м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Мікроекономіка та макроекономіка

Мета. Полягає у формуванні системи теоретичних знань щодо понятійно-категоріального апарату макро- і мікроекономіки; ґрунтовне оволодіння сутністю економічних явищ  і процесів; забезпечення базової фундаментальної теоретичної підготовки, необхідної для подальшого вивчення циклу економічних дисциплін; глибоке розуміння законів і основних тенденцій економічного розвитку суспільства; розкриття інструментів та механізмів функціонування економічного розвитку на основі  його  найбільш  відомих  світових  моделей  та стратегій.

Завданнями дисципліни є:

 • надання знань про базові положення мікроекономічної теорії;
 • прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу;
 • прищеплення навичок вивчення впливу поведінки економічних суб’єктів та економічної політики на обсяг споживання та інвестицій, валютні курси, рівень інфляції, рівень безробіття, торговельний баланс

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • основи аналізу і взаємодії попиту та пропозиції;
 • як формується споживчий вибір на ринку;
 • як фірма визначає кількісний та якісний склад ресурсів для виробництва певного обсягу виробництва;
 • як фірма визначає обсяг продукції та ціну на неї залежно від ринкової структури.
 • вплив макроекономічної політики на ефективність функціонування мікроекономічних підсистем;
 • закономірності суспільного відтворення, економічного зростання;
 • вплив світогосподарських  зв’язків  на  державні  бюджет    і борг, платіжний баланс тощо;
 • умови, чинники та результати функціонування національної економіки як єдиного цілого.

вміти:

 • аналізувати діяльність підприємства за умов досконалої та недосконалої конкуренції;
 • аналізувати поведінку споживачів на ринку товарів та послуг, а також домогосподарств на ринку факторів виробництва.
 • розуміти економічну сутність та значення основних макроекономічних показників під час вивчення макроекономічних процесів;
 • користуватися теоретичними положеннями дисципліни для вирішення практичних завдань щодо аналізу макроекономічної ситуації будь-якої країни;
 • визначати можливість і подальші перспективи розвитку національної економіки;

бути ознайомленим: із законодавчою базою України з питань, що вивчаються дисципліною, з історичним розвитком економічних процесів та явищ.

Робоча програма

Робоча програма

Перелік підручників та посібників

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Залишити повідомлення для декана
×