Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Звітність підприємств

Звітність підприємств – є головним джерелом економічної інформації про діяльність суб’єктів господарювання і використовується як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами. Вона надає користувачам для прийняття управлінських рішень повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Мета курсу вивчення теорії і практики організації, методики складання і порядку подання фінансової звітності підприємства.

Професійні компетентності, які отримують студенти після вивчення дисципліни «Звітність підприємства» формують здатність до відображення відомостей про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

Вивчення дисципліни «Звітність підприємства» базується на знаннях спеціальних дисциплін, зокрема “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік І, II” “Фінанси підприємства”, а отримані знання використовуються при вивченні дисципліни “Фінансовий аналіз”, “Стратегічний аналіз”, “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті”.

Тематика курсу:

 1. Сутність, значення та класифікація звітності підприємства
 2. Загальні вимоги до фінансової звітності відповідно до національних П(С)БО
 3. Баланс (звіт про фінансовий стан)
 4. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
 5. Звіт про рух грошових коштів
 6. Звіт про власний капітал
 7. Примітки до річної фінансової звітності і виправлення помилок у фінансових звітах. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»
 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

 • законодавчо-нормативну базу, яка впливає на порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
 • основні положення НП(С)БО, П(С)БО, що регламентують порядок складання фінансової звітності;
 • основні форми фінансової звітності та порядок їх складання, затвердження і подання, як для великих підприємств, так і для малого бізнесу.

вміти:

 • користуватися нормативними матеріалами, які впливають на порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
 • готувати облікові дані для складання балансу та складати Баланс (Звіт про фінансовий стан) за НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”;
 • готувати облікові дані для складання Звіту про фінансові результати (Звіту про прибутки та збитки) та складати звіт за НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”;
 • готувати облікові дані для складання Звіту про зміни у власному капіталі та складати звіт за НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”;
 • готувати облікові дані для складання Звіту про рух грошових коштів та складати звіт за НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”;
 • готувати облікові дані та складати для суб’єктів малого підприємництва за П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» та НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Робоча програма

Підручники та посібники для вивчення дисципліни

Надішліть нам своє питання до факультету
×