Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Економіка та бізнес в ІТ галузі

Метою навчальної дисципліни є набуття майбутніми фахівцями знань та вміння приймати зважені управлінські рішення, виходячи з об’єктивної інформації щодо розвитку бізнес процесів на підприємстві.
Предметом вивчення є процесу економічних відносин функціонування підприємства, їх управління та організації на підставі сучасних методів стратегічного та фінансового менеджменту, маркетингового інструментарію з метою оптимального формування і використання основних факторів виробництва і економічних ресурсів підприємства.
Завдання курсу полягає в комплексному дослідженні фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах ринку; вивченні підходів щодо формування виробничої програми розвитку суб’єктів господарювання з метою здійснення планування їх фінансово-господарської діяльності; обґрунтуванні стратегічного плану розвитку суб’єктів господарювання на основі оцінки й аналізу їх потенціалу, розробці та реалізації маркетингової стратегії розвитку суб’єктів господарської діяльності; прийнятті на основі результатів дослідження зважених управлінських рішень, спрямованих на підтримку позитивної динаміки розвитку фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
– сутність господарської діяльності та поняття підприємства, їх класифікацію за ознаками, види й організаційно-правові форми підприємств;
– сутність, функції та структуру ринку, аналізувати та прогнозувати попит на продукцію,товари (послуги);
– склад виробничої програми підприємства, її завдання та характеристику, поняття виробничих ресурсів підприємства та показники ефективності їх використання;
– завдання та поняття менеджменту, цілі підприємства, їх види та класифікацію;
– сутність маркетингового дослідження, його основні напрями, процес маркетингового дослідження, його етапи;
– поняття системи маркетингу, функції системи маркетингу; методи збору первинної та вторинної інформації, результативність маркетингової діяльності підприємства;
– поняття управління, функції та загальні принципи управління підприємством, типи організаційних структур підприємства;
– загальна характеристику бізнес-плану, алгоритм його розробки;
– поняття та сутність бухгалтерського обліку, його функції, вимірники, види податків і податкових платежів та їх класифікація;
– систему показників фінансово – економічної результативності діяльності підприємства.
вміти:
– збирати, обробляти та систематизувати наявну інформацію використовуючи методів її первинної оцінки;
– характеризувати поняття підприємства та підприємницька діяльність, визначати основні загальні функції організаційно-правових форм підприємств;
– проводити оцінку та прогнозування попиту;
– розраховувати структуру виробничих ресурсів підприємства;
– визначити показники забезпеченості та ефективності використання виробничих ресурсів підприємства
– проводити моніторинг та аналізувати результати фінансово – господарської діяльності підприємств,
– формувати бізнес-план розвитку підприємства на підставі даних маркетингових досліджень;
– застосовувати комплексний фінансово-економічний аналіз суб’єктів господарювання;
– прогнозувати обсяги виробництва на підприємстві; складати бізнес-план інвестиційного проекту.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ дисципліни Економіка та бізнес в ІТ галузі 2020

Робоча програма дисципліни Економіка та бізнес в ІТ галузі 2019-2020 н.р.

 

Залишити повідомлення для декана
×