м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Маркетингове ціноутворення

Мета курсу – теоретична та практична підготовка студентів для подальшої активної роботи на торгівельних підприємствах в умовах конкуренції, формування системи знань у сфері цінової політики підприємств на ринку товарів і послуг.
Завдання курсу – отримання необхідних знань, засвоєння основних понять та категорій маркетингової цінової політики, формування навичок, необхідних для розв’язання практичних ситуацій, що виникають у різних сферах економічного життя; вивчення сутності, та теоретико-методологічної бази маркетингової цінової політики; набуття практичних навичок розробки і реалізації маркетингової цінової політики; формування вмінь щодо обґрунтування цінової стратегії підприємства, дослідження принципів та методів управління маркетинговою ціновою політикою на підприємстві.
Предмет курсу – принципи побудови маркетингової цінової політики та управління нею, а також практичні аспекти управління маркетинговою ціновою політикою на підприємстві.
Освітня компонента забезпечує набуття здобувачами ВО:
– Загальних компетентностей:
ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
– Спеціальних (фахових) компетентностей:
ФК 5. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу.
ФК 7. Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів.
ФК 8. Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності.
ФК 12. Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у сфері маркетингу.
ФК 13. Здатність планування і провадження ефективної маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в крос-функціональному розрізі.
ФК 14. Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності.
– Програмних результатів навчання:
РН 1. Демонструвати належний рівень знань у сфері маркетингу, стійке розуміння принципів побудови та розвитку його теорії.
РН 5. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів.
РН 6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності.

РН 8. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища.
РН 9. Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень.
РН 10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям та нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкту.
РН 11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкту.
РН 12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
РН 14. Виконувати функціональні обов’язки в групі під керівництвом лідера, приймати нестандартні маркетингові рішення.

– soft skills здатність до критики та самокритики; розвиток базових навичок креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

Робоча програма з навчальної дисципліни “Маркетингове ціноутворення”  для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 075 “Маркетинг” 2021-2022

Силабус навчальної дисципліни “Маркетингове ціноутворення”  для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 075 “Маркетинг” 2021-2022

Робоча програма з навчальної дисципліни “Маркетингове ціноутворення”  для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 075 “Маркетинг” 2020-2021

Силабус навчальної дисципліни “Маркетингове ціноутворення”  для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 075 “Маркетинг” 2020-2021

Робоча програма з навчальної дисципліни “Маркетингове ціноутворення”  для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 0710 “Облік і аудіт” 2020-2021

Силабус навчальної дисципліни “Маркетингове ціноутворення”  для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 0710 “Облік і аудіт” 2020-2021

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни “Маркетингове ціноутворення”

Підручники та посібники для вивчення дисциплини “Маркетингове ціноутворення”

Залишити повідомлення для декана
×