Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Економіка та організація торгівлі

Предметом дисципліни «Економіка та організація торгівлі» є вивчення теоретичних, методичних та практичних проблем функціонування суб’єкта господарювання в ринкових умовах, зокрема проблем ефективного використання ресурсів підприємств торгівлі, зниження витрат, вибору методів ціноутворення, зміцнення фінансового стану, методики оцінки доцільності інвестицій, формування і використання персоналу, підвищення ефективності діяльності підприємства торгівлі, оцінки його фінансового стану тощо.
Мета і завдання дисципліни – сформувати у студентів знання щодо основ функціонування підприємства торгівлі у ринкових умовах господарювання, певний рівень економічного мислення, що дасть їм змогу орієнтуватися в конкретних економічних ситуаціях ринку, приймати економічно обґрунтовані господарські рішення.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Економіка та організація торгівлі” є:
· вивчення основних закономірностей функціонування підприємства торгівлі в ринковій економіці;
· опанування теорії та методологічних засад формування ресурсів і оцінювання результатів та ефективності діяльності підприємств торгівлі;
· засвоєння практичних навичок управління підприємством торгівлі у конкурентному середовищі;
· формування вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу;
· забезпечення розширеного відтворення на основі концепції інвестиційно-інноваційного розвитку.
Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: сутність економіки як науки, необхідність її виникнення; правові основи функціонування підприємства торгівлі як суб’єкта господарювання; класифікацію підприємств та їх об’єднань; класифікацію ресурсів підприємства, джерела їх формування, оцінювати ефективність їх функціонування та розробляти напрямки підвищення ефективності використання; визначення і оцінку результатів діяльності підприємства; сутність поточних витрат і собівартості продукції; види цін та методи ціноутворення; методичні підходи до оцінки ефективності роботи функціонування та розробляти напрямки підвищення ефективності використання; визначення і оцінку результатів діяльності підприємства; сутність поточних витрат і собівартості продукції; види цін та методи ціноутворення; методичні підходи до оцінки ефективності роботи підприємства; основні положення організації, планування та державного регулювання діяльності підприємства; принципи мотивації трудової діяльності, форми та системи оплати праці на підприємстві;

вміти: формулювати визначення понятійного апарату дисципліни; обирати систему амортизації і нараховувати амортизаційні відрахування; оцінювати ефективність використання окремих видів ресурсів; аналізувати ефективність роботи підприємства торгівлі; проводити оцінку впливу чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємства торгівлі; складати калькуляцію продукції, аналізувати структуру поточних витрат підприємства торгівлі; обирати метод ціноутворення та формувати ціну на продукцію; оцінювати фінансово-економічний стан підприємства торгівлі; визначати економічну доцільність інвестицій;

мати навички: розв’язання економічних ситуацій; вибору організаційно-правової форми підприємства; аналізу процесу формування і ефективності використання економічних ресурсів підприємства торгівлі; проведення обґрунтування рішень щодо доцільності інвестування; прийняття рішень та надання пропозицій щодо рівня підвищення ефективності діяльності підприємства торгівлі.

Робоча програма дисципліни Економіка і організація торгівлі 2019-2020 н.р.

СИЛАБУС ЕіОТ ПТБ

ПМК 1

ПМК 2

Рекомендована література

Надішліть нам своє питання до факультету
×