м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Стратегічний управлінський облік

Мета курсу: формування системи знань з  організації стратегічного обліку та аналізу в сучасних умовах.

Завдання курсу: засвоїти сутність стратегічного управлінського обліку; вивчити інструментарій стратегічного управлінського обліку; придбати навики вирішення управлінських завдань для розробки стратегії розвитку підприємства.

Предмет: теоретичне та методичне забезпечення процесу організації стратегічного управлінського обліку в сучасних умовах

Вивчивши дисципліну «Стратегічний управлінський облік і аналіз» студент  повинен:

знати:

 • сутність стратегічного управлінського обліку, його предмет, об’єкти, принципи та функції;
 • сутність концепції стратегічного управління витратами; стадії життєвого циклу продукту; послідовність цільового калькулювання; систему калькулювання для безперервного вдосконалення; процес еталонного оцінювання;
 • сутність систем калькулювання (АВС) та управління витратами за видами діяльності (АВМ); відмінність калькулювання за видами діяльності від традиційних систем калькулювання; етапи калькулювання за видами діяльності; методику розрахунку ставки фактору витрат діяльності;
 • сутність реінжинірингу бізнес-процесів, принципи теорії обмежень та роль обліку продуктивності в прийнятті управлінських рішень, сучасні методи обліку і контролю якості, сутність і переваги системи «якраз вчасно»;
 • сутність економічної доданої вартості та порядок її визначення; сутність чистої теперішньої вартості для аналізу акціонерної вартості підприємства;
 • сутність збалансованої системи показників, передумови її розроблення та структурні елементи.

вміти:

 • обґрунтовувати основні особливості, задачі та функції стратегічного управлінського обліку;
 • сприймати підприємство, як послідовність видів діяльності в ланцюжку створення цінності; розуміти доцільність калькуляції витрат повного життєвого циклу; описувати послідовність цільового калькулювання; визначати відмінності і переваги кайзен костингу; визначати стадії бенчмаркінгу;
 • ідентифікувати види діяльності в цілях розробки системи калькулювання за видами діяльності; визначати фактори витрат для однорідних сукупностей накладних витрат; розподіляти накладні витрати на основі аналізу діяльності; визначати собівартість продукції та її прибутковість за різних методів розподілу;
 • описувати типи розміщення виробничих потужностей і пояснювати їх вплив на ефективність виробничого циклу, визначати показники теорії обмежень, складати звіт про витрати на якість, застосовувати принципи «якраз вчасно»;
 • розраховувати показники економічної доданої вартості (EVA®) та чистої теперішньої вартості NPV для аналізу акціонерної вартості підприємства; показник рентабельності інвестованого капіталу ROI, середньозважену вартість капіталу;
 • будувати збалансовану систему показників функціонування за кожною з чотирьох перспектив діяльності підприємства.

Робоча программа для ОО

Силабус ОО

Робоча програма для ФБ

Силабус ФБ

Підручники та посібники для вивчення дисципліни

Залишити повідомлення для декана
×