м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Економіка, підприємництво і маркетинг

Мета курсу – формування системи теоретичних і практичних знань у студентів з основних розділів прикладної економіки, підприємництва та маркетингу.
Завдання курсу:
– визначення поняття «стратегія розвитку аграрного підприємства» і «тактика її здійснення»;
– окреслення цільових характеристик діяльності підприємства на ринку;
– формування програми виробництва продукції та її реалізації, ресурсного забезпечення виробничої програми;
– визначення складових ресурсного потенціалу аграрного підприємства та пошук шляхів його ефективного використання;
– розробка і оцінювання господарського рішення;
– визначення понять: поточні витрати підприємства; собівартість продукції; собівартість видів продукції; склад поточних витрат; вивчення методів та прийомів аналізу; планування витрат підприємства;
– визначення поняття механізму формування та використання доходів і прибутків сільськогосподарського підприємства від різних напрямів його діяльності (виробничої, комерційної, зовнішньоекономічної, фінансової, інвестиційної та ін.);
– оцінка ефективності господарської діяльності та пошук шляхів її підвищення;
– надання уявлення про загальнотеоретичні засади підприємництва;
– ознайомлення із сучасним станом розвитку підприємництва та його проблемами;
– формування у студентів цілісне бачення проблем підприємницької діяльності;
– озброєння студентів навичками і вміннями, необхідними для організації власної справи.
Предмет курсу – закономірності функціонування і розвитку підприємництва в ринкових умовах
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати:
– особливості розвитку організаційних форм сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах господарювання;
– основи організації підприємницької діяльності в аграрних формуваннях;
– систему, принципи і методи планування діяльності аграрних формувань, а саме: стратегічне, поточне, бізнес-планування та оперативне;
– ресурсний (земельний, технічний, трудовий) потенціал сільськогосподарських підприємств і організацію його раціонального використання для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва;
– раціональну організацію земельної території аграрних формувань;
– методи визначення норм виробітку, форми і системи оплати праці в сільському господарстві;
– раціональні способи організації виробничих процесів в рослинницьких і тваринницьких галузях;
– формування фінансів та джерела доходів, розподіл прибутків сільськогосподарських підприємств.
вміти:
– обґрунтовувати організаційно-економічні заходи, спрямовані на підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в умовах ринкових відносин;
– організувати раціональне використання земельних, матеріально- технічних і трудових ресурсів для ефективного виробництва сільськогосподарської продукції;
– складати технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур і робочі плани по періодах польових робіт, визначати потребу в робочій силі і засобах виробництва;
– здійснювати економічну оцінку прогресивних організаційно- технологічних прийомів вирощування сільськогосподарських культур;
– розраховувати норми виробітку на ручні та механізовані роботи в рослинництві;
– оцінювати кінцеві результати фінансово-господарської діяльності аграрних формувань;
– загальні принципи організації праці, види й форми поділу і кооперації праці, раціональні режими праці і відпочинку та застосовувати їх на практиці;
– специфіку сільськогосподарської праці, суть соціально-трудових відносин, загальні положення і тенденції розвитку ринку праці на селі, основи соціального захисту працівників.

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка, підприємництво і маркетинг»для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” факультету агротехнологій та екології спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство” 2021-2022

Силабус навчальної дисципліни «Економіка, підприємництво і маркетинг»для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” факультету агротехнологій та екології спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство” 2021-2022

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка, підприємництво і маркетинг»для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” факультету агротехнологій та екології спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство” 2020-2021

Силабус навчальної дисципліни «Економіка, підприємництво і маркетинг»для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” факультету агротехнологій та екології спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство” 2020-2021

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка, підприємництво і маркетинг» для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” факультету агротехнологій та екології спеціальності 201 Агрономія 2021-2022 н.р. 

Силабус навчальної дисципліни «Економіка, підприємництво і маркетинг» для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” факультету агротехнології та екології спеціалльності 201 Агрономія 2021-2022 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка, підприємництво і маркетинг» для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” факультету агротехнологій та екології спеціальності 201 Агрономія 2020-2021 н.р. 

Силабус навчальної дисципліни «Економіка, підприємництво і маркетинг» для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” факультету агротехнології та екології спеціалльності 201 Агрономія 2020-2021 н.р.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Економіка, підприємництво і маркетинг»

Підручники та посібники по дисциплині «Економіка, підприємництво і маркетинг»

Залишити повідомлення для декана
×