принципів оптимального природокористування й охорони довкілля.
ФК 13. Здатність організовувати роботу та забезпечувати адміністративне управління виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового виробництва відповідно до реалізації правових вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці; аналізувати показники техногенних та природних небезпек, а також планувати і виконувати відповідні захисні заходи.
ФК 14. Здатність здійснювати економічне обґрунтування доцільності застосування технологій та технічних засобів в агропромисловому виробництві, інженернотехнічних заходів з підтримання машинно- тракторного парку, фермської та іншої сільськогосподарської техніки в працездатному стані.
– Програмних результатів навчання:
РН 2. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності.
РН 5. Знати роль і місце агроінженерії в агропромисловому виробництві.
РН 6. Формулювати нові ідеї та концепції розвитку агропромислового виробництва.
РН 7. Розв’язувати складні інженерно-технічні задачі, пов’язані з функціонуванням сільськогосподарської техніки та технологічними процесами виробництва, зберігання, обробки та транспортування сільськогосподарської продукції.
РН 9. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, та формувати у майбутнього фахівця почуття відповідальності за виконувану роботу.
РН 17. Вибирати та застосовувати механізовані технології відповідно до агро кліматичних умов та обґрунтовувати технології за економічними та якісними критеріями.
РН 21. Визначати склад та обсяги механізованих робіт, потребу в пально- мастильних матеріалах та запасних частинах.
РН 23. Аналізувати ринок продукції та сільськогосподарської техніки. Складати бізнес-плани виробництва сільськогосподарської продукції. Виконувати економічне обґрунтування технологічних процесів, технологій, матеріальнотехнічного забезпечення аграрного виробництва. Застосовувати методи управління проектами виробництва продукції рослинництва та тваринництва.
РН 24. Організовувати виробничий процес підрозділів з технічного забезпечення агропромислових виробництв.

– soft skills здатність до критики та самокритики; розвиток базових навичок креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

Робоча програма навчальної дисципліни “Маркетинг і логістика” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» 2021-2022

Силабус навчальної дисципліни “Маркетинг і логістика”для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» 2021-2022

Робоча програма навчальної дисципліни “Маркетинг і логістика” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, тогівля та біржова діяльність» 2021-2022

Силабус навчальної дисципліни “Маркетинг і логістика” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, тогівля та біржова діяльність» 2021-2022

Робоча програма навчальної дисципліни “Маркетинг і логістика” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» 2020-2021

Силабус навчальної дисципліни “Маркетинг і логістика”для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» 2020-2021

Робоча програма навчальної дисципліни “Маркетинг і логістика” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, тогівля та біржова діяльність» 2020-2021

Силабус навчальної дисципліни “Маркетинг і логістика” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, тогівля та біржова діяльність» 2020-2021

Методичні вказівки для вивчення дисципліни “Маркетинг і логістика”

Підручники та посібники для вивчення дисципліни “Маркетинг і логістика”

Залишити повідомлення для декана
×