м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Інформаційні системи в маркетингу

Мета курсу – формування знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання у системі управління підприємством, оцінки їх ефективності функціонування.

Завдання курсу – надання теоретичного представлення о сучасних концепціях інформаційних систем маркетингу, основах їх розробки, джерелах поновлення баз даних, ознайомлення з провідними програмними продуктами інформаційного забезпечення маркетингу, які використовуються в Україні та інших країнах; набуття вмінь застосування інформаційних
технологій для накопичення та обробки маркетингової інформації.
Предмет курсу – теоретичні основи формування інформаційних систем маркетингу на підприємстві та практичне застосування інформаційних технологій в маркетингової діяльності.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
– особливості маркетингової інформації, її види, джерела і методи збирання;
– види сучасних інформаційних технологій оброблення, зберігання та передачі економічної інформації, їх характеристики;
– основи організації маркетингу в Internet;
– основи безпеки даних та захисту інформації;
– системні аспекти інформатизації бізнесу організацій;
– основні класифікації інформаційних систем та їх характеристики;
– структуру і принципи організації ІС;
– сучасні підходи до створення інформаційних систем;
– основні стандарти корпоративних інформаційних систем;
– нові концепції корпоративних інформаційних систем.
вміти:
– самостійно визначати потребу в маркетинговій інформації та в ІСМ;
– обґрунтовувати вибір оптимальної ІСМ;
– організувати роботу програмного забезпечення та функціонування АРМ
маркетолога;
– здійснювати економічне обґрунтування маркетингових рішень;
– виконувати постановку та розробляти алгоритм розв‘язання задачі,
вибирати та використовувати апаратно-програмні засоби для розв’язання задач
– створювати інформаційну базу та працювати з нею при виконанні конкретних функцій управління маркетингом.
бути ознайомленим: із законодавчою базою України з питань, що вивчаються дисципліною, з розвитком управлінських процесів та явищ.

Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи в маркетингу»

Силабус навчальної дисципліни «Інформаційні системи в маркетингу»

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Інформаційні системи  в маркетингу»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Інформаційні системив маркетингу»

Залишити повідомлення для декана
×