м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
ДЕМКО ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА
Посада

Викладач кафедри Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму

Базова вища освіта

закінчила з відзнакою факультет Економіки та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного університету у 2010 році за спеціальністю «магістр з фінансів»

Вчене звання

Аспірант спеціальності 051 – економіка / PhD student specialty 051 – Economics

Науковий ступінь

Ідентифікатори науковця:

Google ScholarOpen Researcher ID (ORCiD)Scopus

 

 

Галузь наукових інтересів:
  • • Сільський зелений туризм, як стратегічний напрям розвитку сільських територій в Україні
    • Бізнес-потенціал екологічного туризму: перспективи розвитку для України і Європейського Союзу
    • Організація анімаційної діяльності в рекреаційних комплексах світу
    • Стратегічні напрямки розвитку туристичної галузі в регіоні

 

Досвід наукової та викладацької діяльності:

З 2018 р. – викладач кафедри економіка Таврійського державного агротехнологічного університету
Види і результати професійної діяльності з спеціальності 242 Туризм.

 

Сільський зелений туризм як запорука розвитку сільських територій


Законодавче регулювання діяльності підприємств сільського зеленого туризму


Пасєка С. Р., Демко В. С. Сільський зелений туризм як запорука розвитку сільських територій. Вісник Черкаського університету, № 4. (Частина 1) Серія: економічні науки, 2017 рік


Демко В. С. Умови розвитку сільського зеленого туризму в південному регіоні
Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 26–27 квіт., 2018 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 325 с


Демко В.С. Законодавче регулювання діяльності підприємств сільського зеленого туризму. Тези міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування»: зб. матер. конфер. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 455с.


Демко В.С. Бізнес-потенціал екологічного туризму: перспективи розвитку для України та Європейського Союзу. Том І збірника доповідей у вигляді статей XIV Міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості і освіті». Упорядники: Хохлова Т.С., Ступак Ю.О. – Дніпро-Варна, 218. – 396 с.


Демко В.С. Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні. Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи: матер.IV Міжнар. наук.-практич. конференції (18-19 жовтня 2018 року, м. Черкаси). – Черкаси: Видавець О.М.Третяков, 2018. – 304 с.


Демко В.С. Сільський зелений туризм як перспектива розвитку домогосподарств. Міжнародна нау-ково-практична конференція Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті // Матеріали. Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2018 р. –Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2018. – 284 с.


Демко В.С. Овесков О.В. Туризм у Запорізькій області: можливості і загрози. Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2018 року, Секції «Економіка та туризм»


Демко В.С. Передумови розвитку зеленого туризму: глобальний, національний і регіональний виміри/ Нуково-практичний журнал “Регіональна економіка” 2019, №2, 1-110


Пасєка С.Р., Демко В.С. Інноваційні проекти як результат наукової діяльності вищої школи сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 2. – 420 с. ISBN 978-617-7566-86-0


Пасєка С.Р., Демко В.С. Тенденції розвитку ринку праці в умовах глобалізації
Тенденції розвитку ринку праці в умовах глобалізації / Збірник матеріалів ІIІ Міжнародної наукової конференції. 2-4 жовтня 2019 року «Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції». – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2019 , т 1. – С.120-126 .


Кальченко С.В., Грибова Д.В. Демко В.С. Рекреаційні аспекти організації анамаційної діяльності в сільському туризмі. Вісник Одеського національного університету Том 24. Випуск 4 (77) Секція: економіка, 2019 рік


Кальченко С.В., Демко В.С. Стратегічні напрямки розвитку туристичної галузі в Запорізькій області. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2019. – № 1(39). – 304 с. (121-128 с)


Демко В.С. Значення кадрового забезпечення розвитку сільського туризму на базі функціонування малих форм господарювання. Підприємництво у сфері послуг: реалії сьогодення і перспективи : матер. IІ Всеукр. Інтернет-конф. (15 листопада 2019 р., м. Черкаси). – Черкаси : Ю.А. Чабаненко, 2019. – 75 с.


Демко В.С., Трусова Н.В. Світова практика оцінювання мультиплікативного ефекту від інвестицій в індустрії туристичних послуг. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2020. – № 1(41).


Демко В.С. Куліш Т.В. Мітков В.Б. Маркетингове дослідження ринку плодів та ягід України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) №1-2 (33-34), 2017


Natalia V. TRUSOVA, Nataliya S. TANKLEVSKA, Tetiana A. CHERNIAVSKA, Oleksandr S. PRYSTЕMSKYI, Denys V. YEREMENKO, Valentina S. DEMKO. Financial Provision of Investment Activities of the Subjects of the World Industry of Tourist Services // Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 11, n. 4, p. 890-902, june 2020. ISSN 2068-7729 Scopus


Trusova, N.V., Cherniavska, T.A., Pasieka, S.R., Hranovska, V.Hr., Prystemskyi, O.S., & Demko, V.S. (2020). INNOVATIVE CLUSTERING OF THE REGION IN THE CONTEXT OF INCREASING COMPETITIVE POSITIONS OF THE ENTERPRISES OF THE TOURIST-RECREATIONAL DESTINATION. GeoJournal of Tourism and Geosites, 31(3), 1126–1134


Демко В.С., Трусова Н.В. Світова практика оцінювання мультиплікативного ефекту від інвестицій в індустрії туристичних послуг. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська друкарня «Люкс», 2020. – № 1(41). С. 99-107


Демко В.С. Місце зеленого туризму в розвитку економіки сільських територій. Вісник Хмельницького національного університету Випуск 4 (284). С. 7-11. Секція: економіка, 2020 рік


Демко, В. С. Вплив мультиплікативного ефекту інвестиційних витрат індустрії туристичних послуг на економіку України / В. С. Демко // Науковий вісник Полісся. – 2020. – № 2 (21). – С. 145-154.


Демко В.С. Особливості мотивації створення екскурсійного продукту в сфері екологічного туризму. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська друкарня «Люкс», 2021. – № 1(43). С. 121-127.


Навчальні дисципліни

Zoom

Ідентифікатор конференції: 729 1238 1746
Пароль доступу: pTwsQ7

 

Підвищення кваліфікації, стажування

 

Основні види діяльності, досягнення

 

Нагороди, заохочення, почесні звання

• Куратор спеціальності «Туризм»
• Відповідальний з профорієнтаційної роботи кафедри економіки, 2017-2018 н. р., 2018 – 2019 н.р.
• Технічний секретар приймальної комісії ТДАТУ, 2018 р.

Залишити повідомлення для декана
×