м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами

Мета курсу – надання студентам  знань щодо системи, методів та алгоритмів аналізу внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища підприємств, шляхів і резервів його маркетингового розвитку.

Завдання курсу:

– ознайомлення студентів з основними поняттями, системами та алгоритмами процесів проведення маркетингових досліджень;

– відпрацювання конкретних методів та методик проведення маркетингових досліджень для вирішення кола конкретних дослідницьких задач;

– набуття навичок творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства за результатами проведення досліджень.

Предмет курсу – є методи і процеси дослідження суб’єктів  та умов навколишнього бізнес-середовища і внутрішнього середовища підприємства

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

основні поняття, принципи маркетингових досліджень, їх види та організаційні форми проведення; навколишнє бізнес-середовище та мікро середовище підприємства як об’єкти маркетингових досліджень; сутність, роль та вимоги до маркетингової інформації, її види та джерела; теоретичні аспекти маркетингової інформації; характеристику постачальників маркетингової інформації та специфіку їх роботи; класифікацію постачальників маркетингової інформаціїкритерії та процедуру їх вибору та організацію роботи з ними.

вміти:

збирати маркетингову інформацію з різних джерел, систематизувати та аналізувати; виявляти головні переваги та можливі вади використання послуг постачальників маркетингової інформації підприємствами-товаровиробниками; володіти методикою проведення маркетингових досліджень; складати анкети для збору маркетингової інформації, правильно відібрати засоби цільового сегментування; характеризувати методи збирання інформації і використовувати їх на практиці; проводити сегментування та розраховувати місткість ринку різними методами; досліджувати кон’юнктуру ринку,  розраховувати показники її стану, прогнозувати товарний ринок; вибирати найбільш економічно доцільні канали реалізації продукції, володіти методами стимулювання збуту товарів.

Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами»  для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» за ОПП Харчові технології 2021-2022 н.р.

Силабус навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами»  для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» за ОПП Харчові технології 2021-2022 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами»

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами»

Підручники та посібники по дисциплині «Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами»

Залишити повідомлення для декана
×