м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Корпоративне управління

Провідний викладач Розуменко Світлана Миколаївна

Метою викладання навчальної дисципліни «Корпоративне управління» є формування системи наукових поглядів на організацію та функціонування підприємств корпоративного сектору економіки, а також набуття економіко-правових компетентностей у сфері управління корпораціями, регулювання соціально-економічних відносин між стейкхолдерами, принципалами та менеджерами.

Завданнями вивчення дисципліни є:
– засвоєння основних принципів корпоративного управління, яке дозволяє майбутнім фахівцям приймати обґрунтовані рішення щодо управління, організації, регулювання та мотивації всіх учасників корпоративних відносин;
– вивчення закономірностей побудови корпоративних органів управління, що дає можливість організовувати роботу органів управління акціонерним товариством, визначати та розподіляти компетенції між різними керівними органами для ефективної взаємодії між ними;
– усвідомлення проблеми конфлікту інтересів посадових осіб акціонерного товариства та його принципалів і з’ясування на цій основі механізмів подолання опортунізму найманих управлінців, дисциплінування їх в інтересах власника, а також способів мінімізації агентських витрат;
– розуміння соціально-економічної ролі стейкхолдерів у корпорації, що становить підґрунтя гармонізації соціально-економічних інтересів акціонерів корпорації та груп зацікавлених осіб, а також є ефективним способом протидії зловживанням під час реорганізації акціонерних товариств;
– орієнтування в основних законодавчих та нормативних актах, які регламентують діяльність корпоративних підприємств в Україні та за її межами;
– набуття навичок управління фінансовою діяльністю корпорації, формування та реалізації дивідендної політики;
– засвоєння методології самостійного аналізу корпоративних відносин з метою використання набутих знань у майбутній професійній діяльності

Політика курсу.
Відвідування занять є важливою складовою навчання. За пропуски занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде не атестований з даної дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані. Дозволяється вільне відвідування лекцій здобувачам за індивідуальним графіком навчання. Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Під час виконання письмових тестових завдань не допустимо порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до учасників навчального процесу, дотримуватися дисципліни, дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік навчального процесу.

1. Корпорація як форма організації бізнесу
2. Теоретичні засади корпоративного управління
3. Поняття корпоративного управління
4. Учасники корпоративних відносин
5. Органи корпоративного управління
6. Управління фінансовою діяльністю акціонерного товариства
7. Корпоративна культура
8. Стратегічне управління корпораціями
1. Корпорація як форма організації бізнесу
2. Теоретичні засади корпоративного управління
3. Поняття корпоративного управління
4. Учасники корпоративних відносин
5. Органи корпоративного управління
6. Управління фінансовою діяльністю акціонерного товариства
7. Корпоративна культура
8. Стратегічне управління корпораціями

 
Силабус

Залишити повідомлення для декана
×