м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Стратегічне управління

Провідний викладач Нехай Вікторія Василівна

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх менеджерів систематизованого комплексу знань та практичних навичок у підготовці та здійсненні стратегічного управління у системі управління підприємством.

Завдання дисципліни полягає у засвоєнні сутності та особливостей стратегічного управління в організації, вивченні інструментарію стратегічного управління та набутті практичних навичок у вирішенні управлінських завдань для реалізації бізнес-стратегії підприємства в умовах динамічного ринкового середовища.

Політика курсу.
* Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій або на Освітньому порталі університеті.
* Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за погодженням із викладачем курсу.
* Під час виконання письмових тестових завдань не допустимо порушення академічної доброчесності.
* Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
* Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік освітнього процесу.

Тема 1. Концептуальні основи стратегічного управління у процесі вироблення та використання управлінських продуктів, послуг, процесів
Тема 2. Стратегії організації для адаптації та дії в новій ситуації
Тема 3. Стратегічне планування в організації.
Тема 4. Системи пошуку, оброблення та аналізу інформації.
Тема 5. Організаційне забезпечення стратегічного управління та міжособистісної взаємодії
Тема 6. Управління реалізацією стратегії
1. Характеристика стратегічного управління у процесі вироблення та використання управлінських продуктів, послуг, процесів
2. Модель п’яти конкурентних сил М. Портера при оцінюванні конкурентного середовища підприємства. Коефіцієнт загального впливу конкурентного середовища на діяльність підприємства.
3. Методи стратегічного планування в організації
4. Методи пошуку, оброблення та аналізу інформації.
5. Організаційне забезпечення стратегічного управління та міжособистісної взаємодії
6. Управління реалізацією стратегії

 
Силабус

Залишити повідомлення для декана
×