м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Міжнародна економічна статистика

Міжнародна економічна статистика

 Галузь знань: 05 Соціальні і поведінкові науки

Спеціальність : 051 «Економіка»

Освітній рівень: «Бакалавр»

Курс: 4

Провідний викладач: Васильченко Олена Олегівна

 

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів умінь та компетенцій для забезпечення ефективного використання міжнародної статистичної інформації з урахуванням досягнень науково-статистичної теорії та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог ефективного менеджменту.

Предмет дисципліни: масові явища і процеси у світовій економіці, методологія розрахун­ків статистичних показників, що характеризують розвиток різних країн і континентів, діяльність міжнародних економічних об’єднань.

Завданнями дисципліни є: вивчення методів кількісного вимірювання масових явищ і процесів у світовій економіці, організації збирання статистичної інформації, її підготовки до аналізу, проведення аналізу та узагальнення результатів.

Об’єктом дисципліни є міжнародна економіка як система.

Предметом навчальної дисципліни є масові явища і процеси у світовій економіці, методологія розрахун­ків статистичних показників, що характеризують розвиток різних країн і континентів, діяльність міжнародних економічних об’єднань.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

теоретичні засади проведення статистичного дослідження; принципи  підбору, систематизації, групування та аналізу статистичних даних; способи  та  методи  розрахунку основних статистичних показників; методи аналізу динамічних процесів; способи вивчення тенденції в рядах динаміки; правила застосування індексного методу для аналізу економічних явищ та процесів; методологію проведення аналізу щодо вивчення взаємозв’язків між окремими соціально-економічними показниками розвитку світового господарства; теоретичні та організаційні основи проведення міжнародних порівнянь;

вміти:

здійснювати збір статистичної інформації про економічний і соціальний розвиток країн світу на основі статистичних баз даних міжнародних організацій та даних національних статистичних служб країн світу, систематизувати та класифікувати її, приводити до порівнюваного вигляду; володіти методикою обробки отриманої інформації, узагальнювати її та аналізувати; самостійно, творчо використовувати дані аналізу економічного розвитку країн світу, робити на їх основі висновки та приймати рішення.

Знання з даного предмету допомагають краще розібратися громадянам України у сучасній ситуації та шляхах виходу нашої держави з економічної кризи.

бути ознайомленим: із законодавчою базою України з питань, що вивчаються дисципліною

Робоча програма

Перелік підручників та посібників

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Залишити повідомлення для декана
×